Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Informace – autobusová doprava

Informace – autobusová doprava

Aktualizace 15. 3. 2022 Vážená paní ředi­tel­ko, váže­ný pane ředi­te­li,  v před­chá­ze­jí­cích zprá­vách jsme Vás infor­mo­va­li o ome­ze­ních v oblas­ti veřej­né lin­ko­vé osob­ní (auto­bu­so­vé) dopra­vy, kte­ré se týka­ly doprav­ce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022. Na...

číst více
KRAJSKÝ RADNÍ A VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ ZAVÍTALI NA UMPRUMKU

KRAJSKÝ RADNÍ A VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ ZAVÍTALI NA UMPRUMKU

Desátý úno­ro­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní návštěvy kraj­ské­ho rad­ní­ho pro oblast škol­ství Josefa Kozla a vedou­cí­ho odbo­ru škol­ství Pardubického kra­je Martina Kisse. Jednání s ředi­te­lem naší umprum­ky Zdeňkem Salingerem se toči­lo zejmé­na kolem plá­no­va­né výstavby...

číst více
Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2022/23

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2022/23

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Grafický design tiskovin(RVP 82-41-M/05...

číst více
Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Ministerstvo zdra­vot­nic­tví jako správ­ní úřad pří­sluš­ný pod­le § 80 odst. 1 písm. g) záko­na č. 258/2000 Sb., o ochra­ně veřej­né­ho zdra­ví a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a § 2 odst. 1 záko­na č....

číst více
Talentové zkoušky – fotografie

Talentové zkoušky – fotografie

Od 4. do 7. led­na naše ate­li­é­ry na Špindlu napl­no žili talen­to­vý­mi při­jí­ma­cí­mi zkouš­ka­mi do pěti výtvar­ných obo­rů naší umprum­ky Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zve­řej­ně­né a ode­sla­né po 5. úno­ru 2022.

číst více
Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 7. led­na 2022 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do obo­rů: 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů) 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)...

číst více
Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek. Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci. Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111 sobo­ta 22. led­na 2022 – od 8 do 13 hodin    V jedné...

číst více
Talentové zkoušky – informace

Talentové zkoušky – informace

Termín 4. 1. 2022 a 5. 1. 2022 pro­běh­ne při­jí­ma­cí říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro obo­ry Grafický design (ŠVP Grafický design tis­ko­vin) a Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média). 6. 1. 2022 a 7. 1. 2022 bude talen­to­vá zkouš­ka pro obo­ry Průmyslový...

číst více
Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Omlouváme se, ale vzhle­dem k vývo­ji koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie ruší­me pří­prav­ný kurz 4.12.2021. Jako náhra­du všem při­hlá­še­ným zašle­me základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky a jak se na ni připravit.

číst více
PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

Netradičně, kvů­li před­cho­zí covi­do­vé epi­de­mii, se ple­nér nyněj­sích tře­tích roč­ní­ků konal zkra­je říj­na. Na jeho prů­bě­hu se to ale nijak nepo­de­psa­lo. Vedoucí výpra­vy a šéf našich umě­lec­kých obo­rů Jaroslav Habrman hod­no­tí: "Podzimní čas je samo­zřej­mě jiný než ten letní....

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Omlouváme se, ale vzhle­dem k vývo­ji koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie ruší­me pří­prav­ný kurz 4. 12. 2021. Jako náhra­du všem při­hlá­še­ným zašle­me základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky a jak se na ni při­pra­vit. Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsa­ze­ny! Lze zaslat inform­ce o...

číst více