Všechny čtyři kolekce na stupních vítězů!

Všechny čtyři kolekce na stupních vítězů!

Všechny čtyři kolekce na stupních vítězů!

Ústí n. O./Prešov – Obor Design oděvů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé opět potvr­dil, že je i v mezi­ná­rod­ním měřít­ku zave­de­nou znač­kou. Test v podo­bě jede­nác­té účas­ti na sou­tě­ži Módna línia mla­dých v Prešově při­ne­sl opět medai­lo­vá umís­tě­ní, mla­dé desig­nér­ky tak navá­za­ly na úspě­chy z pře­de­šlých let. Dosáhly dokon­ce jed­no­ho pri­má­tu, kte­rý nemá v ději­nách „umprum­ky“ obdoby.

Stoprocentní úspěš­nost
Ústecká ško­la pat­ří v Prešově tra­dič­ně mezi úspěš­né, ve stá­le sílí­cí kon­ku­ren­ci je však obtíž­né udr­žet nasta­ve­nou lať­ku. Loni se ze tří kolek­cí pro­sa­di­ly na stup­ně vítězů dvě, letos při­hlá­si­ly mla­dé návr­hář­ky o jed­nu kolek­ci víc. V Prešově se lámal „sou­těž­ní chle­bí­ček“ v pátek 15. dub­na a z pohle­du orlic­ko­ús­tec­ké SŠUP úspěš­ně. Přesněji řeče­no sto­pro­cent­ně úspěš­ně. „Mým přá­ním bylo, už ho mohu říct, jed­no oce­ně­ní pro dru­hač­ky a jed­no oce­ně­ní pro tře­ťač­ky. A on to je dvoj­ná­so­bek! Čtyři bed­ny jsme ješ­tě nikdy nemě­li,“ neskrý­va­la radost vyu­ču­jí­cí Ludmila Skokanová, kte­rá čty­ři své svě­řen­ky­ně na pre­šov­skou sou­těž při­pra­vo­va­la a počet­né výpra­vě na dál­ku fandila.

O moti­va­ci mají posta­rá­no
Poněkud kuri­óz­ní je pohled do výsled­ko­vé lis­ti­ny, odbor­ná poro­ta totiž všem čtyřem sou­tě­ží­cím z Ústí nad Orlicí při­sou­di­la tře­tí mís­to. Třetí nej­lep­ší mezi spo­le­čen­ský­mi oděvy tak byla kolek­ce Kláry Malové, ve vol­né tvor­bě dosáh­la na bron­zo­vý stu­pí­nek dal­ší ze stu­den­tek dru­hé­ho roč­ní­ku Veronika Doležalová. Plavky zku­še­něj­ší stu­dent­ky tře­tí­ho roč­ní­ku Kateřiny Švecové ze tře­tí­ho roč­ní­ku i kolek­ce Lenky Dvořáčkové v kate­go­rii vycház­ko­vá móda pod­trh­ly „bron­zo­vý roč­ník“ umprum­ky. „Důležité je pro nás srov­ná­ní s ostat­ní­mi ško­la­mi, to letos dopadlo na výbor­nou. Vůbec popr­vé byly oce­ně­ny všech­ny naše kolek­ce. Velký dík pat­ří všem, kte­ří se na pří­pra­vách podí­le­li, odved­li obrov­ský kus prá­ce,“ oce­nil sna­hu peda­go­gů a žáků ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler.
Pro vedou­cí obo­ru Design oděvů Janu Salabovou před­sta­vo­val medai­lo­vě boha­tý 11. roč­ník Módne línie mla­dých vel­kou satis­fak­ci. Příští rok mají stu­dent­ky a jejich peda­gož­ky o moti­va­ci posta­rá­no. „V kon­ku­ren­ci osm­nác­ti škol jsme uspě­li, máme ohrom­nou radost a je o to vět­ší, že se úro­veň sou­tě­že neu­stá­le zvy­šu­je,“ při­da­la své hod­no­ce­ní Jana Salabová, pod­le níž pro­ká­za­ly tři čes­ké ško­ly vyso­kou kva­li­tu. „Z jed­n­a­dva­ce­ti udě­le­ných cen si odvez­ly hned deset. Z domá­cích škol vyni­ka­la tren­čín­ská, při­hlá­si­la vel­ké množ­ství kolek­cí, někte­ré navíc vel­mi roz­sáh­lé,“ dopl­ni­la vedou­cí obo­ru Design oděvů.

Za rok zno­vu
Pro stu­dent­ky 2. roč­ní­ku by nemu­se­la být letoš­ní účast na pre­šov­ské sou­tě­ži posled­ní. Za dal­ší rok by moh­ly zúro­čit letoš­ní zku­še­nos­ti a v ide­ál­ním pří­pa­dě zaú­to­čit na stup­ně vítězů zno­vu. „Děvčata při­je­la namo­ti­vo­va­ná, chtě­la by jet i za rok. Stejné plá­ny má dokon­ce i Kateřina Švecová, kte­rá bude za rok matu­ro­vat. Mám radost, že celá výpra­va fun­go­va­la jako jed­na vel­ká par­ta,“ uza­vře­la Jana Salabová.

 

V silné konkurenci sbírali zkušenosti

V silné konkurenci sbírali zkušenosti

V silné konkurenci sbírali zkušenosti

Ústí n. O./Hradec Králové – Obor Mechanik-seři­zo­vač orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé se v posled­ních letech těší ros­tou­cí­mu zájmu. Jeho stu­den­ti mají mož­nost kro­mě odbor­ných pra­xí posbí­rat i dal­ší zku­še­nos­ti. Jednou tako­vou byla 7. dub­na pre­mi­é­ro­vá účast na sou­tě­ži v počí­ta­čo­vém mode­lo­vá­ní a kres­le­ní. Její v pořa­dí již 15. roč­ník pořá­da­la SOŠ a SOU Hradec Králové.

Perfektní orga­ni­za­ce
Spolu s vedou­cím uči­te­lem prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní Milanem Sahligerem vyra­zi­li do krá­lo­vé­hra­dec­ké ško­ly cel­kem 4 stu­den­ti – Jan Kašpar, Marek Rajský a Ondřej Sedlář z 2. roč­ní­ku a ben­ja­mí­nek výpra­vy Martin Jireš z 1. roč­ní­ku. Přestože na nej­vyš­ší stu­pín­ky zástup­ci „umprum­ky“ nedo­sáh­li, jejich peda­gog hod­no­til jejich vystou­pe­ní pozi­tiv­ně. „Jeli jsme na tuto akci popr­vé a roz­hod­ně jsme neu­dě­la­li ostu­du. Kluci pře­de­vším zís­ká­va­li cen­né zku­še­nos­ti,“ uve­dl Milan Sahliger.
Zázemí i orga­ni­za­ci sou­tě­že, v níž byly vypsá­ny cel­kem dvě kate­go­rie (2D a 3D), si pak pochva­lo­val. „Hradecká ško­la je vel­mi dob­ře vyba­ve­ná, orga­ni­za­ce byla per­fekt­ní, účast­ní­ky urči­tě moti­vo­va­ly hod­not­né ceny. Zaujalo mne vel­mi dob­ré umís­tě­ní rych­nov­ské prů­mys­lo­vé ško­ly. My se poku­sí­me za rok náš výsle­dek vylep­šit,“ dodal ještě.

Spolu s Dolní Dobroučí
Ve stře­du 6. dub­na se pod vede­ním uči­te­lek Jany Halbrštátové a Jitky Kuběnkové do Památníku Terezín podí­va­lo 31 stu­den­tů 3. roč­ní­ků. Přes 200 kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu neab­sol­vo­va­li sami – dopro­vo­di­li je žáci ze Základní ško­ly Dolní Dobrouč. Právě její peda­go­go­vé mají vel­kou záslu­hu na tom, že mohou Ústečtí tuto exklu­ziv­ní mož­nost již něko­lik let vyu­ží­vat. „Základní ško­la v Dobrouči se zapo­ji­la do pro­jek­tu Terezínské ini­ci­a­ti­vy, kte­rý garan­tu­je exkur­ze s pro­fe­si­o­nál­ní­mi prů­vod­ci na mno­ho let dopře­du. Aby napl­ni­li kapa­ci­tu, vyu­ži­li mož­nos­ti při­zvat i naše stu­den­ty. Společná exkur­ze je tak obou­stran­ně pro­spěš­ná,“ vysvět­li­la Jana Halbrštátová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru ústec­ké „umprum­ky“.

Potřebná výu­ka
Celodenní exkur­ze byla pro všech­ny zúčast­ně­né fyzic­ky i psy­chic­ky nároč­ná. Její úvod obsta­ra­la před­náš­ka s pro­mí­tá­ním a pre­zen­ta­cí v roz­sa­hu při­bliž­ně půl­dru­hé hodi­ny. „Film, tedy přes­ně řeče­no jeho tor­zo, neby­lo obje­ve­no hned po vál­ce, ale až poz­dě­ji. Pojednával o návštěvě svě­to­vé orga­ni­za­ce Červeného kří­že v tere­zín­ském tábo­ře a absurd­ních okol­nos­tech, kte­ré ji pro­vá­ze­ly. Po zkrášlo­va­cí akci tam vznik­la holír­na, kde se nikdo nikdy neho­lil, kohout­ky, ze kte­rých nikdy netek­la voda,“ při­da­la zají­ma­vost Jana Halbrštátová. Poté už násle­do­va­la pro­hlíd­ka pev­nost­ní­ho kom­ple­xu, kte­rý nechal v roce 1780 vybu­do­vat Josef II.
Podle slov zku­še­né peda­gož­ky, jež orga­ni­zu­je mimo jiné také exkur­zi do Osvětimi a Židovského muzea v Praze, je prá­vě výu­ka holo­caus­tu v sou­čas­nos­ti vel­mi potřeb­ná. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti v hodi­nách občan­ské nau­ky vím, že růz­né extre­mis­tic­ké ten­den­ce mezi stu­den­ty sílí. Tím spí­še jsem pře­svěd­če­ná, že by Terezín měli vidět,“ doda­la ješ­tě Jana Halbrštátová.

 

„Umprumka“ znovu ve výběru Studentského designu!

Umprumka“ znovu ve výběru Studentského designu!

Umprumka“ znovu ve výběru Studentského designu!

Ústí n. O. – Vysokou úro­veň prak­tic­kých matu­rit­ních zkou­šek orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ doklá­dá sku­teč­nost, že se její zástup­ce opět pro­pra­co­val do výbě­ro­vé­ho kata­lo­gu Studentského desig­nu. Zatímco loni zazna­me­nal his­to­ric­ký úspěch Jakub Bachorík, kte­rý se svou autor­skou kni­hou zís­kal dokon­ce Cenu aso­ci­a­ce, tedy oce­ně­ní odbor­né poro­ty, letos se mezi lau­re­á­ty sou­tě­že zařa­di­la absol­vent­ka obo­ru Grafický design tis­ko­vin Vítězslava Faltysová.

180 sou­tě­ží­cích, 30 lau­re­á­tů
Z pově­ře­ní Asociace střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol s výtvar­ný­mi a umě­lec­ko­ře­me­sl­ný­mi obo­ry ČR byla pořa­da­te­lem letoš­ní­ho roč­ní­ku pres­tiž­ní sou­tě­že Střední ško­la umě­ní a desig­nu a Vyšší odbor­ná ško­la Brno. Stejně jako loni v Ostravě byla i letos v morav­ské met­ro­po­li účast sou­tě­žích vyso­ká. „Vystavujeme při­bliž­ně 180 pra­cí – pla­ká­ty, loga a návrhy vizu­ál­ní­ho sty­lu, autor­ské abe­ce­dy, kni­hy, ilu­stra­ce, komiksy a ani­ma­ce. Z oblas­ti 3D desig­nu jsou v expo­zi­ci pro­duk­ty ze skla, por­ce­lá­nu, kera­mi­ky, móda, šper­ky, náby­tek a inte­ri­é­ro­vý design,“ uvá­dě­jí pořa­da­te­lé na svých stránkách.

Pro ústec­kou ško­lu je prá­vě Studentský design nesmír­ně důle­ži­tý z hle­dis­ka srov­ná­ní s ostat­ní­mi ško­la­mi v repub­li­ce. Pro nomi­no­va­né pak pří­pad­ný úspěch zna­me­ná mož­nost vysta­vo­vat na mezi­ná­rod­ní pře­hlíd­ce Designblok, což je mož­nost více než láka­vá. „Studentský design je roz­hod­ně nej­pres­tiž­něj­ší sou­těž pro střed­ní a vyš­ší umě­lec­ké ško­ly, kte­rá zahr­nu­je všech­ny oblas­ti desig­nu, kte­ré tyto ško­ly vyu­ču­jí,“ potvr­zu­je vyso­kou kva­li­tu dnes už tra­dič­ní­ho pod­ni­ku vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman.

Práci úspěš­né absol­vent­ky si pova­žu­je on i jeho kole­ga Bohuslav Špaček, vedou­cí gra­fi­ků ústec­ké ško­ly. „Jedná se o nad­prů­měr­ně dob­rý počin, u kres­le­né ani­ma­ce si autor­ka jako téma sta­no­vi­la jaký­si anti hap­pyend,“ zmi­ňu­je zají­ma­vost Bohuslav Špaček a dodá­vá: „Do sou­tě­že kaž­dý rok při­hla­šu­je­me jen něko­lik málo oprav­du kva­lit­ních pra­cí, kte­ré jsou konkurenceschopné.“

Velká radost, ješ­tě vět­ší pře­kva­pe­ní
Dnes deva­te­nác­ti­le­tá vyso­ko­škol­ská stu­dent­ka uspě­la v počet­né kon­ku­ren­ci s ani­mo­va­ným fil­mem, kte­rý pojme­no­va­la Láska na posled­ní pohled. Že by ale kro­mě výbor­né u matu­rit­ních zkou­šek moh­la dosáh­nout i dal­ší­ho oce­ně­ní, s tím skrom­ná autor­ka pří­liš nepo­čí­ta­la. O úspě­chu se dově­dě­la více­mé­ně náhod­ně od svých nyní již býva­lých vyu­ču­jí­cích. „Mám z toho vel­kou radost, záro­veň jsem vel­mi pře­kva­pe­ná. Grafice ani ani­ma­ci se už teď nevě­nu­ji, a tak jsem neče­ka­la, že bych ješ­tě někdy moh­la uspět,“ svě­ři­la se Vítězslava Faltysová, kte­rá nyní stu­du­je obor Dějiny evrop­ské kul­tu­ry na Katolické teo­lo­gic­ké fakul­tě Univerzity Karlovy. „Animaci s názvem Láska na posled­ní pohled jsem děla­la jako svo­ji matu­rit­ní prá­ci. Animace je kres­le­ná a byla časo­vě doce­la nároč­ná, pro­to­že je kaž­dý sní­mek nakres­le­ný zvlášť a cel­ko­vě jich tak obsa­hu­je asi devět set. Přesto mě prá­ce na ní bavi­la a o to více mě potě­ši­lo, že teď uspě­la,“ doda­la ješ­tě šťast­ná autorka.

Kromě Vítězslavy Faltysové se neztra­ti­ly ani tři dal­ší sou­tě­ží­cí, kte­ré orlic­ko­ús­tec­kou „umprum­ku“ v letoš­ním Studentském desig­nu repre­zen­to­va­ly. Nejblíže do elit­ní tři­cát­ky měla v pořa­dí čty­ři­a­tři­cá­tá Tereza Čermáková – žáky­ni matu­rit­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Design oděvů děli­lo od umís­tě­ní ve výbě­ro­vém kata­lo­gu pou­hých devět setin bodu.

Po Osvětimi navštívili studenti „umprumky“ také Terezín

Po Osvětimi navštívili studenti „umprumky“ také Terezín

Po Osvětimi navštívili studenti „umprumky“ také Terezín

Ústí n. O./Terezín – Žáci Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí mají v prů­bě­hu stu­dia mož­nost vyu­žít celou řadu exkur­zí. Kromě ryze odbor­ných či umě­lec­kých jsou někte­ré z akcí věno­vá­ny ději­nám 20. sto­le­tí. Mezi tra­dič­ní exkur­ze tak pat­ří napří­klad návště­va Židovského muzea v Praze, pol­ské Osvětimi a v nepo­sled­ní řadě jed­no­den­ní pro­hlíd­ka tere­zín­ské pev­nos­ti. Návštěva nej­zná­měj­ší­ho mís­ta u nás spja­té­ho s holo­caus­tem před­sta­vu­je záži­tek z kate­go­rie nezapomenutelných.

Spolu s Dolní Dobroučí
Ve stře­du 6. dub­na se pod vede­ním uči­te­lek Jany Halbrštátové a Jitky Kuběnkové do Památníku Terezín podí­va­lo 31 stu­den­tů 3. roč­ní­ků. Přes 200 kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu neab­sol­vo­va­li sami – dopro­vo­di­li je žáci ze Základní ško­ly Dolní Dobrouč. Právě její peda­go­go­vé mají vel­kou záslu­hu na tom, že mohou Ústečtí tuto exklu­ziv­ní mož­nost již něko­lik let vyu­ží­vat. „Základní ško­la v Dobrouči se zapo­ji­la do pro­jek­tu Terezínské ini­ci­a­ti­vy, kte­rý garan­tu­je exkur­ze s pro­fe­si­o­nál­ní­mi prů­vod­ci na mno­ho let dopře­du. Aby napl­ni­li kapa­ci­tu, vyu­ži­li mož­nos­ti při­zvat i naše stu­den­ty. Společná exkur­ze je tak obou­stran­ně pro­spěš­ná,“ vysvět­li­la Jana Halbrštátová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru ústec­ké „umprum­ky“.

Potřebná výu­ka
Celodenní exkur­ze byla pro všech­ny zúčast­ně­né fyzic­ky i psy­chic­ky nároč­ná. Její úvod obsta­ra­la před­náš­ka s pro­mí­tá­ním a pre­zen­ta­cí v roz­sa­hu při­bliž­ně půl­dru­hé hodi­ny. „Film, tedy přes­ně řeče­no jeho tor­zo, neby­lo obje­ve­no hned po vál­ce, ale až poz­dě­ji. Pojednával o návštěvě svě­to­vé orga­ni­za­ce Červeného kří­že v tere­zín­ském tábo­ře a absurd­ních okol­nos­tech, kte­ré ji pro­vá­ze­ly. Po zkrášlo­va­cí akci tam vznik­la holír­na, kde se nikdo nikdy neho­lil, kohout­ky, ze kte­rých nikdy netek­la voda,“ při­da­la zají­ma­vost Jana Halbrštátová. Poté už násle­do­va­la pro­hlíd­ka pev­nost­ní­ho kom­ple­xu, kte­rý nechal v roce 1780 vybu­do­vat Josef II.
Podle slov zku­še­né peda­gož­ky, jež orga­ni­zu­je mimo jiné také exkur­zi do Osvětimi a Židovského muzea v Praze, je prá­vě výu­ka holo­caus­tu v sou­čas­nos­ti vel­mi potřeb­ná. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti v hodi­nách občan­ské nau­ky vím, že růz­né extre­mis­tic­ké ten­den­ce mezi stu­den­ty sílí. Tím spí­še jsem pře­svěd­če­ná, že by Terezín měli vidět,“ doda­la ješ­tě Jana Halbrštátová.

 

Žáci základních škol se na „umprumce“ rozhodně nenudili

Žáci základních škol se na „umprumce“ rozhodně nenudili

Žáci základních škol se na „umprumce“ rozhodně nenudili

Ústí n. O. – V rám­ci pro­jek­tu Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji pořá­da­la orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá dal­ší návštěvy čtyř part­ner­ských základ­ních škol.
Dopoledne plná roz­ma­ni­tých akti­vit byla v měsí­cích břez­nu a dub­nu při­pra­ve­na pro žáky z Dolní Dobrouče, Dolní Čermné a Libchav. Poslední ško­lou, kte­rá na jaře do are­á­lu v Zahradní uli­ci zaví­ta­la, byla domá­cí Základní ško­la Komenského.