Letní tábor pro děti ze základních škol opět zabodoval

Letní tábor pro děti ze základních škol opět zabodoval

Letní tábor pro děti ze základních škol opět zabodoval

Ústí n. O. – Na orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ce“ je živo i během prázd­nin. V pořa­dí již čtvr­tý roč­ník prázd­ni­no­vé­ho tábo­ra, kte­rý se pod názvem Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi koná od roku 2014, opět při­lá­kal děti ško­lou povin­né. Tentokrát jich byly čty­ři desít­ky a v roz­me­zí 10.–14. čer­ven­ce pro ně byl při­pra­ven boha­tý program.

Od umě­ní po robo­ti­ku
Akce, kte­rá vznik­la jako jeden z výstu­pů pro­jek­tu Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, pomá­há pro­pa­go­vat boha­té akti­vi­ty  ško­ly, jež si před nedáv­nem při­po­mně­la 125 let od své­ho zalo­že­ní. Každý z účast­ní­ků si mohl vybrat tři oblas­ti, kte­rým se v prů­bě­hu pěti­den­ní­ho tábo­ra věno­val. „Některé z nich sou­vi­se­ly pří­mo s jed­not­li­vý­mi obo­ry ško­ly, zařa­di­li jsme ale také dal­ší. Například v úte­rý 11. čer­ven­ce všech­na děv­ča­ta zaví­ta­la do fir­my pana Velebného, kde se sezná­mi­la s tvor­bou vyší­va­ných pra­po­rů, vla­jek či cír­kev­ních rouch. Mohla tak na vlast­ní oči vidět, jak tako­vé výrob­ky vzni­ka­jí a jak slo­ži­tý pro­ces to je,“ při­blí­ži­la jed­nu z akti­vit vyu­ču­jí­cí Jana Nagyová, kte­rá se na pořá­dá­ní tábo­ra podí­le­la.
Zatímco chlap­ce vět­ši­nou nalá­ka­ly blo­ky zamě­ře­né na zákla­dy robo­ti­ky a auto­ma­ti­za­ce či prá­ci v nástro­jár­ně, pro dív­ky byly atrak­tiv­ní zejmé­na tex­til­ní tech­ni­ky, šití jed­no­du­chých oděvů, kur­zy mal­by a kres­by, zákla­dy kniž­ní vaz­by a tis­ko­vé tech­ni­ky či tvor­ba z papí­ru a lepen­ky. V nabíd­ce ale nechy­bě­lo ani zpra­co­vá­ní digi­tál­ní foto­gra­fie či zkou­má­ní pří­rod­ních jevů pomo­cí moder­ní­ho vyba­ve­ní, jímž ško­la dis­po­nu­je. „Téměř ze všech pra­co­višť si účast­ní­ci odnes­li vlast­no­ruč­ně zho­to­ve­né výrob­ky, kte­rý­mi se moh­li pochlu­bit doma,“ dopl­ni­la zají­ma­vost Jana Nagyová.

Za rok zno­vu
Rostoucí zájem dětí a jejich rodi­čů dává tušit, že je pro ně podob­ný typ tábo­ra v čase prázd­nin víta­ný. Svoji roli hra­jí také zane­dba­tel­né finanč­ní nákla­dy. „Pět dní plných zába­vy se moh­lo usku­teč­nit pře­de­vším díky pří­z­ni spon­zo­rů, nákla­dy pro účast­ní­ky tak byly mini­mál­ní. Všem soci­ál­ním part­ne­rům, kte­ří tuto akci pod­po­ři­li, pat­ří vel­ké podě­ko­vá­ní,“ uved­la  Jana Nagyová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP a doda­la: „Podle ohla­sů z řad žáků i rodi­čů může­me říci, že i letoš­ní let­ní tábor se vyda­řil. Věříme, že podob­ná akce se, už popáté, usku­teč­ní i v příš­tím škol­ním roce.“
Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi  je sou­čás­tí pro­ce­su udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 “ Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kraji“.

Foto: Ján Nagy

 

Podchody ústeckého nádraží začnou měnit štětce z „umprumky“

Podchody ústeckého nádraží začnou měnit štětce z „umprumky“

Podchody ústeckého nádraží začnou měnit štětce z „umprumky“

Ústí n. O. – Rozsáhlé pod­cho­dy, kte­ré vznik­ly v rám­ci moder­ni­za­ce želez­nič­ní­ho kori­do­ru na hlav­ním vla­ko­vém nádra­ží v Ústí nad Orlicí, by měly postup­ně dostat novou, pří­vě­ti­věj­ší tvář. A to díky spo­lu­prá­ci zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly, vede­ní měs­ta a spo­leč­nos­ti Oustecké nádra­ží, kte­rá je vlast­ní­kem památ­ko­vě chrá­ně­né his­to­ric­ké výprav­ní budo­vy. V tom­to týd­nu by měla začít prv­ní eta­pa výmal­by, kte­rou budou mít na sta­rost pří­mo mla­dí výtvar­ní­ci z „umprum­ky“ pod vede­ním svých peda­go­gů.
Akce, kte­rá zís­ka­la potřeb­ný sou­hlas Správy želez­nič­ní a doprav­ní ces­ty, by měla být roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí. „Ve stře­du bychom měli začít s pod­mal­ba­mi, ve čtvr­tek při­jdou na řadu prv­ní kon­tu­ry. Dále bude­me tvo­řit na začát­ku prázd­nin, rádi bychom dokon­či­li prv­ní prá­ce. Pokračovat bude­me opět počát­kem září,“ uve­dl vedou­cí obo­ru Grafický design Bohuslav Špaček.

foto: Adam Faltus

Designéři z „umprumky“ znovu zabodovali!

Designéři z „umprumky“ znovu zabodovali!

Designéři z „umprumky“ znovu zabodovali!

Ústí n. O. – Další cen­ný úspěch při­psal na kon­to ate­li­ér Designu pro­duk­tů a oba­lů Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí. Pod vede­ním archi­tek­ta Bohuslava Horáka, vedou­cí­ho obo­ru, se tro­ji­ce stu­den­tů zúčast­ni­la tře­tí­ho roč­ní­ku celo­stát­ní sou­tě­že Design School Award. Na ten se letos při­hlá­si­lo devět střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol, poro­ta vybí­ra­la z devě­ta­tři­ce­ti návrhů.

Předmět pro oso­bu blíz­kou
Letošním téma­tem byl návrh před­mě­tu pro oso­bu blíz­kou. „Soutěžící mají za úkol navrh­nout před­mět plný rados­ti a váš­ně, kte­rý je vhod­ný pro oso­bu blíz­kou. Produkt není ome­zen roz­mě­ry ani mate­ri­á­lem a sou­čás­tí ode­vzdá­ní by měla být i odpre­zen­to­va­ná kon­cepč­ní rovi­na,“ uvá­dě­jí na svých inter­ne­to­vých pořa­da­te­lé, mezi nimiž figu­ru­je napří­klad his­to­rik a teo­re­tik umě­ní Kamil Nábělek, vedou­cí Ateliéru gra­fic­ké­ho desig­nu FAVU VUT v Brně Mikuláš Macháček či Czech Grand Designér roku 2014 Jakub Janďourek. „Cílem sou­tě­že je najít mezi stu­den­ty talen­to­va­né a kre­a­tiv­ní desig­né­ry, dát jim šan­ci zís­kat zku­še­nos­ti a pomo­ci nalézt i uplat­ně­ní v pra­xi,“ dodá­va­jí dále.
Orlickoústeckou „umprum­ku“, kte­rá si před nedáv­nem při­po­mně­la 125 od zalo­že­ní ško­ly, může těšit sku­teč­nost, že se mezi čty­ři oce­ně­né prá­ce dosta­la také jed­na její.

Lepší byla jen sou­tě­ží­cí z Ostravy
Vynikajícího úspě­chu dosáh­la desig­nér­ka Eliška Dytrtová, kte­rá se do sou­tě­že při­hlá­si­la s nástěn­ným osvět­lo­va­dlem z papí­ru. Odborná poro­ta jí při­řkla dru­hé mís­to, úspěš­něj­ší byl pou­ze ele­gant­ní návrh mýdlen­ky Nely Kuhnové ze Střední umě­lec­ké ško­ly v Ostravě. „Eliščina prá­ce uspě­la díky fle­xi­bi­li­tě, kte­rou v sobě skrý­vá, a má vel­ký poten­ci­ál roz­ví­je­ní,“ oko­men­to­val výsle­dek své svě­řen­ky­ně oči­vid­ně spo­ko­je­ný vedou­cí ate­li­é­ru Bohuslav Horák.

Rovněž odbor­ní porot­ci oce­ni­li prá­ci, kte­rá spl­ni­la jeden z hlav­ních cílů sou­tě­že. Finální výro­bek by totiž měl spl­ňo­vat poža­dav­ky na funkč­nost, ino­va­ci a mož­nost prů­mys­lo­vé­ho vyu­ži­tí. Podmínka, aby šel návrh také vyro­bit, byla v tom­to pří­pa­dě beze zbyt­ku napl­ně­na. „Eliška Dytrtová ze Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Ústí nad Orlicí se sna­ži­la své­mu osvět­lo­va­dlu vdech­nout pří­běh nebo obraz, kte­rý by byl člo­vě­ku blíz­ký. Například obraz oblí­be­né­ho mís­ta, zví­řat nebo význam­ných dat. Pomocí vrstve­ní papí­ru zís­kal obraz sno­vý nádech. Jako hlav­ní mate­ri­ál zvo­li­la papír pro jeho roz­sáh­lé vlast­nos­ti a dostup­nost. Jednotlivé vrst­vy papí­ru k sobě sle­po­va­la dle jed­not­li­vých moti­vů. Vzniklo dílo účel­né a nápa­di­té, vizu­ál­ně nekom­pli­ko­va­né a při­tom půso­bi­vé. Autorka mys­le­la také na mini­mál­ní nákla­dy spo­je­né s výro­bou,“ uvá­dě­jí porot­ci ve svém hodnocení.

Kromě finanč­ní pré­mie může Elišku Dytrtovou těšit také fakt, že vítě­zo­vé dosta­nou od pořa­da­te­le sou­tě­že nabíd­ku k uza­vře­ní licenč­ní smlou­vy ke komerč­ní­mu vyu­ži­tí své­ho díla.

 

Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy „umprumky“

Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy „umprumky“

Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy „umprumky“

Ústí n. O. – 125 let, tolik má „na kon­tě“ orlic­ko­ús­tec­ká umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, dří­ve tex­til­ní ško­la. V pátek 9. červ­na si toto jubi­le­um při­po­mně­li účast­ní­ci slav­nost­ní­ho setká­ní v Roškotově diva­dle. Symbolicky pře­dal funkci Příjemnou atmo­sfé­ru dvou­ho­di­no­vé­ho pro­gra­mu umoc­ni­la vyso­ká návště­va býva­lých absol­ven­tů, sou­čas­ných žáků, zaměst­nan­ců i řady pozva­ných hos­tů. Mezi nimi nechy­běl hejtman Pardubického kra­je Martin Netolický, rad­ní odpo­věd­ný za oblast škol­ství Bohumil Bernášek, ústec­ký sta­ros­ta Petr Hájek, mís­tosta­ros­ta Michal Kokula i dal­ší před­sta­vi­te­lé měs­ta. Nechyběla ani dele­ga­ce z part­ner­ské ško­ly ve slo­ven­ském Prešově, s níž SŠUP dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je. Večer v Roškotově diva­dle byl také sym­bo­lic­kou „roz­luč­kou“ sou­čas­né­ho ředi­te­le Zdeňka Rösslera, pro nějž je letoš­ní škol­ní rok v této funk­ci rokem posled­ním. Pomyslného „ředi­tel­ské­ho žez­la“ se od začát­ku srp­na ujme Zdeněk Salinger, kte­ré­mu odchá­ze­jí­cí ředi­tel popřál v nové funk­ci hod­ně štěs­tí. „Panu rad­ní­mu Bernáškovi, kte­rý zde hovo­řil o umprum­ce jako rodin­ném stří­b­ře, mohu slí­bit, že je bude­me i nadá­le leš­tit a opa­t­ro­vat,“ uve­dl Zdeněk Salinger. Během páteč­ní­ho veče­ra ovšem došlo i na dal­ší podě­ko­vá­ní – v závě­ru mód­ní pře­hlíd­ky dva­a­dva­ce­ti kolek­cí z ate­li­é­ru Designu oděvů zapl­ně­né hle­diš­tě tles­ka­lo Ludmile Skokanové, pro kte­rou je letoš­ní rok rov­něž ve zna­me­ní lou­če­ní. „Právě díky kole­gy­ni Skokanové se nám poda­ři­lo ate­li­ér udr­žet a zís­kat celou řadu úspě­chů na sou­tě­žích, pat­ří jí vel­ké podě­ko­vá­ní,“ neskrý­va­la své poci­ty vedou­cí obo­ru Design oděvů Jana Salabová. Křest dopro­vo­di­la před­náš­ka autora Mezi býva­lé kole­gy zaví­tal také pro­fe­sor krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­ty, his­to­rik František Musil. Právě on je totiž auto­rem pub­li­ka­ce Počátek a konec tex­til­ní tra­di­ce měs­ta Ústí nad Orlicí, kte­rá se v rám­ci spo­leč­né­ho setká­ní dočka­la své­ho křtu. Za kmo­t­ry kni­ze, jejíž vydá­ní kom­plet­ně zajis­ti­la ško­la, šli hejtman Pardubického kra­je Martin Netolický, rad­ní Bohumil Bernášek, ústec­ký sta­ros­ta Petr Hájek a také ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler. Publikaci nyní nabí­zí ško­la k pro­de­ji, zájem­ci si mohou zakou­pit rov­něž tiš­tě­ný alma­na­ch, kte­rý je v elek­tro­nic­ké podo­bě k dis­po­zi­ci bez­plat­ně na webu ssup.cz. Škola plná his­to­rie i aktualit Velké množ­ství „Oušťáků“ si nene­cha­lo ujít ani dny ote­vře­ných dve­ří, kte­ré se na umpum­ce kona­ly v pátek a sobo­tu. V rám­ci této akce při­pra­vi­li peda­go­go­vé ško­ly množ­ství  expo­zic k ději­nám i sou­čas­nos­ti ško­ly, nechy­bě­ly pre­zen­ta­ce všech osmi obo­rů, kte­ré nyní SŠUP zájem­cům nabí­zí. Ateliéry Designu pro­duk­tů Užité foto­gra­fie a médií napří­klad před­sta­vi­ly spo­leč­ný pro­jekt s názvem Maska, ate­li­ér Designu oděvů zase nabí­dl návštěv­ní­kům výsta­vu Absolutno, kte­rá před­sta­vu­je tvor­bu dva­nác­ti úspěš­ných absol­ven­tů v roz­me­zí let 2007 – 2017. Foto: Adam Faltus
Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad? Po včerejšku padesát na padesát

Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad? Po včerejšku padesát na padesát

Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad? Po včerejšku padesát na padesát

Ústí n. O. – Čtvrtek 8. červ­na byl pro ústec­kou „umprum­ku“ ve zna­me­ní hned něko­li­ka akcí v rám­ci oslav 125 let od zalo­že­ní ško­ly. Od 10 hodin dopo­led­ne se na Mírovém náměs­tí v rám­ci akce Město v pohy­bu – týden dob­ré poho­dy před­sta­vi­la SŠUP s tra­dič­ní pre­zen­ta­cí všech svých obo­rů. Umprumka na ryn­ku při­lá­ka­la děti z mateř­ských i základ­ních škol, ale také řadu dal­ších oby­va­tel, z nichž mno­zí jsou absol­ven­ty býva­lé „tex­til­ky“.
Odpoledne násle­do­va­la v pořa­dí už tře­tí výsta­va a před­náš­ka v Malé scéně.

Pod rad­ni­cí opět plno
Druhou akci čtvr­teč­ní­ho pro­gra­mu hos­ti­la Galerie pod rad­ni­cí, kde od 16 hodin zača­la ver­ni­sá­ží výbě­ro­vá výsta­va pra­cí stu­den­tů, ale také úspěš­ných absol­ven­tů. Akce pojme­no­va­ná pří­znač­ně Umprumka vysta­vu­je se v měst­ské gale­rii koná kaž­do­roč­ně, vče­ra se těši­la vel­ké­mu zájmu pří­z­niv­ců umě­ní. Návštěvníky pozdra­vil kro­mě ředi­te­le ško­ly Zdeňka Rösslera také vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman a rov­něž vedou­cí ate­li­é­ru Design pro­duk­tů a oba­lů Bohuslav Horák, jehož žáci a absol­ven­ti jsou mezi vysta­vu­jí­cí­mi hoj­ně zastoupeni.

v Malé scé­ně o his­to­ric­kých tex­ti­li­ích
Posledním pořa­dem v rám­ci nabi­té­ho vče­rej­ší­ho pro­gra­mu byla před­náš­ka PhDr. Mileny Bravermanové, kte­rá v zapl­ně­ném sálu Malé scé­ny pre­zen­to­va­la poznatky z výzku­mu tex­ti­lií v krá­lov­ské hrob­ce sva­to­vít­ské katedrá­ly. Část ori­gi­nál­ní­ho rou­cha byla totiž před časem nale­ze­na v archi­vu ústec­ké ško­ly, kde ve 30. letech byly vyrá­bě­ny kopie pro Pražský hrad a Národní diva­dlo.  Jistota, že vzác­ný nález nále­ží Karlu IV., je po vče­rej­ší před­náš­ce jis­to­tou polo­vič­ní. Milena Bravermanová, odbor­ná pra­cov­ni­ce oddě­le­ní umě­lec­kých sbí­rek Správy Pražského hra­du, k tomu uved­la: „Dříve jsem se klo­ni­la k názo­ru, že rou­cho sku­teč­ně nále­že­lo Karlu IV. Dnes už si tak jis­tá nejsem, moh­lo se jed­nat také o část pohřeb­ní­ho odě­vu Jiřího z Poděbrad. Vidím to tak pade­sát na padesát.“

Foto: Adam Faltus