Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Na zákla­dě opat­ře­ní obec­né pova­hy Ministerstva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy č.j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 ředi­tel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí upra­vu­je ter­mí­ny pro­fi­lo­vých zkou­šek matu­rit­ní zkouš­ky v jar­ním zku­šeb­ním obdo­bí 2021 takto:

Praktické maturitní zkoušky

  • umě­lec­ké obo­ry: 19. dub­na – 17. květ­na 2021 (z toho deset pra­cov­ních dnů prá­ce na prak­tic­kých zkouš­kách bez běž­né výu­ky ve dnech 3.–14. 5. 2021)
  • obor Obalová tech­ni­ka: 31. května–2. červ­na 2021
  • obor Mechanik seři­zo­vač: 12.–14. květ­na 2021

Ústní zkoušky

  • 4.F  10.–11. červ­na 2021
  • 4.GD 14.–18. červ­na 2021
  • 4.IP 4.–9. červ­na 2021 (4. 6. pre­zen­ta­ce, 7.–9. 6. úst­ní zkoušky)
  • 4.RM 14.–18. červ­na 2021
  • 4.FDO (2019/20) 10.–11. červ­na 2021

Didaktické testy – upozornění změna termínu konání

Didaktické tes­ty (spo­leč­ná část MZ): 24.–25. květ­na 2021
(kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

Písemné práce (profilová část MZ):

neko­na­jí se

 

Celý pokyn ke stažení

Informace o změně termínu

Informace o změně termínu

Informace o změně termínu

roz­hod­nu­tí o pří­je­tí ucha­ze­čů do obo­rů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce),
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač (ŠVP Mechanik seři­zo­vač)
a 23-52-H/01 Nástrojař (ŠVP Nástrojař)

pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní bude  zve­řej­ně­no dne 19. květ­na 2021

pro 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní bude zve­řej­ně­no dne 21. květ­na 2021

celý pokyn ke sta­že­ní zde

Informace o změně termínu

Rozhodnutí o úpravě kritérií přijímání a způsobu jejich hodnocení

Rozhodnutí o úpravě kritérií přijímání a způsobu jejich hodnocení

Rozhodnutí o úpra­vě kri­té­rií při­jí­má­ní a způ­so­bu jejich hod­no­ce­ní v 1. kole při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ní­ho roč­ní­ku do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro škol­ní rok 2021/2022.

V rám­ci 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ní­ho roč­ní­ku pro škol­ní rok 2021/2022 do obo­rů:
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
23-45-L/Ol Mechanik seři­zo­vač ŠVP Mechanik seři­zo­vač)

se nebu­de konat škol­ní při­jí­ma­cí zkouška.

O při­je­tí ucha­ze­čů se bude roz­ho­do­vat pou­ze na zákla­dě hod­no­ce­ní stu­dij­ních výsled­ků ze základ­ní ško­ly a účas­ti ve vědo­most­ních a doved­nost­ních sou­tě­žích pod­le kri­té­rií uve­de­ných ve vyhlá­še­ní I. kola v bodech 2 a 3.

Více infor­ma­cí v pokynu:

 

Informace pro žáky

Informace pro žáky

Informace pro žáky

Vzhledem k tomu, že je zacho­vá­na mož­nost rea­li­za­ce kon­zul­ta­cí 1 – 1 (jeden žák – jeden peda­gog) koná­ní komi­si­o­nál­ních oprav­ných a komi­si­o­nál­ních náhrad­ních zkou­šek na střed­ních ško­lách, ale s ohle­dem na nut­nost pro­ká­zá­ní nut­nos­ti ces­ty vydá ško­la na žádost (poda­nou tele­fo­nic­ky nebo e-mai­lem na sekre­ta­ri­át ško­ly) zákon­né­ho zástup­ce žáka nebo zle­ti­lé­ho žáka potvr­ze­ní o stu­diu (a tím sou­čas­ně o nezbyt­nos­ti této ces­ty pokud má trva­lé byd­liš­tě mimo síd­lo ško­ly). Náhradou může být pozván­ka ke zkouš­ce ve kte­ré je uve­de­no datum a čas její­ho konání.

 

V sou­la­du s plat­ným usne­se­ním vlá­dy pla­tí pro žáky povinnost:

Používat ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest (nos, ústa), kte­rým je respi­rá­tor (FFP2/KN 95) nebo zdra­vot­nic­ká obli­čejo­vá mas­ka ve všech vnitř­ních pro­sto­rech staveb.

Ve výji­meč­ných pří­pa­dech, kdy je nezbyt­né, aby žák nebo stu­dent při výu­ce viděl na ústa uči­te­le, je mož­né, aby uči­tel pou­žil jako ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest ochran­ný štít, a to za pod­mín­ky, že dodr­žu­je vzdá­le­nost ale­spoň 2 met­ry od žáků nebo stu­den­tů.  

Informace o změně termínu

Informace pro studenty

Informace pro studenty

Vzhledem k tomu, že je zacho­vá­na mož­nost rea­li­za­ce kon­zul­ta­cí 1 – 1 (jeden žák – jeden peda­gog) koná­ní komi­si­o­nál­ních oprav­ných a komi­si­o­nál­ních náhrad­ních zkou­šek na střed­ních ško­lách, ale s ohle­dem na nut­nost pro­ká­zá­ní nut­nos­ti ces­ty vydá ško­la na žádost (poda­nou tele­fo­nic­ky nebo e-mai­lem na sekre­ta­ri­át ško­ly) zákon­né­ho zástup­ce žáka nebo zle­ti­lé­ho žáka potvr­ze­ní o stu­diu (a tím sou­čas­ně o nezbyt­nos­ti této ces­ty pokud má trva­lé byd­liš­tě mimo síd­lo ško­ly). Náhradou může být pozván­ka ke zkouš­ce ve kte­ré je uve­de­no datum a čas její­ho konání.

 V sou­la­du s plat­ným usne­se­ním vlá­dy pla­tí pro žáky povinnost:

Používat ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest (nos, ústa), kte­rým je respi­rá­tor (FFP2/KN 95) nebo zdra­vot­nic­ká obli­čejo­vá mas­ka ve všech vnitř­ních pro­sto­rech sta­veb.
Ve výji­meč­ných pří­pa­dech, kdy je nezbyt­né, aby žák nebo stu­dent při výu­ce viděl na ústa uči­te­le, je mož­né, aby uči­tel pou­žil jako ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest ochran­ný štít, a to za pod­mín­ky, že dodr­žu­je vzdá­le­nost ale­spoň 2 met­ry od žáků nebo stu­den­tů.