Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb. o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je dnem 30. 9. 2021 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:
čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
datum koná­ní talen­to­vé zkoušky *
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
15 4. nebo 5. led­na 2022 *
82-41-M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
28 4. nebo 5. led­na 2022 *
82-41-M/04 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *

* ucha­zeč si pro kaž­dý obor vybe­re jeden z uve­de­ných termínů.

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2021

Přihlášky ke sta­že­ní zde:

   

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Informace k zahájení nového školního roku

Informace k zahájení nového školního roku

Informace k zahájení nového školního roku

 • Školní rok 2021/2022 bude zahá­jen ve stře­du dne 1. 9. 2021 v 8 hodin v budo­vě ško­ly na Zahradní ulici.
 • Na zákla­dě mimo­řád­ných opat­ře­ní není mož­ný vstup rodi­čů do budo­vy školy.
 • Žáci jsou povin­ni si při vstu­pu do budo­vy ško­ly a ve spo­leč­ných pro­sto­rech zakrýt dýcha­cí ces­ty ochran­ným pro­střed­kem dýcha­cích cest, dle aktu­ál­ně plat­né­ho mimo­řád­né­ho opat­ře­ní MZd.

Nástup žáků do Domova mlá­de­že (DM)

Nástup žáků, kte­ří obdr­že­li dopis o umís­tě­ní k uby­to­vá­ní do DM je 31. srp­na 2021 dle zasla­ných instruk­cí e-mai­lem. Přítomnost rodi­čů nebo jiné­ho dopro­vo­du nebu­de v Domově mlá­de­že umož­ně­na. Případné dota­zy zod­po­ví­me při vstu­pu do budo­vy. Žáci se budou tes­to­vat, pokud nepřed­lo­ží doklad o spl­ně­ní pod­mí­nek pro netes­to­vá­ní.
Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116, Ing. Dagmar Hodasová, vedou­cí vycho­va­tel­ka tel.: 607 029 934, email: dhodasova@ssup.cz

Opatření COVID 19

Žákovi den­ní for­my vzdě­lá­vá­ní střed­ní ško­ly umož­ní ško­la nebo škol­ské zaří­ze­ní (DM) osob­ní pří­tom­nost na vzdě­lá­vá­ní nebo při posky­to­vá­ní škol­ských slu­žeb pou­ze teh­dy, pokud:

 • Podstoupil 1., 6., a 9. 9. 2021 vyšet­ře­ní pro­střed­nic­tvím nein­va­ziv­ní­ho pre­ven­tiv­ní­ho anti­gen­ní­ho tes­tu na pří­tom­nost anti­ge­nu viru SARS-CoV-2, kte­ré si pro­ve­dl sám nebo kte­ré mu byly pro­ve­de­ny jinou oso­bou a kte­ré mu poskyt­la ško­la a pro­ká­že se nega­tiv­ním výsled­kem toho­to vyšet­ře­ní. Preventivní anti­gen­ní test se vždy pro­vá­dí bez­pro­střed­ně po pří­cho­du do ško­ly. Nebude-li dítě nebo žák pří­to­men v den ter­mí­nu tes­to­vá­ní ve ško­le, tes­to­vá­ní se pro­ve­de v den jeho příchodu.
 • Testování ve ško­le lze nahra­dit plat­ným nega­tiv­ním tes­tem z odbě­ro­vé­ho místa.
 • Po celou dobu posky­to­vá­ní vzdě­lá­vá­ní v budo­vě ško­ly nebo škol­ském zaří­ze­ní (DM) nebo ve ven­kov­ním pro­stře­dí, není-li mož­né dodr­žet roze­stu­py ale­spoň 1,5 m od ostat­ních žáků, pou­ží­vá ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest, kte­rým je respirátor.Osoby, kte­ré nemo­hou mít ze závaž­ných zdra­vot­ních důvo­dů nasa­zen ochran­ný pro­stře­dek a tuto sku­teč­nost pro­ká­ží ško­le lékař­ským potvr­ze­ním; tyto oso­by jsou však povin­ny mít nasa­zen ochran­ný pro­stře­dek, kte­rý je v lékař­ském potvr­ze­ní spe­ci­fi­ko­ván, vyjma pří­pa­dů, kdy je v lékař­ském potvr­ze­ní výslov­ně uve­de­no, že dotyč­ná oso­ba nemů­že mít nasa­zen jaký­ko­li ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest.

Výše uve­de­né nepla­tí, jestli­že žák písem­ně dolo­ží že:

 • Byl očko­ván pro­ti one­moc­ně­ní covid-19 (národ­ní cer­ti­fi­kát, digi­tál­ní cer­ti­fi­kát EU COVID za pod­mín­ky, že uply­nu­lo nejmé­ně 14 dní od dokon­če­né­ho očko­va­cí­ho schématu).
 • Prodělal labo­ra­tor­ně potvr­ze­né one­moc­ně­ní covid-19, uply­nu­la u něj doba izo­la­ce pod­le plat­né­ho mimo­řád­né­ho opat­ře­ní Ministerstva zdra­vot­nic­tví a od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho rych­lé­ho anti­gen­ní­ho tes­tu (RAT) na pří­tom­nost anti­ge­nu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR tes­tu na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2 neu­ply­nu­lo více než 180 dní.
 • Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšet­ře­ní na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2 s nega­tiv­ním výsled­kem, nebo absol­vo­val nejdéle před 72 hodi­na­mi rych­lý anti­gen­ní test (RAT) na pří­tom­nost anti­ge­nu viru SARS-CoV-2 s nega­tiv­ním výsledkem.

 

Přílohy:

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR  č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN

Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny koná­ní zkou­šek spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2021 v poz­dim­ním zku­šeb­ním obdo­bí pro žáky ke stažení 

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel školy.

Termín voleb:

 1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 24. 6. 2021 v době od 13.30 do 14.30 hodin ve škol­ní jídelně.
 2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 24. 6. 20201 v době od 9.30 do 11.30 hodin ve sbo­rov­ně ško­ly (1. patro v budo­vě ško­ly, Zahradní 541).

Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný souhlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lístek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

 • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
 • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du ztotožnění.
 • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voliči.

Pro vol­by do škol­ské rady za opráv­ně­né voli­če, tj. zákon­né zástup­ce nezle­ti­lých žáků a zle­ti­lé žáky jsou 2 kandidáti: 

 • paní Mgr. Nováková Pavlína, zákon­ný zástup­ce Lucie Hábové, žáky­ně 1.G 
 • paní Marešová Hana, zákon­ný zástup­ce Anny Marešové, žáky­ně 1.IP