Rozloučení s Mgr. Valovou

Rozloučení s Mgr. Valovou

Rozloučení s Mgr. Valovou

V úte­rý 17. květ­na jsme se napo­sle­dy roz­lou­či­li s naší býva­lou kole­gy­ní a dlou­ho­le­tou zástup­ky­ní ředi­te­le Mgr. Bohuslavou Valovou. Zemřela náh­le 10. květ­na ve věku 70 let.

Paní Valová byla jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí naší ško­ly posled­ních dese­ti­le­tí, vždy ener­gic­ká, spra­ved­li­vá a respek­to­va­ná mezi kole­gy i studenty.

Čest její památce…
LITOGRAFICKÁ TVORBA V MALÉ SCÉNĚ

LITOGRAFICKÁ TVORBA V MALÉ SCÉNĚ

LITOGRAFICKÁ TVORBA V MALÉ SCÉNĚ

S jar­ní­mi měsí­ci oži­la i výstav­ní čin­nost orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Po výbě­ru nej­lep­ších pra­cí z ple­né­ru 3. roč­ní­ků a spo­leč­né výsta­vě peda­go­ga ško­ly Lukáše Stuchlíka a její­ho absol­ven­ta Martina Koláře se ten­to­krát pre­zen­to­va­li stu­den­ti navště­vu­jí­cí lito­gra­fic­ký kurz. Ve čtvr­tek 12. květ­na byla ver­ni­sá­ží zahá­je­na jejich výsta­va v pro­sto­rách kavár­ny Malé scé­ny. Vedoucí kur­zu a záro­veň šéf ate­li­é­ru gra­fic­ké­ho desig­nu Bohuslav Špaček k expo­zi­ci dodá­vá: „Můžete zhléd­nout nej­no­věj­ší kous­ky z naší lito­gra­fic­ké díl­ny. Je vidět, že dlou­há onli­ne výu­ka při­lá­ka­la stu­den­ty zpět ke kla­sic­kým tech­ni­kám a ti, kte­ří lito­gra­fic­ký kurz navště­vu­jí, jsou vel­mi dobří.“

 

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na, v sou­la­du s § 60[ škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 12. 5.2022 2. a 3. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ní­ho roč­ní­ku násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní v daném kole a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
3
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
2
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
7

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 1. červ­na 2022

Datum koná­ní při­jí­ma­cí­ho říze­ní: 9. červ­na 2022

Datum zve­řej­ně­ní výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní: 10. červ­na 2022

Datum ode­vzdá­ní zápi­so­vé­ho líst­ku: do 24. červ­na 2022

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Ústí n. O. – Díky peč­li­vé prá­ci žáků dru­hé­ho a tře­tí­ho roč­ní­ku obo­ru Mechanik-seři­zo­vač umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly se poda­ři­lo zachrá­nit his­to­ric­ký kle­not. Šlapací dre­zí­na, kte­rou má v zápůjč­ce Letohradský želez­nič­ní klub, byla původ­ně nekom­plet­ní a v žalost­ném sta­vu… to už ale nyní nepla­tí! V díl­nách stro­jí­ren­ských obo­rů SŠUP byly vyro­be­ny díly na brz­du, nově byl osa­zen šla­pa­cí střed. Bylo potře­ba vyro­bit nové osy na kola a růz­né čepy.

Mechanici i jejich peda­go­go­vé si pora­di­li i přes­to, že se nedo­cho­va­la žád­ná doku­men­ta­ce a díly byly vyrá­bě­ny pod­le foto­gra­fií. Další zají­ma­vos­tí je, že ten­to typ exis­tu­je v Česku pou­ze ve dvou exemplářích.

Drezína dopl­ní expo­zi­ci želez­nič­ní­ho muzea v Rokytnici v Orlických horách, prá­vě na tra­ti z toho­to měs­ta do Doudleb nad Orlicí byly kdy­si využívána.