Umprumka má vítězku Studentského designu!

Umprumka má vítězku Studentského designu!

Umprumka má vítězku Studentského designu!

Další význam­ný úspěch zazna­me­na­ly na kon­ci břez­na výtvar­né obo­ry orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky, kon­krét­ně ate­li­ér gra­fic­ké­ho desig­nu. V celo­stát­ní sou­tě­ži Studentský design 2023, do níž bylo při­hlá­še­no cel­kem 125 pra­cí v pěti kate­go­ri­ích, totiž sla­ví prven­ství. Maturantka Sofie Fenyková uspě­la se svým ani­mo­va­ným fil­mem v kate­go­rii Fotografická a mul­ti­me­di­ál­ní tvor­ba. „Je to vel­ký úspěch a důkaz toho, že i regi­o­nál­ní ško­la může být kon­ku­ren­ce­schop­ná a srov­na­tel­ná s těmi nej­lep­ší­mi,“ kon­sta­tu­je vyu­ču­jí­cí Bohuslav Špaček, kte­rý žáda­ný ate­li­ér vede. A reak­ce úspěš­né sou­tě­ží­cí? „Samozřejmě potě­še­na jsem, je to pře­de­vším záslu­ha pana Špačka, kte­rý mou účast ini­ci­o­val. Studiu ani­ma­ce a fil­mu se chci nadá­le věno­vat,“ pood­ha­lu­je své dal­ší plá­ny Sofie Fenyková.

Už tře­tí oce­ně­ní
Autorský film Spečeně vzni­kl již před rokem. A hned zau­jal na pre­mi­é­ro­vém roč­ní­ku sou­tě­že krát­kých stu­dent­ských fil­mů Pardubický kraťas, kde spo­lu s dal­ší­mi fil­my z pro­duk­ce ústec­ké ško­ly zce­la ovlá­dl kate­go­rii ani­mo­va­né­ho fil­mu. K prv­ní­mu mís­tu při­dal ješ­tě tře­tí příč­ku v celo­stát­ním kole České vize. „Protože je Sofiina prá­ce oprav­du mimo­řád­ná, roz­hod­li jsme se ji při­hlá­sit do této elit­ní sou­tě­že. Její umís­tě­ní je pro obor zvlášť cen­né, pro­to­že ani­ma­ce není naší hlav­ní čin­nos­tí. Rádi na gra­fi­ce zkou­ší­me nová média a pro­po­ju­je­me růz­né pří­stu­py,“ podo­tý­ká Bohuslav Špaček.

Úspěch Sofie Fenykové, kte­rá by po matu­ri­tě měla svůj talent v oblas­ti ani­ma­ce dále roz­ví­jet na Vysoké ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Praze, potě­šil také ředi­te­le SŠUP Zdeňka Salingera. „Pro naše stu­den­ty mohou být úspě­chy star­ších spo­lu­žá­ků mimo­řád­nou moti­va­cí. Sofii bych rád popřál úspěš­ný závěr stu­dia u nás a hod­ně úspě­chů do budouc­na,“ uvedl.