Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Oděváři z umprumky v Hernychově vile

Oděváři z umprumky v Hernychově vile

Ústí n. O. - Zajímavou a veli­ce cen­nou zku­še­nost za sebou mají stu­den­ti 2. roč­ní­ku oděv­ní­ho desig­nu orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Ti totiž strá­vi­li stře­deč­ní odpo­led­ne v seces­ní Hernychově vile, kde si při­pra­vi­li sty­ling na téma ele­gant­ních 20. let minu­lé­ho století....

číst více
DVOUDENNÍ VÝLET DO POLSKA SE VYDAŘIL

DVOUDENNÍ VÝLET DO POLSKA SE VYDAŘIL

Na pře­lo­mu říj­na a lis­to­pa­du absol­vo­va­la počet­ná sku­pi­na 3. a 4. roč­ní­ků umprum­ky dvou­den­ní zájezd do Polska. V pon­dě­lí a úte­rý pak stih­li stu­den­ti navští­vit řadu paměti­hod­nos­tí, úzce spja­tých se star­ší­mi i moder­ní­mi ději­na­mi. „Začali jsme návště­vou sol­ných dolů...

číst více
Umprumka vystavuje v městské galerii

Umprumka vystavuje v městské galerii

Ucelená výsta­va obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design je již tře­tí v pořa­dí, kte­rou Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá pre­zen­tu­je v tom­to škol­ním roce, a prv­ní, jíž letos hos­tí měst­ská Galerie pod rad­ni­cí. Představuje prů­řez tvor­by jed­no­ho z pěti­ce výtvar­ných obo­rů školy....

číst více
15 let spolupráce oceněno ve Schweinfurtu

15 let spolupráce oceněno ve Schweinfurtu

Psal se rok 1995, kdy zapo­ča­la spo­lu­prá­ce mezi ústec­kou umprum­kou a Staatliches Berufliches Schulzentrum Alfons Goppel v němec­kém Schweinfurtu. Výměnné poby­ty mezi stu­den­ty a peda­go­gy obou škol se od té doby kona­ly nepře­tr­ži­tě dal­ších 15 let, a to až do roku 2010....

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsa­ze­ny.  V pří­pa­dě zájmu poskyt­ne­me odkaz na základ­ní infor­ma­ce o tom, co se od talen­to­vé zkouš­ky oče­ká­vá, jak při­stou­pit ke kresbě a mal­bě a také kri­té­ria hod­no­ce­ní. Budou tam také pří­kla­dy pro domá­cí pří­pra­vu. Pro infor­ma­ce pište...

číst více
Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Předpokládaný ter­mín: 3. - 6. led­na 2023 Pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní je mož­né podat 2 při­hláš­ky do obo­ru vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou. Pokud se ucha­zeč hlá­sí do dvou obo­rů vzdě­lá­ní na jed­né ško­le, musí podat dva for­mu­lá­ře při­hláš­ky.  V dal­ších kolech přijímacího...

číst více
Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Velkou radost udě­la­la peda­go­gům orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a nejen jim stu­dent­ka 4. roč­ní­ku obo­ru Design pro­duk­tů a oba­lů Ella Nová. Talentovaná uměl­ky­ně totiž zís­ka­la jed­nu z cen udí­le­ných v rám­ci 24. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Designblok v Praze!  „Jednalo se o...

číst více
TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

Celostátní akce má za cíl ule­vit naší krás­né pří­ro­dě a záro­veň pro­pa­go­vat eko­lo­gic­ký pří­stup. Naše ško­la se neú­čast­ni­la popr­vé, na pře­lo­mu září a říj­na pro­bě­hl dob­ro­vol­nic­ký úklid v rám­ci hodin před­mě­tu Základy eko­lo­gie. "Žáci do akce zapo­ji­li nejen sebe, ale i...

číst více
Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Litomyšl/Ústí n. O. – Velká věc se poved­la stu­den­tům matu­rit­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ti od vče­rej­ší­ho dne vysta­vu­jí svo­je klau­zur­ní prá­ce – návrhy rede­sig­nu lito­myšl­ské knihov­ny – pří­mo v mís­tě samot­ném! K vidě­ní bude jejich tvor­ba pou­ze do 2....

číst více
Výstava NPC

Výstava NPC

Dne 27.9. se na ate­li­é­rech naší ško­ly kona­la výsta­va s názvem NPC pod pro­jek­tem Umělecký Manifest. Vystavovali Jáchym Zamazal, Ella Nová a Samuel Zamazal. Jednotlivé sochy byly kom­bi­na­cí vše­mož­ných tech­nik a všed­ních věcí. Všechny sochy byly spo­lu­pra­cí vystavujících,...

číst více
Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Ústí n. O. - Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie - tak pojme­no­va­ly již desá­tý cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní jeho pro­ta­go­nist­ky, peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Jak jinak než v Malé scé­ně zahá­ji­la úvod­ní před­náš­kou v úte­rý 13. září Jitka...

číst více
Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Design pro­duk­tů a obalů(RVP 82-41-M/04...

číst více