Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Design pro­duk­tů a obalů(RVP 82-41-M/04...

číst více
Rozloučení s Mgr. Valovou

Rozloučení s Mgr. Valovou

V úte­rý 17. květ­na jsme se napo­sle­dy roz­lou­či­li s naší býva­lou kole­gy­ní a dlou­ho­le­tou zástup­ky­ní ředi­te­le Mgr. Bohuslavou Valovou. Zemřela náh­le 10. květ­na ve věku 70 let. Paní Valová byla jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí naší ško­ly posled­ních dese­ti­le­tí, vždy...

číst více
LITOGRAFICKÁ TVORBA V MALÉ SCÉNĚ

LITOGRAFICKÁ TVORBA V MALÉ SCÉNĚ

S jar­ní­mi měsí­ci oži­la i výstav­ní čin­nost orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Po výbě­ru nej­lep­ších pra­cí z ple­né­ru 3. roč­ní­ků a spo­leč­né výsta­vě peda­go­ga ško­ly Lukáše Stuchlíka a její­ho absol­ven­ta Martina Koláře se ten­to­krát pre­zen­to­va­li stu­den­ti navště­vu­jí­cí lito­gra­fic­ký kurz....

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Ústí n. O. - Díky peč­li­vé prá­ci žáků dru­hé­ho a tře­tí­ho roč­ní­ku obo­ru Mechanik-seři­zo­vač umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly se poda­ři­lo zachrá­nit his­to­ric­ký kle­not. Šlapací dre­zí­na, kte­rou má v zápůjč­ce Letohradský želez­nič­ní klub, byla původ­ně nekom­plet­ní a v žalost­ném stavu......

číst více
Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Ústí n. O. - Poutavou, tema­tic­ky i myš­len­ko­vě nesmír­ně zají­ma­vou výsta­vu mohou nyní zhléd­nout návštěv­ní­ci Galerie pod rad­ni­cí v Ústí nad Orlicí. Svoje  kva­li­ty v ní spo­ji­li dva výtvar­ní­ci, jejichž "prů­se­čí­kem" je zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la. Zatímco Lukáš Stuchlík...

číst více
Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Termín pro ukon­če­ní ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2022/23 je sta­no­ve­ný do 31. květ­na 2022.    Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky.  Přihlášku...

číst více
Naše grafičky excelovaly!

Naše grafičky excelovaly!

Skvělým způ­so­bem repre­zen­to­va­ly orlic­ko­ús­tec­kou umprum­ku stu­dent­ky 3. roč­ní­ku obo­ru Grafický design. Ty se v hoj­ném počtu zúčast­ni­ly stu­dent­ské fil­mo­vé sou­tě­že Pardubický kraťas a zce­la se jim poda­ři­lo ovlád­nout sek­ci ani­mo­va­né­ho fil­mu. „Ta byla při­tom mezi...

číst více
VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

Poslední břez­no­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní zahá­je­ní výsta­vy sou­čas­ných tře­tích umě­lec­kých roč­ní­ků Ty absol­vo­va­ly tra­dič­ní ple­nér v náhrad­ním ter­mí­nu, kte­rý ale úro­veň úro­veň pra­cí nepo­zna­me­nal... ba nao­pak O tom se může­te pře­svěd­čit i v násle­du­jí­cích týdnech,...

číst více
Informace – autobusová doprava

Informace – autobusová doprava

Aktualizace 15. 3. 2022 Vážená paní ředi­tel­ko, váže­ný pane ředi­te­li,  v před­chá­ze­jí­cích zprá­vách jsme Vás infor­mo­va­li o ome­ze­ních v oblas­ti veřej­né lin­ko­vé osob­ní (auto­bu­so­vé) dopra­vy, kte­ré se týka­ly doprav­ce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022. Na...

číst více