Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Naše škola přijme uklizečku

Naše škola přijme uklizečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: mož­ný ihned Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 0,5 popř. 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o platových...

číst více
Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy....

číst více
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 18. 4. 2023 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce) v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných uchazečů...

číst více
3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

Naši stu­den­ti obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce sbí­ra­jí nejen zku­še­nos­ti, ale také inspi­ra­ci. Ve dnech 25. - 27. dub­na se konal 28. roč­ník Veletrhu rekla­my, poly­gra­fie, oba­lů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií ve veletrž­ním are­á­lu PVA EXPO Praha v Letňanech.  "A my jsme tam byli....

číst více
Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde: V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí - nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na...

číst více
Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: mož­ný ihned Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých poměrech...

číst více
NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

Významný mezi­ná­rod­ní úspěch zazna­me­nal na pře­lo­mu břez­na a dub­na náš vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu. Bohuslav Horák pre­zen­to­val někte­rá svá díla ve dnech 28. 3. – 2. 4. v Paříži pro­střed­nic­tvím Eclectico stu­dio. Výstavy s názvem Archetypes of Desire se...

číst více
Studenti reklamy na exkurzi

Studenti reklamy na exkurzi

Ještě před veli­ko­noč­ní svát­ky vyra­zi­li na zku­še­nou stu­den­ti 3. roč­ní­ku obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce. Ve stře­du 5. dub­na navští­vi­li pod vede­ním vyu­ču­jí­cí Blanky Hotmarové v Býšti síd­lo fir­my Unipap. Ta se zabý­vá výro­bou oba­lů pro veš­ke­rý prů­my­sl, což úzce sou­vi­sí s výukou...

číst více
Termín pro odevzdání přihlášek k ubytování

Termín pro odevzdání přihlášek k ubytování

Termín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2023/2024 sta­no­vu­ji do 31. 5. 2023. Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky. Přihlášku doruč­te vytiš­tě­nou na...

číst více
Umprumka má vítězku Studentského designu!

Umprumka má vítězku Studentského designu!

Další význam­ný úspěch zazna­me­na­ly na kon­ci břez­na výtvar­né obo­ry orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky, kon­krét­ně ate­li­ér gra­fic­ké­ho desig­nu. V celo­stát­ní sou­tě­ži Studentský design 2023, do níž bylo při­hlá­še­no cel­kem 125 pra­cí v pěti kate­go­ri­ích, totiž sla­ví prven­ství. Maturantka...

číst více
Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Od 1. břez­na 2023 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně: Firma/cizí stráv­ník – 90 Kč Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 26,40 Kč Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 36 Kč Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 100 Kč Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky....

číst více
Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Ústí n. O. – Lednové „talen­tov­ky“ má ústec­ká umprum­ka zdár­ně za sebou, na jaře ji ale čeka­jí dal­ší kola celo­stát­ně orga­ni­zo­va­ných zkou­šek. Ve stře­du 1. břez­na je totiž uzá­věr­ka při­hlá­šek do matu­rit­ních i učeb­ních neu­mě­lec­kých obo­rů. Ti, kdo chtě­jí nej­star­ší střední...

číst více