Organizace školního roku 2020/21

Zahájení školního roku 2020/21

Zahájení školního roku 2020/21

Proběhne v úte­rý 1. září 2020 v 8 hod. po jed­not­li­vých tří­dách na kme­no­vých učeb­nách. Přítomnost rodi­čů, popř. jiné­ho dopro­vo­du žáků, nebu­de umož­ně­na ani ve ško­le ani na Domově mládeže.

Nástup k uby­to­vá­ní žáků je 31. srp­na 2020 od 16.00 do 19.00 hodin.
Přítomnost rodi­čů nebo jiné­ho dopro­vo­du nebu­de v Domově mlá­de­že umožněna.
Manuál k provozu škol od září vydaný MŠMT

Manuál k provozu škol od září vydaný MŠMT

Manuál k provozu škol od září vydaný MŠMT

Praha, 25. srp­na 2020 – Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ve spo­lu­prá­ci s Ministerstvem zdra­vot­nic­tví vyda­lo dopl­ně­ní manu­á­lu k pro­vo­zu škol a škol­ských zaří­ze­ní  ve škol­ním roce 2020/2021 vzhle­dem ke COVID-19. Drobné úpra­vy v manu­á­lu jsou navá­zá­ny na aktu­ál­ní opat­ře­ní Ministerstva zdravotnictví.

Soubory ke stažení:

  • Leták do sbo­rov­ny postup KHS – zde
  • Manuál k pro­vo­zu škol dopl­ně­ní k 25. srp­na – zde
  • Mimořádné opat­ře­ní izo­la­ce a karan­té­na s účin­nos­tí od 1. 9. 2020 do odvo­la­ní– zde
  • Mimořádné opat­ře­ní noše­ní ochran­ných pro­střed­ků dýcha­cích cest s výjim­ka­mi s u čin­nos­tí od 1. 9. 2020 do odvo­la­ní – zde
  • Mimořádné opat­ře­ní zákaz a ome­ze­ní hro­mad­ných akcí s učin­nos­tí od 1. 9. 2020 do odvo­la­ní – zde

 

Organizace školního roku 2020/21

Volné pracovní místo – uklízečka

Volné pracovní místo – uklízečka

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí při­jme uklízečku

  • celý inze­rát ke sta­že­ní zde