Pro umprum­ku ruš­né obdo­bí nekon­čí. Po úspěš­ně zvlád­nu­tých talen­to­vých při­jí­ma­cích zkouš­kách a posled­ním dnu ote­vře­ných dve­ří zača­la rekon­struk­ce domo­va mlá­de­že, kte­rá by měla razant­ním způ­so­bem zved­nout kom­fort uby­to­va­ných. Studentů, kte­ří do Ústí dojíž­dě­jí ze všech kou­tů repub­li­ky, má totiž ško­la hod­ně. „Samotná budo­va pro­šla reno­va­cí, ale její inte­ri­ér desít­ky let niko­liv. Proto jsme se ve spo­lu­prá­ci se zři­zo­va­te­lem roz­hod­li k razant­ním úpra­vám,“ vysvět­lu­je ředi­tel­ka SŠUP Martina Novozámská. Jak upo­zor­ňu­je, do úpra­vy vnitř­ních pro­stor se zapo­ji­li sami vyu­ču­jí­cí-desig­né­ři, tak aby při­pra­vi­li stu­den­tům maxi­mál­ně vlíd­né prostředí.

Akce bude pokra­čo­vat i v nad­chá­ze­jí­cích měsí­cích, kom­plet­ně hoto­vo by mělo být před začát­kem nové­ho škol­ní­ho roku. „Aktuálně se nám už poda­ři­lo v celém objek­tu vymě­nit osvět­le­ní za úspor­něj­ší, stej­ně byla na chod­bách vymě­ně­na okna. Aktuálně pro­bí­há poklád­ka nové pod­la­hy,“ uza­ví­rá Novozámská.