2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 18. 4. 2023 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce) v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění: 
čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 ŠVP – Reklama a propagace (RVP – Obalová technika) 15
Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 12. květ­na 2023 Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele: 
Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde:

V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí – nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na úřed­ní des­ce ško­ly a na webo­vých strán­kách školy.

Pro neú­spěš­né ucha­ze­če je mož­nost podat při­hláš­ku do 2. kola  — více info zde.

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídelna)

Nástup: mož­ný ihned

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1)

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Vladimír Brodina – vedou­cí ŠJ
tele­fon: 465 518 120, 731 149 095, jidelna@ssup.cz