Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Ústí n. O. – Poutavou, tema­tic­ky i myš­len­ko­vě nesmír­ně zají­ma­vou výsta­vu mohou nyní zhléd­nout návštěv­ní­ci Galerie pod rad­ni­cí v Ústí nad Orlicí. Svoje  kva­li­ty v ní spo­ji­li dva výtvar­ní­ci, jejichž „prů­se­čí­kem“ je zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la. Zatímco Lukáš Stuchlík na ní něko­lik let peda­go­gic­ky půso­bí, Martin Kolář je jejím úspěš­ným absol­ven­tem a v sou­čas­nos­ti stu­den­tem Akademie výtvar­ných umě­ní v Praze.

Expozice s názvem ATTENTION! ATTENTION!, kte­rou může­te navští­vit až do 29. květ­na, odstar­to­va­la ver­ni­sá­ží ve čtvr­tek 21. dub­na, a to za obrov­ské­ho zájmu ústec­ké veřej­nos­ti. Hudební dopro­vod vyda­ře­né akce obsta­ra­la sku­pi­na Noc, jejímž frontma­nem je dal­ší z peda­go­gů zdej­ší umprum­ky Bohuslav Horák.

Obrazy Martina Koláře jsou rádo­by usmě­va­vé pří­běhy dět­ských hrdi­nů, pro­chá­ze­jí­cích svě­tem ilu­zí a naiv­ních před­stav. Chladný dotyk rea­li­ty občas sun­dá mas­ku z tvá­ře, ale i když se může zdát nový pohled tíži­vý, mož­ná se sna­ží sle­do­vat prav­du. Tématika dět­ství a dět­skost se obje­vu­je i u soch Lukáše Stuchlíka, jako sym­bol zítř­ků. Ty kolí­sa­jí mezi post­mo­der­nou a remi­nis­cen­cí na moder­nu, mezi rizi­ky budouc­nos­ti a volá­ní po uto­pii,“ dopl­ňu­jí k obsa­hu výsta­vy její autoři.

Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Termín pro ukon­če­ní ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2022/23 je sta­no­ve­ný do 31. květ­na 2022. 
 
Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky. 

Přihlášku doruč­te v lis­tin­né podo­bě na adre­su ško­ly, Domova mlá­de­že nebo ji zašle­te dato­vou schrán­kou do 31. květ­na 2022 

Dopis o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní do Domova mlá­de­že bude zaslán na e-mail uve­de­ný v při­hláš­ce do 30. červ­na 2022. 

Naše grafičky excelovaly!

Naše grafičky excelovaly!

Naše grafičky excelovaly!

Skvělým způ­so­bem repre­zen­to­va­ly orlic­ko­ús­tec­kou umprum­ku stu­dent­ky 3. roč­ní­ku obo­ru Grafický design. Ty se v hoj­ném počtu zúčast­ni­ly stu­dent­ské fil­mo­vé sou­tě­že Pardubický kraťas a zce­la se jim poda­ři­lo ovlád­nout sek­ci ani­mo­va­né­ho fil­mu. „Ta byla při­tom mezi jed­na­se­dm­de­sá­ti při­hlá­še­ný­mi fil­my nej­ví­ce zastou­pe­na, o to více nás úspěch může těšit,“ kon­sta­tu­je vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru gra­fic­ké­ho desig­nu SŠUP Bohuslav Špaček, pod jehož vede­ním v rám­ci klau­zur­ních pra­cí oce­ně­né sním­ky vznikaly.

První mís­to v hod­no­ce­ní odbor­né poro­ty si vyslou­žil film Spečeně autor­ky Sofie Fenykové. Svůj počin oko­men­to­va­la násle­du­jí­cím způ­so­bem: „Krátký film pojed­ná­vá o nabubře­lé oká­za­los­ti spo­le­čen­ské sme­tán­ky, sle­pě a nena­syt­ně se krmí­cí až k prask­nu­tí.“ Druhou cenu muse­la odbor­ná poro­ta dokon­ce roz­dě­lit, i tak se ale „kom­plet stě­ho­va­la“ do Ústí, a to záslu­hou stu­den­tek Dany Morávkové a Elišky Cvachové. „První z nich zau­ja­la porot­ce ani­mo­va­ným fil­mem Smaženice, dru­há pak sním­kem s názvem Life Like,“ dopl­nil Bohuslav Špaček.

Protože zášti­tu nad sou­tě­ží pře­vzal ved­le pri­má­to­ra pořá­da­jí­cí­ho měs­ta Martina Charváta také Pardubický kraj v oso­bě náměst­ka hejtma­na Romana Línka, puto­va­lo ješ­tě jed­no oce­ně­ní pro mla­dé uměl­ce prá­vě z jeho rukou. Získala je dal­ší ze stu­den­tek ústec­ké ško­ly Anna Amálie Komárová, autor­ka sním­ku Proč pada­jí hvězdy. „Všechny tyto úspě­chy, ke kte­rým děv­ča­tům gra­tu­lu­ji, potvr­zu­jí dlou­ho­do­bou kva­li­tu naše­ho gra­fic­ké­ho obo­ru a sta­bil­ně vel­mi vyso­ký zájem o jeho stu­di­um,“ oko­men­to­val úspě­chy umprum­ky její ředi­tel Zdeněk Salinger.

VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

Poslední břez­no­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní zahá­je­ní výsta­vy sou­čas­ných tře­tích umě­lec­kých ročníků👩‍🎨👨‍🎨
Ty absol­vo­va­ly tra­dič­ní ple­nér v náhrad­ním ter­mí­nu, kte­rý ale úro­veň úro­veň pra­cí nepo­zna­me­nal… ba naopak👏
O tom se může­te pře­svěd­čit i v násle­du­jí­cích týd­nech, kdy bude expo­zi­ce ve výstav­ních pro­sto­rách ate­li­é­rů na Špindlu k vidění.
Akce pro­běh­la za pod­po­ry Města Ústí nad Orlicí.