Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Výzva k podá­ní nabí­dek na dodáv­ku sou­bo­ro­vé­ho ser­ve­ru včet­ně zálo­ho­va­cí­ho zaří­ze­ní NAS a nepře­ru­ši­tel­né­ho zdro­je napájení.

Výzva k podá­ní nabídek:

Zadávací doku­men­ta­ce:

Technická spe­ci­fi­ka­ce: