Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou po autoremeduře

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou po autoremeduře

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou po autoremeduře

Autoremedura pro­běh­la u těch­to oborů

Termín ode­vzdá­ní zápi­so­vých líst­ků do 10. břez­na 2020

Více infor­ma­cí a výsled­ky ke stažení:

 

 

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou po autoremeduře

Vyhlášení při­jí­ma­cí­ho říze­ní do těch­to oborů

Přihlášky ke stu­diu je nut­né doru­čit do 1. břez­na 2020

Více infor­ma­cí:

 

 

Výprava ze Svidníku opět na umprumce!

Výprava ze Svidníku opět na umprumce!

Výprava ze Svidníku opět na umprumce!

Počínaje dneškem bude­me dal­ších čtr­náct dní hos­tit desít­ku stu­den­tů Stredné pri­e­my­sel­né ško­ly Svidník v dopro­vo­du jejích peda­go­gů. V rám­ci pro­jek­tu Erasmus+ k nám ces­tu­jí již po poně­ko­li­ká­té a i ten­to­krát se budou věno­vat oblas­ti oděv­ní­ho návr­hář­ství. Ve spo­lu­prá­ci s naším ate­li­é­rem Designu oděvů při­pra­ví slo­ven­ští stu­den­ti návrh odě­vu inspi­ro­va­né­ho 60. léty.

V rám­ci boha­té­ho dopro­vod­né­ho pro­gra­mu pak navští­ví hned něko­lik regi­o­nál­ních firem, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na tex­til­ní pro­duk­ci. Slavnostního při­ví­tá­ní ve sbo­rov­ně ško­ly se v pon­dě­lí ráno ujal ředi­tel naší umprum­ky Zdeněk Salinger.

Maturitní ples 4.GI a 4.RM!

Maturitní ples 4.GI a 4.RM!

Maturitní ples 4.GI a 4.RM!

Po jar­ních prázd­ni­nách se obje­vi­ly také sním­ky z dru­hé­ho matu­rit­ní­ho ple­su naší ško­ly – konal se 24. led­na opět v ústec­kém kul­tur­ním domě. Svůj vel­ký večer si uži­ly tří­dy 4.GI (tříd­ní uči­tel­ka Ing. Blanka Hotmarová) a 4.RM (tříd­ní uči­tel­ka Ing. Eliška Částková)… a také stov­ky dal­ších návštěvníků.

Celá gale­rie k nahléd­nu­tí zde.

Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Praha – Že se šikov­ní absol­ven­ti výtvar­ných obo­rů SŠUP Ústí nad Orlicí neztra­tí, je dlou­ho zná­má věc. Někteří z nich ovšem v prů­bě­hu vyso­ko­škol­ských stu­dií pat­ří k abso­lut­ní špič­ce… jako napří­klad Lenka Novotná.
27. led­na byla v praž­ském Obecním domě vyhlá­še­na oce­ně­ní pres­tiž­ní sou­tě­že Grafika roku spol­ku Hollar, o někte­rou z jede­nác­ti cen v jed­not­li­vých kate­go­ri­ích usi­lo­va­lo cel­kem 419 při­hlá­še­ných pra­cí. Lenka Novotná (kte­rá aktu­ál­ně na krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­tě stu­du­je obor Grafická tvor­ba – mul­ti­mé­dia) zís­ka­la hlav­ní oce­ně­ní za svou autor­skou kni­hu s názvem Kroj, jež vznik­la v rám­ci baka­lář­ské prá­ce.
Bez zají­ma­vos­ti není, že ze stej­né tří­dy jako Lenka Novotná pochá­zí i dal­ší úspěš­ný absol­vent a lau­re­át stej­né sou­tě­že. Jakub Bachorik zís­kal hlav­ní oce­ně­ní stu­dent­ské kate­go­rie za rok 2016.

Podrobnější infor­ma­ce najdete:

Foto: archiv pořa­da­te­le, face­boo­ko­vý pro­fil Lenky Novotné