Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku,
v posled­ní době se opa­ko­va­ně stá­vá, že pro­ve­de­te plat­bu z účtu ve pro­spěch naší ško­ly a neu­ve­de­te ve vari­a­bil­ním sym­bo­lu evi­denč­ní čís­lo žáka. Škola pak nemů­že plat­bu iden­ti­fi­ko­vat a nepři­řa­dí ji k žákovi.

Při nástu­pu do ško­ly kaž­dý žák obdr­ží infor­ma­ce, kde jsou uve­de­ny pod­kla­dy k plat­bám včet­ně evi­denč­ní­ho čís­la žáka.

Prosíme o jejich řád­né vyplňování.

Více infor­ma­cí: