Úřední hodiny sekretariátu školy o hlavních prázdninách

Úřední hodi­ny sekre­ta­ri­á­tu ško­ly o hlav­ních prázd­ni­nách (1. 7.–25. 8. 2024).

Pondělí a stře­da od 8 do 11 hod.

Nebo dle domlu­vy na tel.: 465 518 111, 465 518 117, 465 518 118,  ssup@ssup.cz.