Umprumka hned dvakrát otevřela dveře

Umprumka hned dvakrát otevřela dveře

Umprumka hned dvakrát otevřela dveře

Čas ode­vzdá­vá­ní při­hlá­šek na střed­ní ško­ly se neú­pros­ně blí­ží, pro umprum­ku ide­ál­ní čas na otví­rá­ní dve­ří! Zájemci o stu­di­um někte­ré­ho z pěti­ce výtvar­ných obo­rů jedi­né střed­ní umě­lec­ké ško­ly v Pardubickém kra­ji moh­li oba její are­á­ly v Zahradní i Špindlerově uli­ci navští­vit v pátek 13. a sobo­tu 14. říj­na. A nápor byl zejmé­na prv­ní den obrovský!

Připraveny byly expo­zi­ce ke všem umě­lec­kým stu­dij­ním pro­gra­mům (Grafický design, Interiérový a tex­til­ní design, Design oděvů, Užitá foto­gra­fie a média, Design pro­duk­tů a oba­lů). Více infor­ma­cí se moh­li dozvě­dět také adep­ti stu­dia obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce, o kte­rý je v posled­ních letech opět zvý­še­ný zájem.

Ti ze ško­lá­ků, kte­ří to mys­lí s budouc­nos­tí na umprum­ce váž­ně, mohou vyu­žít rov­něž pří­prav­né kur­zy z mal­by a kres­by. Zájem o ně je však tra­dič­ně vyso­ký, v polo­vi­ně říj­na zbý­va­la posled­ní vol­ná mís­ta. Talentové při­jí­ma­cí zkouš­ky se budou konat začát­kem led­na příští­ho roku, obor Reklama a pro­pa­ga­ce pak spa­dá pod celo­stát­ní při­jí­ma­cí říze­ní v dub­nu 2024.