Výprava ze Svidníku opět na umprumce!

Počínaje dneškem bude­me dal­ších čtr­náct dní hos­tit desít­ku stu­den­tů Stredné pri­e­my­sel­né ško­ly Svidník v dopro­vo­du jejích peda­go­gů. V rám­ci pro­jek­tu Erasmus+ k nám ces­tu­jí již po poně­ko­li­ká­té a i ten­to­krát se budou věno­vat oblas­ti oděv­ní­ho návr­hář­ství. Ve spo­lu­prá­ci s naším ate­li­é­rem Designu oděvů při­pra­ví slo­ven­ští stu­den­ti návrh odě­vu inspi­ro­va­né­ho 60. léty.

V rám­ci boha­té­ho dopro­vod­né­ho pro­gra­mu pak navští­ví hned něko­lik regi­o­nál­ních firem, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na tex­til­ní pro­duk­ci. Slavnostního při­ví­tá­ní ve sbo­rov­ně ško­ly se v pon­dě­lí ráno ujal ředi­tel naší umprum­ky Zdeněk Salinger.