EXIT TOUR po roce opět na „umprumce“

Ústí n. O. – Na pod­zim roku 2008 se roz­jel ambi­ci­óz­ní pro­jekt EXIT TOUR, kte­rý za nece­lých osm let sti­hl nabíd­nout pomoc­nou ruku v oblas­ti pri­már­ní pre­ven­ce ško­lám ve více jak pade­sát­ce čes­kých měst. Na kon­tě má však také přes více jak čty­ři­cet dal­ších „zastá­vek“ na Slovensku, v Polsku či Estonsku. Orlickoústecká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá se po loň­ské pozi­tiv­ní zku­še­nos­ti roz­hod­la akce zúčast­nit zno­vu. Přes dvě stě žáků prv­ních a dru­hých roč­ní­ků si v úte­rý 2. úno­ra uži­lo boha­tý program.

Přednášky spo­je­né s kon­cer­tem
„Hodiny pri­már­ní pre­ven­ce jsou pro ško­ly povin­né, ale díky pro­jek­tu EXIT TOUR už nejsou nud­né,“ píší pořa­da­te­lé akce v tis­ko­vé zprá­vě, kte­rou zve­řej­ni­li krát­ce před star­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku. Jeho prv­ní dvě zastáv­ky se při­tom kona­ly prá­vě v Ústí nad Orlicí – na pořad pro žáky SŠUP navá­za­lo stře­deč­ní pokra­čo­vá­ní na zdej­ším gym­ná­ziu. „Kromě hlav­ní­ho vystou­pe­ní v tělo­cvič­ně jsme na umprum­ce při­pra­vi­li ve stře­du večer také pro­gram pro stu­den­ty uby­to­va­né na domo­vě mlá­de­že,“ upřes­nil koor­di­ná­tor pro­jek­tu pro Ústí nad Orlicí Daniel Dostrašil.
Každá ško­la má v rám­ci pro­jek­tu mož­nost vybí­rat z před­ná­šek zamě­ře­ných na řadu aktu­ál­ních témat: šika­na, kou­ře­ní, part­ner­ské vzta­hy či stra­vo­va­cí návy­ky. V pro­gra­mu před­ná­šek pro „umprum­ku“ se letos obje­vil i anti­se­mi­tis­mus a holo­caust, pří­pad­ně sek­ty a svě­to­vá náboženství.

Hudební dopro­vod z Ameriky
Hodnoty zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu nepro­pa­gu­jí ve ško­lách pou­ze lek­to­ři jed­not­li­vých před­ná­šek. Úvod i závěr hlav­ní­ho pro­gra­mu na ústec­ké „umprum­ce“ obsta­ra­la ame­ric­ká hudeb­ní sku­pi­na Divine Attraction, kte­rá s pořa­da­te­li v rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku EXIT TOUR spo­lu­pra­cu­je. „Skupina ode­hrá­la navíc akus­tic­kou show v úte­rý od 16 hodin pod širým nebem a ve stře­du 3. úno­ra ve stej­ném čase v hyl­vát­ském klu­bu Kamin,“ dopl­nil Daniel Dostrašil z pořa­da­tel­ské­ho týmu. „Vyvrcholením týd­ne bude kon­cert v pátek 5. úno­ra na Rychtě v Chocni, je pří­stup­ný pro širo­kou veřej­nost a díky spon­zo­rům navíc zdar­ma,“ dodal ještě.

Překvapilo mě množ­ství reak­cí“
Jedním z lek­to­rů, kte­rý letos do Ústí nad Orlicí zaví­tal, byl Radek Hejret z orga­ni­za­ce ICEJ (Mezinárodní křes­ťan­ské vel­vy­sla­nec­tví Jeruzalém). Prvním a dru­hým roč­ní­kům „umprum­ky“ před­ná­šel o holo­caus­tu, anti­se­mi­tis­mu či svě­to­vých nábo­žen­stvích a zejmé­na s prů­bě­hem pořa­du pro mlad­ší byl nad­mí­ru spo­ko­jen. „Moje dojmy jsou vel­mi pozi­tiv­ní, stu­den­ti byli pozor­ní, vědo­most­ně dob­ře vyba­ve­ní, pře­kva­pi­lo mě množ­ství reak­cí,“ bilan­co­val v úte­rý po poled­ni. Výuku témat spja­tých se židov­ský­mi ději­na­mi pova­žu­je za potřeb­nou. „Antisemitismus je pří­tom­ný i v sou­čas­nos­ti, je to samo­zřej­mě spja­té i s tím, jak se celá Evropa nyní hýbe. Studenti jsou vět­ši­nou šoko­vá­ni infor­ma­ce­mi, kte­ré zazní. Nejvíce na ně zapů­so­bí pří­běhy pře­ži­vších pamět­ní­ků holo­caus­tu, kte­ré osob­ně znám,“ při­dal osob­ní postřeh.
Pozitivních reak­cí se lek­tor, kte­rý za tři roky spo­lu­prá­ce s EXIT TOUR sti­hl už dvě desít­ky pořa­dů, dočkal i od samot­ných stu­den­tů. „Přednášky byly z mého pohle­du veli­ce zají­ma­vé a moh­li jsme se z nich pou­čit, jen ško­da, že to celé tak rych­le uteklo“ uve­dl stu­dent prv­ní­ho roč­ní­ku Adam Faltus a dopl­nil: „Celkově byla akce veli­ce dob­rá i z toho důvo­du, že jsme díky ame­ric­ké kape­le moh­li lépe komu­ni­ko­vat v angličtině.“