Na svatebním veletrhu nechyběla ani „umprumka“

Na svatebním veletrhu nechyběla ani „umprumka“

Na svatebním veletrhu nechyběla ani „umprumka“

Hradec Králové/Ústí n. O. – Svatební veletrh v Hradci Králové před­sta­vu­je jed­nu z pres­tiž­ních akcí, jichž se orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá účast­ní. Pro žáky­ně a peda­gož­ky obo­ru Design oděvů je dvou­den­ní pře­hlíd­ka v pro­sto­rách Nového Adalbertina cen­nou zku­še­nos­tí, pro ško­lu zase víta­nou mož­nos­tí pre­zen­ta­ce. V pořa­dí sed­mý roč­ník veletr­hu se ve výcho­do­čes­ké met­ro­po­li konal 22. a 23. ledna.

V režii čes­ké miss
Nejnovější sva­teb­ní tren­dy pre­zen­to­va­la zájem­cům, podob­ně jako v pře­de­šlých letech, drži­tel­ka titu­lu Miss České repub­li­ky 2003 Lucie Váchová Křížková a výtě­žek celé akce byl věno­ván na dob­ro­čin­né úče­ly. Kromě pře­hlíd­ky sva­teb­ních a spo­le­čen­ských šatů, flo­ris­tic­ké, vizá­žis­tic­ké a kadeř­nic­ké show, ochut­ná­vek typic­kých sva­teb­ních deli­ka­tes či nabíd­ky snub­ních a zásnub­ních prs­te­nů nechy­bě­ly ani stu­dent­ské prá­ce. Některé z těch, kte­ré vznik­ly na půdě umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly, se týka­jí prá­vě sva­teb­ní módy.
Mladé oděv­ní návr­hář­ky se do Hradce podí­va­ly spo­lu s obo­ro­vou vedou­cí Janou Salabovou, kte­rá v pořa­dí tře­tí účast na veletr­hu hod­no­ti­la opět pozi­tiv­ně. „Letos jsme zvo­li­li dvo­jí způ­sob pre­zen­ta­ce. Na mód­ní pře­hlíd­ce jsme před­sta­vi­li pět kolek­cí a kaž­dá ze stu­den­tek dru­hé­ho roč­ní­ku vytvo­ři­la aran­žo­va­ný sva­teb­ní model,“ uved­la peda­gož­ka ústec­ké ško­ly. Jak dopl­ni­la, stu­dent­ky měly během páteč­ní­ho pro­gra­mu mož­nost nahléd­nout do záku­li­sí a zís­ka­ly před­sta­vu, co vše sou­vi­sí s pří­pra­vou sva­teb­ní­ho obřa­du. „Možná se jim to teď zdá nere­ál­né, ale je mož­né, že v budouc­nu by je moh­la prá­ce ve sta­veb­ním saló­nu nebo agen­tu­ře živit. I to byl jeden ze zámě­rů naší účas­ti na této akci. Chtěla bych pochvá­lit prá­vě stu­dent­ky dru­hé­ho roč­ní­ku obo­ru Design oděvů za pra­cov­ní nasa­ze­ní a akti­vi­tu. Je vel­mi pří­jem­né vědět, že se na ně může člo­věk spo­leh­nout,“ uza­vře­la Jana Salabová.

 

EXIT TOUR po roce opět na „umprumce“

EXIT TOUR po roce opět na „umprumce“

EXIT TOUR po roce opět na „umprumce“

Ústí n. O. – Na pod­zim roku 2008 se roz­jel ambi­ci­óz­ní pro­jekt EXIT TOUR, kte­rý za nece­lých osm let sti­hl nabíd­nout pomoc­nou ruku v oblas­ti pri­már­ní pre­ven­ce ško­lám ve více jak pade­sát­ce čes­kých měst. Na kon­tě má však také přes více jak čty­ři­cet dal­ších „zastá­vek“ na Slovensku, v Polsku či Estonsku. Orlickoústecká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá se po loň­ské pozi­tiv­ní zku­še­nos­ti roz­hod­la akce zúčast­nit zno­vu. Přes dvě stě žáků prv­ních a dru­hých roč­ní­ků si v úte­rý 2. úno­ra uži­lo boha­tý program.

Přednášky spo­je­né s kon­cer­tem
„Hodiny pri­már­ní pre­ven­ce jsou pro ško­ly povin­né, ale díky pro­jek­tu EXIT TOUR už nejsou nud­né,“ píší pořa­da­te­lé akce v tis­ko­vé zprá­vě, kte­rou zve­řej­ni­li krát­ce před star­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku. Jeho prv­ní dvě zastáv­ky se při­tom kona­ly prá­vě v Ústí nad Orlicí – na pořad pro žáky SŠUP navá­za­lo stře­deč­ní pokra­čo­vá­ní na zdej­ším gym­ná­ziu. „Kromě hlav­ní­ho vystou­pe­ní v tělo­cvič­ně jsme na umprum­ce při­pra­vi­li ve stře­du večer také pro­gram pro stu­den­ty uby­to­va­né na domo­vě mlá­de­že,“ upřes­nil koor­di­ná­tor pro­jek­tu pro Ústí nad Orlicí Daniel Dostrašil.
Každá ško­la má v rám­ci pro­jek­tu mož­nost vybí­rat z před­ná­šek zamě­ře­ných na řadu aktu­ál­ních témat: šika­na, kou­ře­ní, part­ner­ské vzta­hy či stra­vo­va­cí návy­ky. V pro­gra­mu před­ná­šek pro „umprum­ku“ se letos obje­vil i anti­se­mi­tis­mus a holo­caust, pří­pad­ně sek­ty a svě­to­vá náboženství.

Hudební dopro­vod z Ameriky
Hodnoty zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu nepro­pa­gu­jí ve ško­lách pou­ze lek­to­ři jed­not­li­vých před­ná­šek. Úvod i závěr hlav­ní­ho pro­gra­mu na ústec­ké „umprum­ce“ obsta­ra­la ame­ric­ká hudeb­ní sku­pi­na Divine Attraction, kte­rá s pořa­da­te­li v rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku EXIT TOUR spo­lu­pra­cu­je. „Skupina ode­hrá­la navíc akus­tic­kou show v úte­rý od 16 hodin pod širým nebem a ve stře­du 3. úno­ra ve stej­ném čase v hyl­vát­ském klu­bu Kamin,“ dopl­nil Daniel Dostrašil z pořa­da­tel­ské­ho týmu. „Vyvrcholením týd­ne bude kon­cert v pátek 5. úno­ra na Rychtě v Chocni, je pří­stup­ný pro širo­kou veřej­nost a díky spon­zo­rům navíc zdar­ma,“ dodal ještě.

Překvapilo mě množ­ství reak­cí“
Jedním z lek­to­rů, kte­rý letos do Ústí nad Orlicí zaví­tal, byl Radek Hejret z orga­ni­za­ce ICEJ (Mezinárodní křes­ťan­ské vel­vy­sla­nec­tví Jeruzalém). Prvním a dru­hým roč­ní­kům „umprum­ky“ před­ná­šel o holo­caus­tu, anti­se­mi­tis­mu či svě­to­vých nábo­žen­stvích a zejmé­na s prů­bě­hem pořa­du pro mlad­ší byl nad­mí­ru spo­ko­jen. „Moje dojmy jsou vel­mi pozi­tiv­ní, stu­den­ti byli pozor­ní, vědo­most­ně dob­ře vyba­ve­ní, pře­kva­pi­lo mě množ­ství reak­cí,“ bilan­co­val v úte­rý po poled­ni. Výuku témat spja­tých se židov­ský­mi ději­na­mi pova­žu­je za potřeb­nou. „Antisemitismus je pří­tom­ný i v sou­čas­nos­ti, je to samo­zřej­mě spja­té i s tím, jak se celá Evropa nyní hýbe. Studenti jsou vět­ši­nou šoko­vá­ni infor­ma­ce­mi, kte­ré zazní. Nejvíce na ně zapů­so­bí pří­běhy pře­ži­vších pamět­ní­ků holo­caus­tu, kte­ré osob­ně znám,“ při­dal osob­ní postřeh.
Pozitivních reak­cí se lek­tor, kte­rý za tři roky spo­lu­prá­ce s EXIT TOUR sti­hl už dvě desít­ky pořa­dů, dočkal i od samot­ných stu­den­tů. „Přednášky byly z mého pohle­du veli­ce zají­ma­vé a moh­li jsme se z nich pou­čit, jen ško­da, že to celé tak rych­le uteklo“ uve­dl stu­dent prv­ní­ho roč­ní­ku Adam Faltus a dopl­nil: „Celkově byla akce veli­ce dob­rá i z toho důvo­du, že jsme díky ame­ric­ké kape­le moh­li lépe komu­ni­ko­vat v angličtině.“

 

„Ve strojírenských oborech je budoucnost,“ znělo na přehlídce

Ve strojírenských oborech je budoucnost,“ znělo na přehlídce

Ve strojírenských oborech je budoucnost,“ znělo na přehlídce

Ústí n. O. – Ve spo­lu­prá­ci s Úřadem prá­ce v Ústí nad Orlicí uspo­řá­da­la Hospodářská komo­ra Pardubického kra­je roz­sáh­lou Přehlídku stro­jí­ren­ských firem. V úte­rý 26. led­na byl jejím dějiš­těm zdej­ší Kulturní dům.

Kvalifikovaní pra­cov­ní­ci schá­ze­jí
Motto „Strojírenské fir­my před­sta­vu­jí budouc­nost regi­o­nu“ plně vysti­hu­je důvod pořá­dá­ní akce. Svoje akti­vi­ty pre­zen­to­va­lo v Ústí kolem dvou desí­tek firem, jež pat­ří mezi důle­ži­té zaměst­na­va­te­le na Orlickoústecku. Přestože jsou výděl­ky jejich zaměst­nan­ců v porov­ná­ní s jiný­mi odvět­ví­mi nad­stan­dard­ní, nedo­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků před­sta­vu­je dlou­ho­do­bý pro­blém. „Z ana­lý­zy Národního ústa­vu pro vzdě­lá­vá­ní vyply­nu­lo, že pod­ni­ky v oblas­ti prů­mys­lu mají dlou­ho­do­bý pro­blém najít kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní­ky. Své o tom samo­zřej­mě vědí i stro­jí­ren­sky zamě­ře­né fir­my z naše­ho regi­o­nu. Stálý a neu­tu­cha­jí­cí hlad po kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní síle je dlou­ho­do­bým pro­blé­mem řady z nich. Setkávám se i s tím, že roz­voj firem kazí prá­vě nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků,“ uvá­dí Helena Hrdinová, vedou­cí oblast­ní kan­ce­lá­ře Orlicko, jež pod Hospodářskou komo­ru Pardubického kra­je spadá.

Spolupráce firem a škol
Úterní pře­hlíd­ka byla také víta­nou mož­nos­tí pro ško­ly, kte­ré budou­cí pra­cov­ní­ky stro­jí­ren­ských firem po odbor­né strán­ce vzdě­lá­va­jí. Mezi ně pat­ří i Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, v jejíž obo­ro­vé nabíd­ce figu­ru­je matu­rit­ní mecha­nik-seři­zo­vač a učeb­ní nástro­jař. Škola se sna­ží dlou­ho­do­bě posi­lo­vat spo­lu­prá­ci se soci­ál­ní­mi part­ne­ry, kro­mě odbor­ných pra­xí, stá­ží a exkur­zí jsou nově zavá­dě­ny sti­pen­dij­ní pro­gra­my. „Společné pře­hlíd­ky jsou dal­ší víta­nou mož­nos­tí spo­lu­prá­ce. Jsou vlast­ně opač­nou podo­bou stře­do­škol­ských burz, kte­rých se fir­my doplň­ko­vě účast­ní,“ zní z úst ředi­te­le SŠUP Zdeňka Rösslera.
Solidní zájem o pře­hlíd­ku dává tušit, že návštěv­ní­ci z řad rodi­čů i žáků nabí­ze­nou mož­nost vyu­ži­li. „Možnost stu­dia v pří­sluš­ných obo­rech a násled­né uplat­ně­ní na trhu prá­ce je dnes dis­ku­to­va­nou zále­ži­tos­tí. Proto jsme posky­to­va­li veš­ke­ré infor­ma­ce k našim prů­mys­lo­vým obo­rům, pře­hlíd­ky se také zúčast­ni­li stu­den­ti jed­not­li­vých tříd,“ sdě­lil zástup­ce ředi­te­le SŠUP Zdeněk Salinger, kte­rý měl pre­zen­ta­ci „umprum­ky“ na sta­rost, a dodal: „Spolu se zástup­ci Hospodářské komo­ry jsme toho názo­ru, že by bylo vhod­né do budouc­na v podob­ných akcích pokračovat.“

 

Hodně sněhu, silný mráz. I takový byl letošní „lyžák“

Hodně sněhu, silný mráz. I takový byl letošní „lyžák“

Hodně sněhu, silný mráz. I takový byl letošní „lyžák“

Ústí n. O./Čenkovice – K tra­dič­ním akti­vi­tám orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v oblas­ti spor­tu pat­ří už řadu let týden­ní lyžař­ský výcvi­ko­vý zájezd. Ten letoš­ní se konal od 18. do 22. led­na a jeho dějiš­těm byly Čenkovice v Orlických horách, kte­ré jsou nyní sou­čás­tí moder­ní­ho Ski are­á­lu Buková hora.

Pro ty, co chtě­jí
Vedení ško­ly při­stou­pi­lo loni k úpra­vě kur­zu, kte­ré­ho se nyní mohou účast­nit žáci napříč vše­mi roč­ní­ky. Z šestatři­ce­ti letoš­ních lyža­řů byli však až na dva všich­ni nejmlad­ší prvá­ci. Samotný výcvik pro­bí­hal ve čtyřech druž­stvech pod vede­ním zku­še­ných instruk­to­rů-peda­go­gů, nechy­bě­ly ani před­náš­ky k růz­ným téma­tům spo­je­ným s lyžo­vá­ním.
Zatímco před Vánocemi se ješ­tě kop­ce na čes­kých horách zele­na­ly, novo­roč­ní sně­ho­vá nadíl­ka garan­to­va­la kur­zu pří­z­ni­vé pod­mín­ky. „Tedy až na vel­mi níz­ké tep­lo­ty, kte­ré pada­ly až k mínus pat­nác­ti stup­ňům. Naši stu­den­ti ale zaslou­ží vel­kou pochva­lu, nemu­se­li jsme řešit žád­ný inci­dent ani zra­ně­ní. Letos pře­va­žo­va­li mezi účast­ní­ky kur­zu zku­še­něj­ší, na lyžích stá­li popr­vé pou­ze čty­ři z nich, ale i ti se rych­le nau­či­li,“ uved­la k prů­bě­hu „lyžá­ku“ zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly Hana Havlová, kte­rá jed­no z druž­stev vedla.

 

Pět přednášek za námi, pět před námi

Pět přednášek za námi, pět před námi

Pět přednášek za námi, pět před námi

Ústí n. O. – V pořa­dí tře­tí cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní, kte­rý v pro­sto­rách Malé scé­ny nabí­ze­jí zájem­cům peda­gož­ky orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová, má za sebou prv­ní pěti­ci z plá­no­va­ných dese­ti pořa­dů. Divácký zájem o „kun­sthis­to­ric­ké výpra­vy“ ani v zim­ních měsí­cích neopadá.

Cézanne a poin­ti­lis­tič­tí malí­ři
Umění 19. sto­le­tí se ten­to­krát před­ná­še­lo sty­lo­vě 19. led­na a na pro­gra­mu byla jed­na z nej­vět­ších fran­couz­ských osob­nos­tí: Paul Cézanne. V podá­ní Jitky Kuběnkové se návštěv­ní­ci dově­dě­li celou řadu zají­ma­vos­tí z pro­fes­ní­ho i osob­ní­ho uměl­co­va živo­ta. Devadesátiminutový pořad byl zamě­řen také na malí­ře spja­té s poin­ti­lis­mem. „V před­náš­ce tak nechy­běl napří­klad Georges Seurat,“ zmí­ni­la jed­no­ho z nich Jitka Kuběnková.

Program před­náš­ko­vé­ho cyk­lu To nej­lep­ší z umě­ní 19. sto­le­tí nabíd­ne násle­du­jí­cí téma­ta:
únor: Henri de Toulouse-Lautrec a Édouard Manet
bře­zen: Vincent van Gogh a Paul Gauguin
duben: Symbolismus a naiv­ní malí­ři
kvě­ten: Gustav Klimt a Egon Schiele
čer­ven: Antonio Gaudí a dal­ší seces­ní architekti