NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

Významný mezi­ná­rod­ní úspěch zazna­me­nal na pře­lo­mu břez­na a dub­na náš vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho designu.
Bohuslav Horák pre­zen­to­val někte­rá svá díla ve dnech 28. 3. – 2. 4. v Paříži pro­střed­nic­tvím Eclectico studio.
Výstavy s názvem Archetypes of Desire se zúčast­ni­la celá řada zvuč­ných jmen jako Philippe Starck, Ettore Sottsass, Alesandro Mendini, Marco Zanuso, Christopher Pillet nebo Paolo Palluco.
K výsta­vě vyšel podrob­ný kata­log, v němž najde­te také obsáh­lý roz­ho­vor s Bodou Horákem.
Foto: Martina Novozámská