Díky výzvě 56 se podívali do Anglie

Díky výzvě 56 se podívali do Anglie

Díky výzvě 56 se podívali do Anglie

Bury St Edmunds/Ústí n. O. – V dub­nu letoš­ní­ho roku došlo k vyhlá­še­ní výzvy č. 56 Operačního pro­gra­mu Vzdělávání pro kon­ku­ren­ce­schop­nost. 800 mili­o­nů korun urče­ných mimo jiné na roz­voj čte­nář­ství a čte­nář­ské gra­mot­nos­ti ve výu­ce cizích jazy­ků umož­ňu­je peda­go­gům a žákům základ­ních i střed­ních škol napříč celou repub­li­kou absol­vo­vat zahra­nič­ní stá­že. Této mož­nos­ti se roz­hod­la vyu­žít také Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, a to hned dvě­ma způ­so­by. V říj­nu a lis­to­pa­du letoš­ní­ho roku čeka­jí výu­ko­vé poby­ty někte­ré z jejích peda­go­gů, už na pře­lo­mu září a říj­na vyra­zi­la sku­pi­na dva­ce­ti stu­den­tů 3. a 4. roč­ní­ků směr „Albion“.

Výslovnost a komu­ni­kač­ní schop­nos­ti
Jednodenní ces­tu auto­bu­sem absol­vo­va­la celá výpra­va pod vede­ním vyu­ču­jí­cích Elišky Částkové a Michaely Krčálové ve stře­du 30. září. „Cílovou desti­na­cí bylo čty­ři­ce­ti­ti­sí­co­vé Bury St Edmunds, kde jsme měli zajiš­tě­né uby­to­vá­ní, stra­vu a pře­de­vším výu­ku v pro­sto­rách jazy­ko­vé ško­ly BLS. Studijní pobyt pro­bě­hl pod­le domlu­ve­né­ho har­mo­no­gra­mu s vyso­kou ško­lou B.I.B.S.,“ sdě­li­la k zájez­du Eliška Částková z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP.
Už ve čtvr­tek odpo­led­ne při­tom čeka­ly stu­den­ty prv­ní dvě výu­ko­vé hodi­ny. Dalších osm pak bylo hlav­ní nápl­ní čtvr­teč­ní­ho a páteč­ní­ho pro­gra­mu. „Se zku­še­ným lek­to­rem Jeremym Warbrickem jsme se shod­li, že s ohle­dem na hodi­no­vou dota­ci bude vhod­né sou­stře­dit výu­ku na zlep­še­ní komu­ni­kač­ních schop­nos­tí stu­den­tů a výslov­nos­ti. Součástí výu­ky byly i dal­ší jazy­ko­vé kom­pe­ten­ce jako čte­ní, psa­ní a gra­ma­ti­ka. Vše pro­bí­ha­lo vtip­nou a hra­vou for­mou,“ při­blí­ži­la podrob­nos­ti vyu­ču­jí­cí ang­lic­ké­ho jazy­ka Michaela Krčálová. „Maximální pozor­nost byla věno­vá­na pře­de­vším těm ang­lic­kým foné­mům, jejichž arti­ku­la­ce je pro Čechy pro­ble­ma­tic­ká. Důsledně byl pro­cvi­čo­ván i ang­lic­ký pří­zvuk, kte­rý je na roz­díl od češ­ti­ny pohyb­li­vý, dále pak into­na­ce, melo­die a ryt­mus. Studenti byli nuce­ni opa­ko­vat dané slo­vo či větu tak dlou­ho, dokud to neby­lo pro Jeremyho jako rodi­lé­ho mluv­čí­ho při­ja­tel­né. Díky trpě­li­vos­ti lek­to­ra a šikov­nos­ti stu­den­tů se však poda­ři­lo poža­do­va­né­ho výsled­ku dosáh­nout,“ doda­la dále.

Poznali Camridge i lon­dýn­ské památ­ky
Kromě vlast­ní výu­ky byl týden­ní stu­dij­ní pobyt zamě­ře­ný také na pozná­vá­ní hos­ti­tel­ské země. V nedě­li absol­vo­va­la výpra­va z ústec­ké „umprum­ky“ návště­vu uni­ver­zit­ní­ho měs­ta Cambridge, nechy­bě­la ani pro­hlíd­ka „domov­ské­ho“ Bury St Edmunds. V pon­dě­lí 5. říj­na, tedy krát­ce před odjez­dem, bylo na pro­gra­mu pozná­vá­ní met­ro­po­le Londýna včet­ně jeho turis­tic­ky neja­trak­tiv­něj­ších míst (Tower Bridge, The Globe Theatre, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben). Zpáteční ces­ta s vyu­ži­tím tra­jek­tu Dover – Calais zabra­la ústec­ké výpra­vě opět při­bliž­ně den.
„Z mého pohle­du se stu­den­ti vel­mi sna­ži­li a s vyu­ču­jí­cím spo­lu­pra­co­va­li. Nutno zdů­raz­nit, že byli skvě­lí nejen během výu­ky, ale i mimo ni. Zodpovědně plni­li vše, co bylo potře­ba. Chtěla bych jim tou­to ces­tou ofi­ci­ál­ně podě­ko­vat za to, jakým způ­so­bem repre­zen­to­va­li sebe i naši ško­lu,“ pochvá­li­la své svě­řen­ce Michaela Krčálová, kte­rá s kole­gy­ní Eliškou Částkovou muse­la během ang­lic­ké­ho týd­ne řešit jedi­ný obtíž­něj­ší moment. To když jeden ze stu­den­tů ztra­til svůj občan­ský prů­kaz. „Díky včas­né­mu kon­tak­to­vá­ní amba­sády a její násled­né návštěvě se situ­a­ci poda­ři­lo zvlád­nout,“ doda­ly peda­gož­ky SŠUP.

Zkušenost k neza­pla­ce­ní
Týdenní pozná­vá­ní Anglie s inten­ziv­ní výu­kou cizí­ho jazy­ka bylo pro dvě desít­ky stu­den­tů roz­hod­ně pří­nos­né. Už jen z důvo­du, že vět­ši­nu z nich čeká v dohled­né době celo­stát­ní matu­rit­ní zkouš­ka prá­vě z ang­lič­ti­ny. Jednou z nich byla Patricie Špryňarová ze 4. roč­ní­ku. „Z mého pohle­du bylo fajn, že jsme byd­le­li pří­mo tam, kde se naše výu­ka ang­lič­ti­ny kona­la. V čem jsem se roz­hod­ně zlep­ši­la, byla výslov­nost. Výlety, kte­ré jsme absol­vo­va­li, byly vždy s prů­vod­cem, vidě­li jsme pro Anglii typic­ké stav­by jako tře­ba Tower bridge, London Eye a dal­ší. Týdenní pobyt mohu hod­no­tit klad­ně,“ uved­la studentka.

 

V polské Gdyni sbírali fotografové zkušenosti i úspěchy

V polské Gdyni sbírali fotografové zkušenosti i úspěchy

V polské Gdyni sbírali fotografové zkušenosti i úspěchy

Gdyně/Ústí n. O. – Čtvrtmilionové měs­to Gdyně na seve­ru Polska bylo dějiš­těm IV. mezi­ná­rod­ní­ho bie­ná­le foto­gra­fie umě­lec­kých škol. Mezinárodní zku­še­nos­ti zde sbí­ra­la také orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, kon­krét­ně stu­den­ti obo­ru Užitá foto­gra­fie a média. Jejich pre­mi­é­ro­vá účast na sou­tě­ži, jejímž téma­tem byla letos „Zóna inde­ti­ty 2015“, skon­či­la nad oče­ká­vá­ní dobře.

Téměř pět set účast­ní­ků
Velký mezi­ná­rod­ní pod­nik se koná díky pod­po­ře pol­ské­ho minis­ter­stva kul­tu­ry a jejím pořa­da­te­lem je Zespol szkol plasty­cz­nych v Gdyni, umě­lec­ká ško­la s mno­ha­le­tou tra­di­cí. Téměř pět set při­hlá­še­ných ze 36 pol­ských a 14 zahra­nič­ních škol z Česka, Slovenska a Litvy doklá­dá vyso­ký zájem o tuto sou­těž. „Na výbě­ro­vou výsta­vu se dosta­lo pou­ze šede­sát čty­ři nej­lep­ších stu­den­tů, a tak nás může těšit, že jsou mezi nimi i dva naši zástup­ci,“ oko­men­to­va­la ver­dikt mezi­ná­rod­ní poro­ty vedou­cí obo­ru Užitá foto­gra­fie a média orlic­ko­ús­tec­ké SŠUP Martina Novozámská, kte­rá se páteč­ní ver­ni­sá­že v Gdyni zúčast­ni­la. Právě pod jejím vede­ním dvo­ji­ce oce­ně­ných sou­bo­rů vzni­ka­la.
Z ústec­kých foto­gra­fů se doká­za­li pro­sa­dit nyní již úspěš­ný absol­vent Jiří Procházka (sou­bor Uchycen) a stu­dent­ka letoš­ní­ho matu­rit­ní­ho roč­ní­ku Kateřina Korečková (sou­bor Threat to myself). „Kateřina se navíc dosta­la do výbě­ro­vé­ho kata­lo­gu čtr­nác­ti nej­lep­ších pra­cí, kte­rý byl k výsta­vě vydán,“ zmí­ni­la dal­ší z díl­čích úspě­chů Martina Novozámská a dále uved­la: „Jistě potě­šu­jí­cí je, že prá­ce našich stu­den­tů, přes­to­že obor foto­gra­fie je na naší ško­le vel­mi krát­kou dobu, obsto­jí v poměr­ně širo­ké kon­ku­ren­ci škol s mno­hem vět­ší tra­di­cí a prostředky.“

Otevřené dve­ře ke spo­lu­prá­ci
Na adre­su pořá­da­jí­cí pol­ské ško­ly pak vedou­cí mla­dých foto­gra­fů orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ nešet­ři­la slo­vy chvá­ly. Zaujal ji mimo jiné krás­ný výstav­ní pro­stor, kte­rý je pří­mo v are­á­lu gdyň­ské ško­ly a ve kte­rém se kro­mě pra­vi­del­ných výstav stu­dent­ských pra­cí kona­jí i výsta­vy význam­ných uměl­ců z růz­ných obo­rů. Podle Martiny Novozámské se navíc rýsu­je mož­nost dal­ší spo­lu­prá­ce. „Je potře­ba vyzdvih­nout pohos­tin­nost pol­ských kole­gů, nad­še­ní při pro­hlíd­ce ško­ly a pře­de­vším ote­vře­né dve­ře k mož­né spo­lu­prá­ci, napří­klad for­mou worksho­pů nebo výmě­ny stu­den­tů obo­ru foto­gra­fie,“ doda­la ješ­tě.
Fotografové střed­ní ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé před­sta­ví veřej­nos­ti svou nej­no­věj­ší tvor­bu v před­vá­noč­ním čase. Jak už se sta­lo tra­di­cí, v pro­sto­rách Malé scé­ny budou pořá­dat Den obo­ru Užitá foto­gra­fie a média.

 

Za poučením vyrazili do německého Ojvína

Za poučením vyrazili do německého Ojvína

Za poučením vyrazili do německého Ojvína

Ústí n. O./Ojvín – Poznávací exkur­ze před­sta­vu­jí nedíl­nou sou­část výu­ky všech škol. Na ústec­ké umprum­ce jsou hoj­ně vyu­ží­vá­ny ve výu­ce před­mě­tu Dějiny výtvar­né­ho umě­ní, neboť umož­ňu­jí bliž­ší pozná­ní čes­kých i zahra­nič­ních paměti­hod­nos­tí. Hlavní vyu­ču­jí­cí před­mě­tu Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková, kte­rá umě­ní pro­pa­gu­je rov­něž pro­střed­nic­tvím před­náš­ko­vých cyk­lů pořá­da­ných v orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ně, naplá­no­va­la prv­ní letoš­ní exkur­zi již na konec září, a to hned dvou­den­ní. S výbě­rem 37 stu­den­tů ze všech čtyř roč­ní­ků ŠSUP vyra­zi­la za památ­ka­mi sever­ních Čech a pře­de­vším sas­ké­ho Ojvína.

Stihli víc, než původ­ně chtě­li
Ve stře­du 23. září se muse­li účast­ní­ci i jejich peda­go­gic­ký dopro­vod vypo­řá­dat s mír­ně nepří­z­ni­vým poča­sím – původ­ně plá­no­va­nou návště­vu hra­du Bezděz vymě­ni­li za zámek v Zákupech, dal­ší památ­ky už ale stih­li pod­le plá­nu. „V Mohelnici nad Jizerou se jed­na­lo o román­ský kos­te­lík Nanebevzetí Panny Marie, v Mnichově hra­diš­ti o barok­ní zámek s oje­di­ně­lou salou terre­nou, kte­rá není pří­mo jeho sou­čás­tí, jak je obvyk­lé,“ podotkla Jitka Kuběnková s tím, že čes­kou část zájez­du dopl­ni­la ješ­tě návště­va kap­le sv. Anny spo­je­né s kapu­cín­ským kláš­ter­ním kos­te­lem, kde se nachá­zí výji­meč­né lapi­dári­um barok­ních soch. Do pro­gra­mu prv­ní­ho dne pat­ři­la ješ­tě bazi­li­ka sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí.

Žitavsko kdy­si pat­ři­lo nám
Čtvrteční pro­gram byl věno­ván návště­va měs­ta Ojvín (Oybin), kon­krét­ně zří­ce­ni­ně stře­do­vě­ké­ho hra­du a kláš­te­ra. „To bylo napros­to úžas­né. Celé Žitavsko kdy­si pat­ři­lo nám, ve 13. sto­le­tí zde páni z Lipé posta­vi­li hrad, poslé­ze Karel IV. kláš­ter. V Žitavě se s námi stu­den­ti navíc podí­va­li do kos­te­la sv. Kříže, kde je vysta­ve­no uni­kát­ní post­ní plát­no z kon­ce 15. sto­le­tí,“ při­da­la dal­ší zají­ma­vost Jitka Kuběnková. Během celé exkur­ze si při­tom pochva­lo­va­la cho­vá­ní všech účast­ní­ků. „Naše děti byly úpl­ně per­fekt­ní, urči­tě je dob­ře, když jede ze ško­ly výběr, niko­liv ploš­ně celé tří­dy. Ti co jedou, oprav­du chtě­jí a zají­ma­jí se. Studenti si dokon­ce odhla­so­va­li i doda­teč­nou návště­vu Bezdězu, pro­to­že nám dru­hý den již přá­lo poča­sí,“ uved­la Jitka Kuběnková a k dvou­den­ní­mu výle­tu doda­la: „Podobné exkur­ze jsou urči­tě i dobrou tme­lí­cí akcí, stu­den­ti se pozna­jí i jinak než ve ško­le, stej­ně tak je pozná­me jinak i my vyučující.“

Chystají vánoč­ní Vídeň
Exkurze věno­va­né ději­nám umě­ní se mezi stu­den­ty ústec­ké ško­ly těší vel­ké obli­bě. V uply­nu­lém škol­ním roce vyra­zi­la počet­ná výpra­va do Českého Krumlova, vel­ký zájem byl také o návště­vu Vídně. Do rakous­ké met­ro­po­le se pod­le slov Jitky Kuběnkové chys­ta­jí Ústečtí zno­vu. „Tradiční návště­vu plá­nu­je­me v před­vá­noč­ním čase, jde nám zejmé­na o Kunsthistorické muze­um a gale­rii Albertina. Nemáme ješ­tě zma­po­va­né, co mají za aktu­ál­ní výsta­vy, nicmé­ně i stá­le sbír­ky sto­jí za to. V létě bychom pak chtě­li uspo­řá­dat opět něco roz­sáh­lej­ší­ho, děti mají zájem o Lednicko-val­tic­ký are­ál,“ sdě­li­la na závěr vyučující.

 

Škola si zasloužila, aby prokoukla, omládla

Škola si zasloužila, aby prokoukla, omládla

Škola si zasloužila, aby prokoukla, omládla

Ústí n. O. – Největší sta­veb­ní akci ve svých ději­nách má orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá zdár­ně za sebou. Úlevu to zna­me­ná nejen pro bez­má­la 400 jejích žáků, ale také pro počet­ný peda­go­gic­ký sbor v čele s ředi­te­lem Zdeňkem Rösslerem. Od září do září se hlav­ní are­ál „umprum­ky“ pro­mě­nil ve sta­ve­niš­tě, což s sebou nes­lo řadu ome­ze­ní. „Každá tako­vá­to akce urči­té pro­blémy při­ná­ší a je tře­ba s nimi počí­tat. Kdo by se chtěl podob­né akce pouš­tět a nepři­pouš­těl si jaké­ko­liv pro­blémy, měl by to těž­ké,“ říká krát­ce po pře­dáv­ce oči­vid­ně spo­ko­je­ný ředi­tel SŠUP.

S datem 14. září 2015 všech­ny sta­veb­ní prá­ce defi­ni­tiv­ně skon­či­ly?
Ještě pro­bí­ha­jí kos­me­tic­ké dodě­láv­ky, dá se ale v souč­tu říci, že prá­ce skon­či­ly. Na slav­nost­ním ukon­če­ní se sešli zástup­ci ško­ly, doda­va­te­le, zúčast­nil se vedou­cí odbo­ru škol­ství Pardubického kra­je pan Kiss a také sta­ros­ta měs­ta pan Hájek.

Areál pro­chá­zel rekon­struk­cí téměř přes­ně rok, co vše se díky rekon­struk­ci poda­ři­lo?
Celá akce byla zahá­je­na v září minu­lé­ho roku. Probíhala i přes zimu pra­ce­mi, kte­ré nezbyt­ně nepo­tře­bo­va­ly tep­lej­ší poča­sí. Podařilo se ji dokon­čit v plá­no­va­ném ter­mí­nu. Celkový objem pra­cí byl zhru­ba 27 mili­o­nů korun. Byly finan­co­vá­ny čás­teč­ně z evrop­ských peněz, čás­teč­ně ze stát­ní­ho roz­počtu a také za při­spě­ní zři­zo­va­te­le, kte­ré se podí­lel na pra­cích, jež pat­ři­ly mezi neu­zna­tel­né nákla­dy. V rám­ci celé akce se poda­ři­lo pro­vést i opra­vy střeš­ních kry­tin na budo­vě ško­ly, budo­vě dílen i škol­ní jídel­ny. Celý are­ál se dnes nachá­zí v dob­rém stavu.

Šlo vše jako po drát­kách, nebo jste se nevy­hnu­li pro­blé­mům?
Každá tako­vá­to akce urči­té pro­blémy při­ná­ší a je tře­ba s nimi počí­tat. Kdo by se chtěl podob­né akce pouš­tět a nepři­pouš­těl si jaké­ko­liv pro­blémy, měl by to těž­ké. Nicméně mys­lím si, že po urči­tých počá­teč­ních pro­blé­mech jsme se dosta­li do sta­vu, kdy v pod­sta­tě vše fun­go­va­lo k obou­stran­né spokojenosti.

Opravovat zásad­ně ško­lu a učit, jde to vůbec dohro­ma­dy?
Domnívám se, že ani naru­še­ní výu­ky neby­lo tak mar­kant­ní, jak by se na prv­ní pohled zdá­lo. Vstřícné kro­ky muse­ly pod­stou­pit obě stra­ny, doda­va­tel i ško­la. Z obou stran byla sna­ha ome­zit dopa­dy na vzdě­lá­ní, vidět to bylo zejmé­na v čase matu­rit­ních zkou­šek, kdy byl klid ve ško­le důležitý.

Ruku na srd­ce, ule­vi­lo se vám po dokon­če­ní pra­cí?
Určitě. Výsledky prá­ce jsou vidět, ale tepr­ve uza­vře­ní celé akce při­ne­se urči­té uklid­ně­ní. Škola vstou­pi­la do 124. škol­ní­ho roku své exis­ten­ci, už si zaslou­ži­la to, aby pro­kouk­la, omlád­la. Řada lidí ško­lu hod­no­tí nejen pod­le dosa­že­ných výsled­ků, ale i pod­le toho, jak vypa­dá nave­nek. Každý, kdo pro­chá­zí kolem, si všim­ne změ­ně­né vizá­že školy.

Jaká dal­ší pozi­ti­va kro­mě vzhle­du nová podo­ba ško­ly při­ná­ší?
V kaž­dém pří­pa­dě se pro­mít­ne do eko­no­mi­ky pro­vo­zu ško­ly. Kompletní zatep­le­ní a výmě­na oken dnes při­ná­še­jí ener­ge­tic­ké úspo­ry. Provoz ško­ly se tedy zlevní.

Největší inves­tič­ní akci v ději­nách ško­ly máte za sebou, plá­nu­je­te dal­ší opra­vy?
Pokud se týká inves­tic, máme v plá­nu pokra­čo­vat. Chtěli bychom pře­de­vším vrá­tit lesk a slá­vu spor­tov­ní hale. Přestože zven­ku vypa­dá dob­ře, doslu­hu­je její pod­la­ha. Chtěli bychom ji dát do tako­vé­ho sta­vu, aby na ní zase moh­ly pro­bí­hat sou­tě­že na nej­vyš­ší úrov­ni. Chceme pocho­pi­tel­ně také zkva­lit­nit pod­mín­ky pro těles­nou výcho­vu u nás ve ško­le.
Jinak bychom se do budouc­na chtě­li věno­vat vnitř­ní­mu pro­stře­dí ško­ly. Čeká nás obno­vo­vá­ní škol­ní­ho nábyt­ku i vyba­ve­ní domo­va mládeže.

Ve měs­tě se hod­ně skloňu­je mož­ný pře­sun ate­li­é­rů ško­ly do are­á­lu býva­lé Perly, co si od této mož­nos­ti sli­bu­je­te?
Slibujeme si od toho, že by se dění hlav­ně v umě­lec­ko­prů­mys­lo­vých obo­rech při­blí­ži­lo více lidem ve měs­tě, dosta­lo se do jeho cen­t­ra. Část pro­stor, ate­li­é­rů i pro­vo­zů, by byla pou­ži­tel­ná pro veřej­nost. Bylo by dale­ko víc vidět, co naše ško­la dělá a jaké obo­ry má, jaké mož­nos­ti vzdě­lá­ní nabízí.

Jedná se pod­le Vás zatím spí­še o vizi, nebo už má kon­krét­ní obry­sy?
Je to vize, o kte­ré se vede dis­ku­se a pro jejíž rea­li­za­ci se při­pra­vu­jí kon­krét­ní kro­ky. Není to pocho­pi­tel­ně jen o chu­ti a zájmu lidí, ale také o finan­cích. Hodně zále­ží, kolik v nad­chá­ze­jí­cím pro­gra­mo­va­cím obdo­bí bude k dis­po­zi­ci pro­střed­ků na podob­ná cen­t­ra. Bude to i o tom, jakým způ­so­bem najdou spo­leč­nou řeč měs­to a kraj.

 

Pod radnicí vystavujeme do 10. října

Pod radnicí vystavujeme do 10. října

Pod radnicí vystavujeme do 10. října

Ústí n. O. – Za vel­ké­ho zájmu ústec­ké veřej­nos­ti byla ve čtvr­tek 17. září zahá­je­na výbě­ro­vá výsta­va zdej­ší Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé. V Galerii pod rad­ni­cí se nyní pre­zen­tu­jí čty­ři z pěti umě­lec­kých obo­rů: Grafický design tis­ko­vin, Tvarový a gra­fic­ký design oba­lů, Textilní a inte­ri­é­ro­vý design, Design oděvů.

Nevešlo se vše
Pravidelná výsta­va v měst­ské gale­rii je pro „umprum­ku“ důle­ži­tou udá­los­tí: umož­ňu­je před­sta­vit nej­za­jí­ma­věj­ší výstu­py stu­den­tů zejmé­na matu­rit­ních roč­ní­ků. Jedná se však pou­ze o zlo­mek tvor­by. „Není prá­vě snad­né kom­bi­no­vat na jed­né výsta­vě čty­ři odliš­né obo­ry. S ohle­dem na kapa­ci­tu pro­stor jsme nemoh­li vysta­vit zda­le­ka vše, i tak jsme ale rádi, že se může­me v Galerii pod rad­ni­cí pre­zen­to­vat,“ sdě­lil pří­tom­ným vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman. „Jedná se o prá­ce začí­na­jí­cích uměl­ců a prá­vě tak je k nim nut­né při­stu­po­vat. Na dru­hou stra­nu mě nepře­stá­vá fas­ci­no­vat, jak výraz­ným vývo­jem naši žáci během stu­dia pro­jdou,“ dopl­nil dále.

V Galerii pod rad­ni­cí bude umprum­ka vysta­vo­vat do 10. říj­na. Expozice je pří­stup­ná den­ně s výjim­kou pon­dě­lí: v úte­rý-pátek od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin, o víken­du od 14 do 17 hodin.

Foto: Lukáš Prokeš