Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

aktu­a­li­za­ce k 28. 12. 2020

  • Výuka na střed­ních ško­lách pro­bí­há distanč­ním způsobem.
  • Jsou umož­ně­ny pre­zenč­ní indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce (vždy pou­ze jeden žák/student a jeden peda­go­gic­ký pracovník).
  • Je umož­ně­no koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, a to bez ome­ze­ní počtu osob sta­no­ve­né­ho kri­zo­vým opat­ře­ním; počet osob se řídí dle běž­ných před­pi­sů pro pří­sluš­né zkouš­ky. (Přijímací říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro­běh­ne pod­le sta­no­ve­ných pravidel).
  • Provoz škol­ských uby­to­va­cích zaří­ze­ní (domov mlá­de­že) je upra­ven tak, že je zaká­zá­no posky­to­vat uby­to­vá­ní žákům škol.