Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídelna)

Nástup: mož­ný ihned

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1)

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Dagmar Prokešová – vedou­cí ŠJ
tele­fon: 465 518 120, 777 590 793, jidelna@ssup.cz

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­né­ho obo­ru vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30

Termín při­hlá­še­ní – ode­vzdá­ní při­hláš­ky: 20. úno­ra 2024.

Informace jak se při­hlá­sit na střed­ní ško­lu: www.prihlaskynastredni.cz.

Kritéria a dal­ší infor­ma­ce v poky­nu ředitelky:

 

 

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 9. led­na 2024 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do oborů:

 • 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
 • 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a obalů)
 • 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)
 • 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů (ŠVP Design oděvů)
 • 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví (ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke stu­diu bude zve­řej­ně­né 15. květ­na 2024.

Více o při­hla­šo­vá­ní na střed­ní ško­ly: www.prihlaskynastredni.cz

Výsledky talen­to­vé zkouš­ky ke stažení:

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le  vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 18. 10. 2023 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
datum koná­ní talen­to­vé zkoušky *
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
15 8. nebo 9. led­na 2024 *
82-41-M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
15 8. nebo 9. led­na 2024 *
82-41-M/04 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
15 4. nebo 5. led­na 2024 *
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15 4. nebo 5. led­na 2024 *
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15 4. nebo 5. led­na 2024 *

* ucha­zeč si pro kaž­dý obor vybe­re jeden z uve­de­ných termínů.

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2023

Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ZDE.

Přihlášky ke sta­že­ní zde:

   

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

pro škol­ní rok 2024/2025

Zpracováno pod­le aktu­ál­ně dostup­ných infor­ma­cí k 20. říj­nu 2023

 

Podle návr­hu MŠMT (zatím ve schva­lo­va­cím pro­ce­su) může ucha­zeč o stu­di­um na střed­ní ško­le podat v prv­ním kole při­jímacího říze­ní nej­vý­še DVĚ při­hláš­ky do obo­rů vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou a nej­vý­še tři přihláš­ky pro ostat­ní obo­ry vzdě­lá­ní. Maximálně mož­ný počet poda­ných při­hlá­šek může být tedy pět.


PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • ter­mín pro podá­vá­ní při­hlá­šek do obo­rů vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou je do 30. lis­to­pa­du 2023
 • při­hláš­ku je ide­ál­ní doru­čit do ško­ly osob­ně (zkon­t­ro­lu­je­me všech­ny potřeb­né úda­je). V pří­pa­dě zaslá­ní poš­tou je kvů­li nepra­vi­del­né­mu doru­čo­vá­ní zási­lek Českou poš­tou spo­leh­li­věj­ší zásil­ka ozna­če­ná D+1.
 • ucha­zeč může podat maxi­mál­ně DVĚ při­hláš­ky do obo­ru s talen­to­vou zkouš­kou.
  Obě při­hláš­ky musí obsa­ho­vat iden­tic­ké pořa­dí obo­rů nebo škol s JIŽ URČENOU PRIORITOU. Na při­hláš­kách musí být uve­de­ný ter­mín talen­to­vé zkouš­ky.
  Součásti při­hláš­ky je potvr­ze­ní zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti ke stu­diu zvo­le­né­ho obo­ru a uve­de­né výsled­ky vzdě­lá­vá­ní ze ZŠ s potvr­ze­ním ško­ly (v pří­pa­dě, že ucha­zeč už není žákem ZŠ, sta­čí kopie vysvěd­če­ní z pří­sluš­ných roč­ní­ku ZŠ).
 • v prů­bě­hu pro­sin­ce 2023 ucha­ze­či ško­la ode­šle pozván­ku na talen­to­vou zkouš­ku s uve­de­ným regis­trač­ním číslem.
 • výsled­ky talen­to­vé zkouš­ky (tj. obo­ry vzdě­lá­ní 82 Umění a uži­té umě­ní) budou ucha­ze­či zaslá­ny poš­tou nej­poz­dě­ji do 20. led­na 2024.
 • nej­poz­dě­ji do 15. úno­ra 2024 bude zve­řej­ně­no pořa­dí ucha­ze­čů (na dve­řích ško­ly a stán­kách ško­ly). Na SŠUP toto zve­řej­ně­ní před­po­klá­dá­me do 12. led­na 2024.

 

PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • ucha­ze­či mohou podat elek­tro­nic­kou při­hláš­ku maxi­mál­ně do TŘÍ obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky od 1. úno­ra do 20. úno­ra 2024. Do při­hláš­ky dle své pri­o­ri­ty zařa­dí i obo­ry s talen­to­vou zkouš­kou, pokud ucha­zeč do tako­vých obo­rů při­hláš­ku podal. POZOR: POŘADÍ (PRIORITA) ŠKOL HRAJE V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ZÁSADNÍ ROLI.
 • SLEDUJTE ZPRAVODAJSTVÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠMT.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní se ucha­ze­či dozví 15. květ­na 2024.