Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

aktu­a­li­za­ce k 28. 12. 2020

  • Výuka na střed­ních ško­lách pro­bí­há distanč­ním způsobem.
  • Jsou umož­ně­ny pre­zenč­ní indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce (vždy pou­ze jeden žák/student a jeden peda­go­gic­ký pracovník).
  • Je umož­ně­no koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, a to bez ome­ze­ní počtu osob sta­no­ve­né­ho kri­zo­vým opat­ře­ním; počet osob se řídí dle běž­ných před­pi­sů pro pří­sluš­né zkouš­ky. (Přijímací říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro­běh­ne pod­le sta­no­ve­ných pravidel).
  • Provoz škol­ských uby­to­va­cích zaří­ze­ní (domov mlá­de­že) je upra­ven tak, že je zaká­zá­no posky­to­vat uby­to­vá­ní žákům škol.

Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Již potře­tí dosta­la orlic­ko­ús­tec­ká umprum­ka pří­le­ži­tost zpra­co­vat pamět­ní lis­ty a diplo­my pro sou­těž Talent Pardubického kra­je. Kdy úspěš­ní žáci základ­ních a střed­ní škol oce­ně­ní pře­vez­mou, zatím není jas­né, autor­ky gra­fic­kých návrhů už „dárek pod stro­me­ček“ obdr­že­ly. A to z rukou ředi­te­le SŠUP Zdeňka Salingera.

Čtveřice Kateřina Jeníková, Simona Dvořáková, Klára Vlčková a Tereza Turková figu­ru­je v uve­de­ném pořa­dí mezi šes­ti nej­lep­ší­mi. „Rozhodli jsme se oce­nit vybra­né prá­ce v rám­ci škol­ní hod­no­tí­cí sou­tě­že, kde se vybí­ra­lo z cel­kem pět­a­čty­ři­ce­ti pra­cí. Tvorbu pro sou­těž Talent Pardubického kra­je pova­žu­ji za vhod­né sklou­be­ní stu­dia a malé prak­tic­ké zakáz­ky pro zři­zo­va­te­le, naši stu­den­ti mají jas­nou před­sta­vu, kam jejich prá­ce popu­tu­jí,“ oko­men­to­val páteč­ní setká­ní Zdeněk Salinger.

Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

První výsta­vu po nuce­né „koro­na­pau­ze“ mohou pří­z­niv­ci výtvar­né­ho umě­ní navští­vit v Malé scé­ně. Absolvent naší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Martin Kolář, aktu­ál­ně stu­dent dru­hé­ho roč­ní­ku praž­ské AVU, zde pre­zen­tu­je svo­je mal­by z posled­ní­ho roku. O expo­zi­ci s názvem Dítě z plas­tu byl vel­ký zájem už během páteč­ní ver­ni­sá­že, kvů­li dodr­že­ní hygi­e­nic­kých opat­ře­ní muse­li mno­zí z návštěv­ní­ků pocti­vě vystát fron­tu. Další mohou gale­rii Malé scé­ny navští­vit v prů­bě­hu prosince.

Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústí n. O. – Dlouhé týd­ny bez kul­tur­ní­ho vyži­tí se, zdá se, chý­lí ke kon­ci. Postupné uvol­ňo­vá­ní opat­ře­ní umož­ňu­je od čtvrt­ka 3. pro­sin­ce opět pořá­dat ale­spoň někte­ré akce. V orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ně již o den poz­dě­ji začne výsta­va Dítě z plas­tu, kte­rou má na svě­do­mí úspěš­ný absol­vent míst­ní umprumky.

Na ver­ni­sáž v ome­ze­ném počtu

Martin Kolář je dru­hým rokem stu­den­tem ate­li­é­ru kres­by Akademie výtvar­ných umě­ní v Praze a ve svém rod­ném měs­tě se pre­zen­to­val již něko­li­krát. Poslední výsta­vu v klu­bu Popráč dosud veřej­nost vidět nemoh­la, nyní by ale zmír­ně­ní ome­ze­ní mělo uspo­řá­dá­ní akce umož­nit. „A to včet­ně ver­ni­sá­že v pátek od 17 hodin, samo­zřej­mě za pří­tom­nos­ti ome­ze­né­ho počtu osob a dodr­že­ní všech hygi­e­nic­kých opat­ře­ní,“ říká Lenka Janyšová ze spol­ku Malá scé­na. Jak dále dodá­vá, ti, kte­ří se nedo­sta­nou pří­mo na páteč­ní ver­ni­sáž, pří­le­ži­tost urči­tě mít budou. „A to v rám­ci dal­ších plá­no­va­ných akcí a také během běž­né­ho pro­vo­zu zdej­ší­ho baru,“ upřes­ňu­je ředi­tel­ka spolku.

Dítě z plastu

Talentovaný výtvar­ník vypl­nil posled­ní rok inten­ziv­ní pra­cí. O tom se ostat­ně budou moct návštěv­ní­ci Malé scé­ny již brzy pře­svěd­čit. „Všechny obra­zy vznik­ly v době karan­té­ny, v jis­té izo­la­ci. Změna okol­nos­tí mi umož­ni­la tro­chu jiný pohled na věc, což se odrá­ží i v obra­zech,“ při­pouš­tí Martin Kolář, kte­rý se věnu­je také hud­bě a se sku­pi­nou Miagra už má „na kon­tě“ pre­mi­é­ro­vé CD a videoklip.

Výběr olejů na plát­ně a kre­seb může­te v pro­sin­ci zhléd­nout od úte­rý do pát­ku vždy od 16 hodin. A co nevšed­ní název Dítě z plas­tu? „Reflektuje dobu, kon­fron­tu­je hře­ji­vost a chlad okol­ní­ho svě­ta na spo­leč­né půdě, v osob­ní i obec­né rovi­ně,“ dodá­vá Martin Kolář.