Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Ústí n. O. – Velkou posi­lu do výu­ky má nyní obor Design oděvů, kte­rý má v ústec­ké Střední ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé vůbec nejdel­ší tra­di­ci. Ta je spo­je­na s obdo­bím od vzni­ku ško­ly v roce 1892, kdy se teh­dej­ší ústec­ká „tex­til­ka“ postup­ně sta­la špič­ko­vou ško­lou své­ho dru­hu v celé zemi.

Obor, kte­rý si ved­le děv­čat niko­liv výji­meč­ně volí i chlap­ci, má nyní nové „posi­ly“. A jaké, při­bli­žu­je vyu­ču­jí­cí ate­li­é­ru Kateřina Sýkorová: „Zkvalitňujeme prak­tic­kou výu­ku na našem ate­li­é­ru také díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu vyba­ve­ní. Nákup spe­ci­a­li­zo­va­ných šicích stro­jů pro­bě­hl z finanč­ní pod­po­ry Operačního pro­gra­mu Jana Amose Komenského spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Evropskou unií.“

Foto: archiv SŠUP 
První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

Ústí n. O. – To byl ale krás­ný páteč­ní večer! Zejména pak pro všech­ny matu­ran­ty a matu­rant­ky ústec­ké umprum­ky ze tříd 4.G (tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Michaela Krčálová), 4.FD (tříd­ní uči­tel Ing. Pavel Sviták) a 4.M (tříd­ní uči­tel Ing. Petr Čermák). Všem popřá­la vyda­ře­ný finiš ve stu­diu ško­ly její novo­pe­če­ná ředi­tel­ka Mgr. MgA. Martina Novozámská.

K tan­ci a posle­chu vyhrá­va­la návštěv­ní­kům zdej­ší sku­pi­na Tiger swing, nechy­bě­la boha­tá tom­bo­la a občer­stve­ní. Celým veče­rem pro­vá­zel absol­vent SŠUP Jiří Holý.

Foto: Natália Kudrnová