Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Bronz hned na úvod školního roku 

Bronz hned na úvod školního roku 

Více než pří­jem­ný začá­tek škol­ní­ho roku pro­žil ate­li­ér oděv­ní­ho desig­nu ústec­ké umprum­ky. Loňské 3. a 4. roč­ní­ky se 8. září zúčast­ni­ly celo­stát­ní sou­tě­že pro základ­ní a střed­ní ško­ly Oděv a tex­til, jejíž jubi­lej­ní 10. roč­ník hos­ti­la Technická uni­ver­zi­ta v Liberci. ...

číst více
První žena v čele umprumky: ředitelnu nepoznáte

První žena v čele umprumky: ředitelnu nepoznáte

Od roku 1892 až do letoš­ní­ho červ­na oslo­vo­va­li stu­den­ti a peda­go­go­vé ústec­ké tex­til­ky i umprum­ky své­ho nad­ří­ze­né­ho výhrad­ně „pane ředi­te­li“. To se ale nyní mění. Vedení ško­ly s nejdel­ší tra­di­cí ve měs­tě pře­jí­má Martina Novozámská. Po dva­nác­ti letech od prv­ní odučené...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech chys­tá­me pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zkušenosti...

číst více
Zahajujeme nový školní rok s novou paní ředitelkou!

Zahajujeme nový školní rok s novou paní ředitelkou!

Dlouho oče­ká­va­ný den je tady! Čtvrtého září bylo ve zna­me­ní zahá­je­ní nové­ho škol­ní­ho roku, pro naši umprum­ku zvlášť výji­meč­né. Poprvé v ději­nách ško­ly totiž její stu­den­ty víta­la novo­pe­če­ná ředi­tel­ka. Martina Novozámská, kte­rá je záro­veň vedou­cí ate­li­é­ru foto­gra­fie a...

číst více
Zahájení školního roku 2023/24 a nástup na DM

Zahájení školního roku 2023/24 a nástup na DM

ZAČÍNÁME 4. ZÁŘÍ OD OSMI HODIN Školní rok 2023/24 začne pro všech­ny stu­den­ty i peda­go­gy v hlav­ním are­á­lu naší umprum­ky v Zahradní uli­ci. Pro naše nově pří­cho­zí: adre­sa Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí. Pro stu­den­ty "mazá­ky" - začá­tek je přes­ně v 8.00 hod. Nástup k...

číst více
Na textilku nastoupil v osmnácti. Nyní se jako ředitel loučí

Na textilku nastoupil v osmnácti. Nyní se jako ředitel loučí

JAN POKORNÝ Ústí n. O. – Poslední pod­pi­sy v ředi­tel­ské kolon­ce na vysvěd­če­ní sti­hl 30. červ­na. Za rok už najdou stu­den­ti orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky na stej­ném doku­men­tu pod­pis jeho nástup­ky­ně. Nyní se ZDENĚK SALINGER těší na zaslou­že­ný odpo­či­nek, po 46 letech na...

číst více
Předání ředitelského žezla na umprumce

Předání ředitelského žezla na umprumce

Závěr letoš­ní­ho škol­ní­ho roku je pro umprum­ku ve zna­me­ní vel­kých změn, a to dokon­ce na těch nej­vyš­ších postech! Dosavadní ředi­tel ško­ly a její dlou­ho­le­tý peda­gog Ing. Zdeněk Salinger pře­dal na úter­ní závě­reč­né pora­dě pomy­sl­né žezlo své nástup­ky­ni. Od 1. srp­na se...

číst více
DRUHÉ ROČNÍKY NA PLENÉRU

DRUHÉ ROČNÍKY NA PLENÉRU

Červen pou­ze ve zna­me­ní uza­ví­rá­ní zná­mek? Pro naše stu­den­ty výtvar­ných obo­rů niko­liv. Poslední měsíc před let­ní­mi prázd­ni­na­mi se kona­jí růz­né exkur­ze a dru­hé roč­ní­ky absol­vo­va­ly tra­dič­ní týden­ní ple­nér.  Vedoucí umě­lec­kých obo­rů naší umprum­ky Jaroslav Habrman k němu...

číst více
Po deseti letech končí, ale: „Nikdy neříkej nikdy!“

Po deseti letech končí, ale: „Nikdy neříkej nikdy!“

JAN POKORNÝ Ústí n. O. – Od roku 2013 si bez nich pro­gram ústec­ké Malé scé­ny neu­mě­li před­sta­vit. Měsíc co měsíc při­ná­še­ly peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky JITKA KUBĚNKOVÁ a MARIE UHLÍŘOVÁ osvě­že­ní v podo­bě kun­sthis­to­ric­kých před­ná­šek.  Zkusily si něco víc než jen „jen“...

číst více
Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Ústí n. O. - Úterní večer byl v Malé scé­ně ve zna­me­ní posled­ní před­náš­ky z cyk­lu Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie. Pro peda­gož­ky SŠUP Ústí nad Orlicí Jitku Kuběnkovou a Marii Uhlířovou byl však záro­veň roz­luč­kou s celou dese­ti­le­tou před­náš­ko­vou čin­nos­tí. Patří jim...

číst více
Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Tento a příští týden, nepře­tr­ži­tě až do pát­ku 9. červ­na, žije naše umprum­ka čilým matu­rit­ním ruchem. Zkoušky dospě­los­ti v úst­ní podo­bě čeka­jí cel­kem tři umě­lec­ké a dvě prů­mys­lo­vé tří­dy. První den zkou­šek, tedy v pon­dě­lí 29. květ­na, se usku­teč­ni­lo slav­nos­tí zahájení...

číst více
TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý program....

číst více
Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy....

číst více