VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

Poslední břez­no­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní zahá­je­ní výsta­vy sou­čas­ných tře­tích umě­lec­kých ročníků👩‍🎨👨‍🎨
Ty absol­vo­va­ly tra­dič­ní ple­nér v náhrad­ním ter­mí­nu, kte­rý ale úro­veň úro­veň pra­cí nepo­zna­me­nal… ba naopak👏
O tom se může­te pře­svěd­čit i v násle­du­jí­cích týd­nech, kdy bude expo­zi­ce ve výstav­ních pro­sto­rách ate­li­é­rů na Špindlu k vidění.
Akce pro­běh­la za pod­po­ry Města Ústí nad Orlicí.