Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Ministerstvo zdra­vot­nic­tví jako správ­ní úřad pří­sluš­ný pod­le § 80 odst. 1 písm. g) záko­na č. 258/2000 Sb., o ochra­ně veřej­né­ho zdra­ví a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a § 2 odst. 1 záko­na č. 94/2021 Sb., o mimo­řád­ných opat­ře­ních při epi­de­mii one­moc­ně­ní COVID-19 a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů, naři­zu­je pod­le § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 a ve spo­je­ní s § 94a odst. 4 záko­na č. 258/2000 Sb. a pod­le § 2 odst. 2 písm. m) záko­na č. 94/2021 Sb. k ochra­ně oby­va­tel­stva a pre­ven­ci nebez­pe­čí vzni­ku a roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní covid-19 způ­so­be­né­ho novým koro­na­vi­rem SARS-CoV-2 toto mimo­řád­né opat­ře­ní: viz příloha

 

Talentové zkoušky – fotografie

Talentové zkoušky – fotografie

Talentové zkoušky – fotografie

Od 4. do 7. led­na naše ate­li­é­ry na Špindlu napl­no žili talen­to­vý­mi při­jí­ma­cí­mi zkouš­ka­mi do pěti výtvar­ných obo­rů naší umprumky 👩‍🎨👨‍🎨
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zve­řej­ně­né a ode­sla­né po 5. úno­ru 2022.