Informace pro přijaté žáky

Informace pro přijaté žáky

Informace pro přijaté žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku
váš syn/dcera byl/byla při­jat ke stu­diu na naší ško­le. Vzhledem k tomu Vás chce­me infor­mo­vat o mož­nos­tech uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní a dal­ších služ­bách, kte­ré naše ško­la žákům zajišťuje.

Ubytování v Domově mlá­de­že včet­ně celo­den­ní­ho stra­vo­vá­ní
Domov mlá­de­že (dále jen DM) pat­ří do are­á­lu ško­ly a má kapa­ci­tu 120 lůžek. Provoz DM je zajiš­těn od nedě­le 18 hodin do pát­ku 14 hodin. Cena za uby­to­vá­ní je 1 500 Kč měsíč­ně a plat­ba je pro­vá­dě­na bez­ho­to­vost­ně.
Ubytovaný žák má zajiš­tě­né celo­den­ní stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně. V době nepří­tom­nos­ti žáka v DM lze stra­vu odhlá­sit v sou­la­du s Vnitřním řádem DM a Provozním řádem škol­ní jídel­ny. Cena celo­den­ní stra­vy je 107 Kč za den, z toho sní­da­ně 34 Kč, hlav­ní jíd­lo včet­ně polév­ky 39 Kč a veče­ře 34 Kč.
Škola si vyhra­zu­je prá­vo uve­de­né ceny upra­vit i v prů­bě­hu škol­ní­ho roku.
Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do DM bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25, kte­ré nalez­ne­te na inter­ne­to­vých strán­kách ško­ly. Přihlášku včet­ně povin­ných pří­loh je nut­né zaslat nej­poz­dě­ji do 31. květ­na 2024.

Stravování – obě­dy
Škola zajiš­ťu­je pro žáky pří­pra­vu a výdej obě­dů v budo­vě jídel­ny, kte­rá je sou­čás­tí are­á­lu ško­ly. Podmínkou
k ode­bí­rá­ní stra­vy je nut­ná při­hláš­ka ke stra­vo­vá­ní, kte­rou je nut­né zaslat do 21. červ­na 2024. V prů­bě­hu let­ních prázd­nin Vám budou e-mai­lem zaslá­ny dal­ší infor­ma­ce k objed­ná­vá­ní stravy.

Bezkontaktní čip
Při zahá­je­ní stu­dia na naší ško­le musí být žáko­vi pře­dán bez­kon­takt­ní čip, kte­rý umož­ňu­je zapo­je­ní do stra­vo­va­cí­ho sys­té­mu, vstu­pu do budov ško­ly a pří­stup k dal­ším služ­bám (kopí­ro­vá­ní, tisk).
Žák obdr­ží čip prv­ní den škol­ní­ho roku po úhra­dě vrat­né zálo­hy 120 Kč v hoto­vos­ti tříd­ní­mu učiteli.

Mezinárodní stu­dent­ský prů­kaz ISIC
Pro žáky je mož­nost objed­ná­ní mezi­ná­rod­ní­ho stu­dent­ské­ho prů­ka­zu ISIC. Po zaslá­ní vypl­ně­né při­hláš­ky (sta­čí e-mai­lem) dosta­ne­te v prů­bě­hu let­ních prázd­nin infor­ma­ce o plat­bě a dal­ší podrob­nos­ti k objed­ná­ní ISIC průkazu.

Fotografie žáka
Pro doku­men­ta­ci ško­ly je tře­ba zaslat foto­gra­fii žáka prů­ka­zo­vé­ho typu (cca 3,5 x 4,5 cm na jed­no­ba­rev­ném poza­dí).
Fotografii může­te zaslat na při­lo­že­né návrat­ce, nebo elek­tro­nic­ky e-mai­lem na adre­su pvomacka@ssup.cz.

Vysvědčení z posled­ní­ho roč­ní­ku ZŠ
Nejpozději v den nástu­pu do 1. roč­ní­ku zašle­te kopii vysvěd­če­ní z posled­ní­ho roč­ní­ku povin­né škol­ní docházky.

Evidenční čís­lo – vari­a­bil­ní sym­bol
Vašemu synovi/dceři bylo při­dě­le­no evi­denč­ní čís­lo, kte­ré slou­ží také jako vari­a­bil­ní sym­bol pro plat­by za služ­by posky­to­va­né naší ško­lou. Číslo bylo zaslá­no e-mai­lem zákon­né­mu zástupci

Vyplněné návrat­ky, včet­ně foto­gra­fie, pro­sím zašle­te na adre­su ško­ly, nebo naske­no­va­né e-mai­lem na adre­su pvomacka@ssup.cz do 21. červ­na 2024.

ISIC při­hláš­ka jídel­na přihláška  poža­dav­ky
umě­lec­ké obory
poža­dav­ky obor
foto­gra­fie a média

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústi nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­su ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­su, vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky 422/2023 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ni ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v kon­zer­va­to­ři, dnem 20. 5. 2024 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a zpu­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
82-41-M/02  Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 8

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 24. květ­na 2024

Datum koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek: 11. červ­na 2024

Poznámka:
Přihlášku do dru­hé­ho kola pro výše uve­de­ný obor vzdě­lá­ní může podat ucha­zeč, kte­rý nebyl v prv­ním kole při­jat do žád­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní nebo se vzdal prá­va na při­je­tí, popří­pa­dě ucha­zeč, kte­rý nepo­dal žád­nou při­hláš­ku do prv­ní­ho kola.
Uchazeči o při­je­tí do prv­ní­ho roč­ní­ku výše uve­de­ných obo­rů budou v rám­ci 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2024/2025 konat talen­to­vou zkouš­ku (viz níže) a škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ku ve for­mě písem­né­ho tes­tu z kulturně­historického pře­hle­du. Přijímací zkouš­ky pro­běh­nou v rám­ci jed­no­ho dne.

 

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“),jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § l l odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky č. 422/2023 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v kon­zer­va­to­ři, dnem 20. 5. 2024 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 ŠVP – Reklama a pro­pa­ga­ce
(RVP – Obalová technika)
15

Termín ode­slá­ní při­hláš­ky: 24. květ­na 2024

Poznámka:
Přihlášku do dru­hé­ho kola pro výše uve­de­ný obor vzdě­lá­ní může podat ucha­zeč, kte­rý konal v prv­ním kole jed­not­nou zkouš­ku a nebyl v prv­ním kole při­jat do žád­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní nebo se vzdal prá­va na přijetí.

Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele:

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Umělecké obo­ry:

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Grafický design tis­ko­vin
  (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Výsledky ke sta­že­ní zde:

Průmyslové obo­ry:

 • ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce
  (RVP 34-42-M/01 Obalová technika)

Výsledky ke sta­že­ní zde:

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25

 

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do domo­va mlá­de­že (dále jen DM) bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25, se kte­rý­mi se seznam­te před vypl­ňo­vá­ním při­hláš­ky a povin­ných příloh.

Žáky z jiných škol je mož­né při­jmout pou­ze v pří­pa­dě nena­pl­ně­ní kapa­ci­ty DM žáky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do DM je zahá­je­no podá­ním nále­ži­tě vypl­ně­né a pode­psa­né při­hláš­ky k uby­to­vá­ní do DM, včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS) do 31. 5. 2024 zákon­ným zástup­cem nezle­ti­lé­ho žáka nebo zle­ti­lým žákem prostřednictvím:

 • poš­tov­ní služ­by na adre­su ško­ly – Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
 • sekre­ta­ri­á­tu Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01
  Ústí nad Orlicí
 • sku­pi­no­vé­ho vycho­va­te­le v DM (uby­to­va­ní žáci)
 • dato­vé schrán­ky (sou­kro­mé dato­vé schrán­ky rodičů)
 • elek­tro­nic­ké komu­ni­ka­ce – pou­ze s uzná­va­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­sem (není mož­né poslat sken při­hláš­ky e-mailem)

 Přihláška k uby­to­vá­ní do DM včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS)  pla­tí na jeden škol­ní rok. U již uby­to­va­ných žáků tak nevzni­ká nárok na uby­to­vá­ní v násle­du­jí­cím škol­ním roce.

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k ubytování 

kri­té­ria – Příloha k při­hláš­ce do DM č. 1

Pravidla pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024-2025

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­né­ho obo­ru vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30

Termín při­hlá­še­ní – ode­vzdá­ní při­hláš­ky: 20. úno­ra 2024.

Informace jak se při­hlá­sit na střed­ní ško­lu: www.prihlaskynastredni.cz.

Kritéria a dal­ší infor­ma­ce v poky­nu ředitelky: