Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Ústí n. O. – Poutavou, tema­tic­ky i myš­len­ko­vě nesmír­ně zají­ma­vou výsta­vu mohou nyní zhléd­nout návštěv­ní­ci Galerie pod rad­ni­cí v Ústí nad Orlicí. Svoje  kva­li­ty v ní spo­ji­li dva výtvar­ní­ci, jejichž „prů­se­čí­kem“ je zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la. Zatímco Lukáš Stuchlík na ní něko­lik let peda­go­gic­ky půso­bí, Martin Kolář je jejím úspěš­ným absol­ven­tem a v sou­čas­nos­ti stu­den­tem Akademie výtvar­ných umě­ní v Praze.

Expozice s názvem ATTENTION! ATTENTION!, kte­rou může­te navští­vit až do 29. květ­na, odstar­to­va­la ver­ni­sá­ží ve čtvr­tek 21. dub­na, a to za obrov­ské­ho zájmu ústec­ké veřej­nos­ti. Hudební dopro­vod vyda­ře­né akce obsta­ra­la sku­pi­na Noc, jejímž frontma­nem je dal­ší z peda­go­gů zdej­ší umprum­ky Bohuslav Horák.

Obrazy Martina Koláře jsou rádo­by usmě­va­vé pří­běhy dět­ských hrdi­nů, pro­chá­ze­jí­cích svě­tem ilu­zí a naiv­ních před­stav. Chladný dotyk rea­li­ty občas sun­dá mas­ku z tvá­ře, ale i když se může zdát nový pohled tíži­vý, mož­ná se sna­ží sle­do­vat prav­du. Tématika dět­ství a dět­skost se obje­vu­je i u soch Lukáše Stuchlíka, jako sym­bol zítř­ků. Ty kolí­sa­jí mezi post­mo­der­nou a remi­nis­cen­cí na moder­nu, mezi rizi­ky budouc­nos­ti a volá­ní po uto­pii,“ dopl­ňu­jí k obsa­hu výsta­vy její autoři.