Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou indi­vi­du­ál­ní konzultace.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly 465 518 111. 

Termíny:

  • pátek 22. led­na 2021 – od 12 do 17 hodin
  • sobo­ta 23. led­na 2021 – od 9 do 14 hodin
  • pátek 29. led­na 2021 – od 9 do 14 hodin
    (polo­let­ní prázdniny)

Informace budou podá­vá­ny for­mou kon­zul­ta­cí pro násle­du­jí­cí obory:

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly 465 518 111.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zprá­va dle záko­na č. 106/1999 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím za rok 2020 ke stažení: