Pět přednášek za námi, pět před námi

Ústí n. O. – V pořa­dí tře­tí cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní, kte­rý v pro­sto­rách Malé scé­ny nabí­ze­jí zájem­cům peda­gož­ky orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová, má za sebou prv­ní pěti­ci z plá­no­va­ných dese­ti pořa­dů. Divácký zájem o „kun­sthis­to­ric­ké výpra­vy“ ani v zim­ních měsí­cích neopadá.

Cézanne a poin­ti­lis­tič­tí malí­ři
Umění 19. sto­le­tí se ten­to­krát před­ná­še­lo sty­lo­vě 19. led­na a na pro­gra­mu byla jed­na z nej­vět­ších fran­couz­ských osob­nos­tí: Paul Cézanne. V podá­ní Jitky Kuběnkové se návštěv­ní­ci dově­dě­li celou řadu zají­ma­vos­tí z pro­fes­ní­ho i osob­ní­ho uměl­co­va živo­ta. Devadesátiminutový pořad byl zamě­řen také na malí­ře spja­té s poin­ti­lis­mem. „V před­náš­ce tak nechy­běl napří­klad Georges Seurat,“ zmí­ni­la jed­no­ho z nich Jitka Kuběnková.

Program před­náš­ko­vé­ho cyk­lu To nej­lep­ší z umě­ní 19. sto­le­tí nabíd­ne násle­du­jí­cí téma­ta:
únor: Henri de Toulouse-Lautrec a Édouard Manet
bře­zen: Vincent van Gogh a Paul Gauguin
duben: Symbolismus a naiv­ní malí­ři
kvě­ten: Gustav Klimt a Egon Schiele
čer­ven: Antonio Gaudí a dal­ší seces­ní architekti