Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústi nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­su ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­su, vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky 422/2023 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ni ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v kon­zer­va­to­ři, dnem 20. 5. 2024 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a zpu­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
82-41-M/02  Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 8

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 24. květ­na 2024

Datum koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek: 11. červ­na 2024

Poznámka:
Přihlášku do dru­hé­ho kola pro výše uve­de­ný obor vzdě­lá­ní může podat ucha­zeč, kte­rý nebyl v prv­ním kole při­jat do žád­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní nebo se vzdal prá­va na při­je­tí, popří­pa­dě ucha­zeč, kte­rý nepo­dal žád­nou při­hláš­ku do prv­ní­ho kola.
Uchazeči o při­je­tí do prv­ní­ho roč­ní­ku výše uve­de­ných obo­rů budou v rám­ci 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2024/2025 konat talen­to­vou zkouš­ku (viz níže) a škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ku ve for­mě písem­né­ho tes­tu z kulturně­historického pře­hle­du. Přijímací zkouš­ky pro­běh­nou v rám­ci jed­no­ho dne.

 

Celý pokyn ke sta­že­ní zde: