Další skvělý úspěch! A hned dvojnásobný

Vavříny z celo­stát­ních stu­dent­ských sou­tě­ží jsou pro výtvar­né obo­ry naší ško­ly nej­lep­ší mož­nou vizit­kou. V posled­ních letech se něko­li­krát „uro­di­lo“ a mezi nej­vý­raz­něj­ší pat­ří roz­hod­ně čer­s­tvý úspěch stu­den­tek Anety Kavalíkové a Anety Zahálkové. Jejich jmé­na najde­te mezi sed­mič­kou fina­lis­tů pres­tiž­ní Master of Crystal, kte­rou zaš­ti­ťu­je nej­vět­ší čes­ká sklár­na Preciosa.

SŠUP už oce­ně­ní z této akce jed­nou obdr­že­la, před dvě­ma lety se mezi tuzem­skou špič­ku dosta­la nyní již úspěš­ná absol­vent­ka Ella Nová. Nynější úspěch je ale ješ­tě pře­kva­pi­věj­ší, mají jej totiž na svě­do­mí žáky­ně tepr­ve dru­hé­ho roč­ní­ku. Soutěžit při­tom mohou i stu­den­ti vyš­ších odbor­ných či vyso­kých škol. „Mám z toho ohrom­nou radost. Myslím, že obě děv­ča­ta si neby­la jis­tá, jest­li vůbec návrhy posí­lat, ale poved­lo se mi je pře­svěd­čit,“ komen­tu­je vyu­ču­jí­cí obou úspěš­ných Michaela Bergová a pokra­ču­je: „Letošním téma­tem bylo vytvo­řit křiš­ťá­lo­vý šperk pro svět digi­tál­ní­ho věku, kte­rý před­sta­vu­je spo­je­ní mezi minu­los­tí a budouc­nos­tí, tra­dič­ním řeme­sl­ným umě­ním a moder­ní­mi technologiemi.“

Zatímco Aneta Kavalíková navrh­la orga­nic­ké náuš­ni­ce, její spo­lu­žač­ka a kama­rád­ka designo­va­la chyt­rý nára­mek na moni­to­ro­vá­ní zdra­vot­ních infor­ma­cí pro lidi s dušev­ní nemo­cí. „Skvělé je, že hol­ky jsou od dět­ství nej­lep­ší kama­rád­ky. Bydlí kou­sek od sebe, kaž­dý den spo­lu jez­dí do ško­ly a do sou­tě­že šly spo­lu,“ popi­su­je Michaela Bergová pří­běh doklá­da­jí­cí, že mezi uměl­ci zda­le­ka nemu­sí pano­vat jen rivalita.

Foto: archiv SŠUP