Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Čtvrtou z cel­kem dese­ti naplá­no­vých před­ná­šek má po úter­ku na kon­tě cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Pedagožky orlic­ko­útec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová nabí­ze­jí kun­sthis­to­ric­ká setká­ní širo­ké veřej­nos­ti již sed­mým rokem, jejich úsi­lí již podru­hé pod­po­řil kole­ga z ost­rav­ské umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jiří Hrdina. A svým oso­bi­tým poje­tím pří­cho­zí v úte­rý 17. pro­sin­ce roz­hod­ně zaujal.

Kde chle­ba ješ­tě ješ­tě darem

Je sou­čas­né umě­ní oprav­du umě­ním? Nezapomněli jsme na to důle­ži­té? Upéct chle­ba, opra­vit boty, poba­vit se se sou­se­dy. O tom, co je důle­ži­té, o Uzbekistánu, kde má ješ­tě řemes­lo zla­té dno, o tom všem byla moje dneš­ní před­náš­ka,“ glo­so­val autor obsah s výraz­ně ces­to­va­tel­skou pří­chu­tí. „Lidé ces­tu­jí už po sta­le­tí po celém svě­tě. Svůj život tak obo­ha­cu­jí nejen o nové zna­los­ti a vědo­mos­ti, ale také pře­jí­ma­jí z kul­tu­ry a nábo­žen­ství to, co dělá jejich živo­ty bohat­ší a hod­not­něj­ší,“ dodal ješ­tě Jiří Hrdina.

Po vánoč­ní před­náš­ce se před­náš­ko­vý cyk­lus zno­vu roz­je­de 14 led­na. V prv­ním novo­roč­ním pořa­du se Jitka Kuběnková podí­vá na „zub“ mis­trům němec­ké­ho rene­sanč­ní­ho malířství. 

Umprumka má dalšího krajského talenta!

Umprumka má dalšího krajského talenta!

Umprumka má dalšího krajského talenta!

Ani letos nám neu­nik­lo jed­no z oce­ně­ní v sou­tě­ži Mladý talent Pardubického kra­je. Po oděv­ní návr­hář­ce Petře Novákové, kte­rá se do pres­tiž­ní­ho výbě­ru oce­ně­ných dosta­la loni, se 9. pro­sin­ce to samé poved­lo absol­vent­ce obo­ru Grafický design Denise Váňové.
Denisa nyní pokra­ču­je ve stu­diu na Západočeské uni­ver­zi­tě v Plzni a v sále Jana Kašpara v Pardubicích pře­vza­la oce­ně­ní z rukou rad­ních Hany Štěpánové a Bohumila Bernáška. Laureátům pobla­ho­přál také vedou­cí kraj­ské­ho odbo­ru škol­ství Martin Kiss.
Denisa Váňová v posled­ní době sbí­rá jed­no oce­ně­ní za dru­hým, je mimo jiné nosi­tel­kou Počinu měs­ta Ústí nad Orlicí za rok 2018 a drži­tel­kou hlav­ní ceny za Národní stu­dent­ský design v juni­or­ské kate­go­rii.
Foto: Zdeněk Salinger 

Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Ústí n. O. – Za obrov­ské­ho zájmu veřej­nos­ti zača­la ve čtvr­tek 3. pro­sin­ce dal­ší výsta­va malíř­ky, ilu­strá­tor­ky, někdej­ší stu­dent­ky a v sou­čas­nos­ti již peda­gož­ky orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky Veroniky Bílkové. Opět po roce pre­zen­tu­je svá díla v gale­rii Malé scé­ny, ten­to­krát se jed­ná o ple­né­ro­vé mal­by z letoš­ní­ho léta, kdy mla­dá uměl­ky­ně tvo­ři­la v Rumunsku, Francii či Itálii. Hlavní pro­ta­go­nist­ka čtvr­teč­ní­ho veče­ra obsta­ra­la také hudeb­ní dopro­vod akce spo­lu se svým kole­gou Vladimírem Daťkou. Výstavu Léto19, jež zahr­nu­je řadu kra­ji­no­ma­leb či archi­tek­tu­ry, může­te v Malé scé­ně navští­vit do kon­ce letoš­ní­ho roku.

Foto: Lukáš Prokeš