Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Na zákla­dě opat­ře­ní obec­né pova­hy Ministerstva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy č.j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 ředi­tel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí upra­vu­je ter­mí­ny pro­fi­lo­vých zkou­šek matu­rit­ní zkouš­ky v jar­ním zku­šeb­ním obdo­bí 2021 takto:

Praktické maturitní zkoušky

  • umě­lec­ké obo­ry: 19. dub­na – 17. květ­na 2021 (z toho deset pra­cov­ních dnů prá­ce na prak­tic­kých zkouš­kách bez běž­né výu­ky ve dnech 3.–14. 5. 2021)
  • obor Obalová tech­ni­ka: 31. května–2. červ­na 2021
  • obor Mechanik seři­zo­vač: 12.–14. květ­na 2021

Ústní zkoušky

  • 4.F  10.–11. červ­na 2021
  • 4.GD 14.–18. červ­na 2021
  • 4.IP 4.–9. červ­na 2021 (4. 6. pre­zen­ta­ce, 7.–9. 6. úst­ní zkoušky)
  • 4.RM 14.–18. červ­na 2021
  • 4.FDO (2019/20) 10.–11. červ­na 2021

Didaktické testy – upozornění změna termínu konání

Didaktické tes­ty (spo­leč­ná část MZ): 24.–25. květ­na 2021
(kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

Písemné práce (profilová část MZ):

neko­na­jí se

 

Celý pokyn ke stažení