Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde:

V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí – nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na úřed­ní des­ce ško­ly a na webo­vých strán­kách školy.

Pro neú­spěš­né ucha­ze­če je mož­nost podat při­hláš­ku do 2. kola  — více info zde.

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Výzva k podá­ní nabí­dek na dodáv­ku sou­bo­ro­vé­ho ser­ve­ru včet­ně zálo­ho­va­cí­ho zaří­ze­ní NAS a nepře­ru­ši­tel­né­ho zdro­je napájení.

Výzva k podá­ní nabídek:

Zadávací doku­men­ta­ce:

Technická spe­ci­fi­ka­ce:

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

Významný mezi­ná­rod­ní úspěch zazna­me­nal na pře­lo­mu břez­na a dub­na náš vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho designu.
Bohuslav Horák pre­zen­to­val někte­rá svá díla ve dnech 28. 3. – 2. 4. v Paříži pro­střed­nic­tvím Eclectico studio.
Výstavy s názvem Archetypes of Desire se zúčast­ni­la celá řada zvuč­ných jmen jako Philippe Starck, Ettore Sottsass, Alesandro Mendini, Marco Zanuso, Christopher Pillet nebo Paolo Palluco.
K výsta­vě vyšel podrob­ný kata­log, v němž najde­te také obsáh­lý roz­ho­vor s Bodou Horákem.
Foto: Martina Novozámská
Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

V pátek 14. dub­na se koná od 14.00 hod. schůz­ka rodi­čů SRPDŠ a od 15.00 hod. tříd­ní schůzky.

Rozmístění tříd do jed­not­li­vých učeben:

 

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01, Ústí nad Orlicí

Úřední hodi­ny 
pon­dě­lí až pátek od 9.00 do 11.00 hod.
(nebo dle domlu­vy na tel. 465 518 111, 465 518 117)

Virtuální pro­hlíd­ka školy

SŠUP - hlavní budova

Zahradní 541
Ústí nad Orlicí
465518111

Ateliéry

Špindlerova 1167
Ústí nad Orlicí
465323640

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí © 2020

Studenti reklamy na exkurzi

Studenti reklamy na exkurzi

Studenti reklamy na exkurzi

Ještě před veli­ko­noč­ní svát­ky vyra­zi­li na zku­še­nou stu­den­ti 3. roč­ní­ku obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce. Ve stře­du 5. dub­na navští­vi­li pod vede­ním vyu­ču­jí­cí Blanky Hotmarové v Býšti síd­lo fir­my Unipap. Ta se zabý­vá výro­bou oba­lů pro veš­ke­rý prů­my­sl, což úzce sou­vi­sí s výu­kou naše­ho oboru.
Blanka Hotmarová k exkur­zi dopl­ni­la: „Naše stu­den­ty čeka­la jak teo­rie o vývo­ji fir­my, tak i prak­tic­ká ukáz­ka pro­vo­zu. Mohli si ově­řit, porov­nat a dopl­nit své zna­los­ti zís­ka­né v teo­re­tic­ké výu­ce pří­mo v pra­xi. Firmě UNIPAP moc děku­je­me za ocho­tu našim stu­den­tům něco pře­dat a těší­me se na dal­ší spolupráci.“