Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­né­ho obo­ru vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30

Termín při­hlá­še­ní – ode­vzdá­ní při­hláš­ky: 20. úno­ra 2024.

Informace jak se při­hlá­sit na střed­ní ško­lu: www.prihlaskynastredni.cz.

Kritéria a dal­ší infor­ma­ce v poky­nu ředitelky:

 

 

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 9. led­na 2024 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do oborů:

  • 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
  • 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a obalů)
  • 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)
  • 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů (ŠVP Design oděvů)
  • 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví (ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke stu­diu bude zve­řej­ně­né 15. květ­na 2024.

Více o při­hla­šo­vá­ní na střed­ní ško­ly: www.prihlaskynastredni.cz

Výsledky talen­to­vé zkouš­ky ke stažení: