Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde:

V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí – nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na úřed­ní des­ce ško­ly a na webo­vých strán­kách školy.

Pro neú­spěš­né ucha­ze­če je mož­nost podat při­hláš­ku do 2. kola  — více info zde.

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídelna)

Nástup: mož­ný ihned

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1)

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Vladimír Brodina – vedou­cí ŠJ
tele­fon: 465 518 120, 731 149 095, jidelna@ssup.cz

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Výzva k podá­ní nabí­dek na dodáv­ku sou­bo­ro­vé­ho ser­ve­ru včet­ně zálo­ho­va­cí­ho zaří­ze­ní NAS a nepře­ru­ši­tel­né­ho zdro­je napájení.

Výzva k podá­ní nabídek:

Zadávací doku­men­ta­ce:

Technická spe­ci­fi­ka­ce:

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

Významný mezi­ná­rod­ní úspěch zazna­me­nal na pře­lo­mu břez­na a dub­na náš vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho designu.
Bohuslav Horák pre­zen­to­val někte­rá svá díla ve dnech 28. 3. – 2. 4. v Paříži pro­střed­nic­tvím Eclectico studio.
Výstavy s názvem Archetypes of Desire se zúčast­ni­la celá řada zvuč­ných jmen jako Philippe Starck, Ettore Sottsass, Alesandro Mendini, Marco Zanuso, Christopher Pillet nebo Paolo Palluco.
K výsta­vě vyšel podrob­ný kata­log, v němž najde­te také obsáh­lý roz­ho­vor s Bodou Horákem.
Foto: Martina Novozámská
Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

V pátek 14. dub­na se koná od 14.00 hod. schůz­ka rodi­čů SRPDŠ a od 15.00 hod. tříd­ní schůzky.

Rozmístění tříd do jed­not­li­vých učeben:

 

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01, Ústí nad Orlicí

Úřední hodi­ny 
pon­dě­lí až pátek od 9.00 do 11.00 hod.
(nebo dle domlu­vy na tel. 465 518 111, 465 518 117)

Virtuální pro­hlíd­ka školy

SŠUP - hlavní budova

Zahradní 541
Ústí nad Orlicí
465518111

Ateliéry

Špindlerova 1167
Ústí nad Orlicí
465323640

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí © 2020