MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v sou­vis­los­ti s aktu­ál­ní situ­a­cí oko­lo šíře­ní koro­na­vi­ru při­pra­vi­lo plán, jak pro­běh­nou jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly, závě­reč­né zkouš­ky a matu­ri­ta. Hlavní infor­ma­cí je, že ter­mín výše uve­de­ných zkou­šek se bude odví­jet od data, kdy bude zru­še­no kri­zo­vé opat­ře­ní vlá­dy ohled­ně uza­vře­ní základ­ních a střed­ních škol. Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky pro­běh­nou nejdří­ve 14 dní po umož­ně­ní stu­den­tům vrá­tit se do škol, v pří­pa­dě matu­ri­ty a závě­reč­ných zkou­šek to pak budou tři týd­ny.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvlášt­ních pra­vi­dlech pro při­jí­má­ní k někte­rým dru­hům vzdě­lá­vá­ní a k jejich ukon­čo­vá­ní ve škol­ním roce 2019/2020 byl při­jat vlá­dou i Parlamentem ČR a násled­ně pode­psán pre­zi­den­tem republiky.

Zákon v podo­bě, jak vyšel ve Sbírce záko­nů, nalez­ne­te ZDE.

Nikdo v sou­čas­né době neví, kdy budou při­ja­tá epi­de­mi­o­lo­gic­ká opat­ře­ní smě­rem ke ško­lám odvo­lá­na. Jisté však je, že ter­mí­ny při­jí­ma­cích, matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek tak, jak jsou uve­de­ny ve škol­ském záko­ně, není mož­né dodr­žet. Bylo tedy nut­né, abychom s kole­gy na minis­ter­stvu škol­ství při­stou­pi­li k legisla­tiv­ním úpra­vám, kte­ré by výše uve­de­né zkouš­ky umož­ni­ly konat v náhrad­ních ter­mí­nech a v nezbyt­ných pří­pa­dech i s upra­ve­nou orga­ni­za­cí a podo­bou. V krát­kém čase, kte­rý jsme ale také věno­va­li inten­ziv­ním deba­tám a kon­zul­ta­cím, jsme při­ja­li práv­ní úpra­vu. Prioritou pro nás bylo zacho­vá­ní rov­no­váhy mezi zájmem dětí, rodi­čů, škol a všech dal­ších návaz­ných kro­ků, jako jsou napří­klad při­jí­ma­cí zkouš­ky na vyso­ké ško­ly v pří­pa­dě matu­rit­ních zkou­šek. Je zřej­mé, že odbor­né i osob­ní názo­ry někte­rých z Vás nemu­sí všech­na při­ja­tá řeše­ní pova­žo­vat za ide­ál­ní. Přesto jsem toho názo­ru, že tato situ­a­ce je nato­lik mimo­řád­ná, že nelze najít řeše­ní, kte­ré by vyho­vo­va­lo úpl­ně všem. Řešení jsme zpra­co­va­li po důklad­ném zvá­že­ní všech okol­nos­tí a růz­ných mož­ných vari­ant řeše­ní s tím, že za nej­dů­le­ži­těj­ší v tuto chví­li pova­žu­ji uklid­nit žáky a vrá­tit jim nezbyt­ný klid na pří­pra­vu – jak na při­jí­ma­cí, tak závě­reč­né i matu­rit­ní zkouš­ky,“ říká k nově při­ja­té­mu záko­nu minis­tr škol­ství Robert Plaga.

Resort do škol roze­slat pře­hled­nou meto­di­ku k záko­nu, kte­rou nalez­ne­te ZDE.

Jednotná při­jí­ma­cí zkouš­ka na střed­ní ško­ly pro škol­ní rok 2020/2021 tak pro­běh­ne nejdří­ve 14 dnů ode dne obno­ve­ní osob­ní pří­tom­nos­ti žáků při vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách. Konkrétní ter­mín, kte­rý bude letos jen jeden, poté sta­no­ví MŠMT. Obsah a for­ma při­jí­ma­cí zkouš­ky se nemě­ní, a stej­ně zůsta­nou beze změ­ny kri­té­ria při­jí­má­ní sta­no­ve­ná ředi­te­lem ško­ly. Stále tak pla­tí, že zkouš­ka pro­běh­ne i ve spo­leč­né čás­ti – tedy jed­not­ná zkouš­ka – z písem­né­ho tes­tu z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a písem­né­ho tes­tu z mate­ma­ti­ky. „Oproti minu­lým letům budou zkrá­ce­ny ter­mí­ny pro vyhod­no­ce­ní výsled­ků zkouš­ky, aby se ucha­ze­či o stu­di­um dozvě­dě­li vzhle­dem k okol­nos­tem výsle­dek co mož­ná nejdří­ve,“ vysvět­lu­je minis­tr škol­ství Robert Plaga. Ředitelé, kte­ří se roz­hod­li dělat i škol­ní část při­jí­ma­cí zkouš­ky, sta­no­ví jejich nové ter­mí­ny v sou­la­du s har­mo­no­gra­mem, kte­rý určí MŠMT.

Přehledné sché­ma prů­bě­hu při­jí­ma­cí zkouš­ky nalez­ne­te ZDE.

Maturitní zkouš­ka pak pro­běh­ne nejdří­ve 21 dnů po zno­vu­o­te­vře­ní střed­ních škol. Po kon­zul­ta­cích s Asociací ředi­te­lů gym­ná­zií a zástup­ci dal­ších aso­ci­a­cí i s ohle­dem na časo­vé hle­dis­ko bude letos ze spo­leč­né čás­ti matu­ri­ty vypuš­tě­na písem­ná část z čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka. „U matu­rit je klí­čo­vé, zda se ško­ly ote­vřou do 1. červ­na 2020. Pokud ano, budou matu­ri­ty pro­bí­hat sice ve zjed­no­du­še­né, ale obdob­né podo­bě jako kaž­dý rok. Pro pří­pad, že se ško­ly do 1. červ­na 2020 neo­te­vřou, obsa­hu­je návrh v zájmu jis­to­ty matu­ran­tů náhrad­ní řeše­ní,“ říká minis­tr škol­ství. Nově při­ja­tý zákon totiž říká, že pokud nebu­de k 1. červ­nu škol­ní docház­ka na střed­ní ško­ly obno­ve­na, bude matu­rit­ní vysvěd­če­ní vysta­ve­no na zákla­dě stu­dij­ních výsled­ků žáka z posled­ních tří vysvěd­če­ní. Pokud žák v posled­ním roč­ní­ku v polo­le­tí nepro­spěl, ško­la mu umož­ní vyko­nat komi­si­o­nál­ní pře­zkou­še­ní, aby mohl v pří­pa­dě úspě­chu matu­rit­ní vysvěd­če­ní zís­kat také.

Přehledné sché­ma prů­bě­hu matu­rit­ní zkouš­ky nalez­ne­te ZDE.

Závěrečné zkouš­ky u učeb­ních obo­rů pak pod­le záko­na pro­běh­nou pod­le podob­ných pod­mí­nek, jako zkouš­ky matu­rit­ní, včet­ně totož­né­ho náhrad­ní­ho řeše­ní, pokud by ško­ly neby­ly zno­vu­o­te­vře­ny do 1. červ­na 2020.

Přehledné sché­ma prů­bě­hu závě­reč­né zkouš­ky nalez­ne­te ZDE.

Důvodem před­lo­že­ní záko­na ze stra­ny MŠMT bylo řeše­ní mimo­řád­né situ­a­ce vznik­lé v sou­vis­los­ti se záka­zem osob­ní pří­tom­nos­ti žáků ve ško­lách v sou­vis­los­ti s koro­na­vi­ro­vou náka­zou a násled­ným vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu v České repub­li­ce. Účinnost toho­to záko­na je časo­vě ome­ze­na pou­ze na ten­to škol­ní rok 2019/2020.

zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

PRO STUDENTY A RODIČE: SOUHRN INFORMACÍ Z TISKOVÉ KONFERENCE MŠMT

PRO STUDENTY A RODIČE: SOUHRN INFORMACÍ Z TISKOVÉ KONFERENCE MŠMT

PRO STUDENTY A RODIČE: SOUHRN INFORMACÍ Z TISKOVÉ KONFERENCE MŠMT

Ministr škol­ství Robert ve svém dopo­led­ním vystou­pe­ní sezná­mil veřej­nost s dal­ší­mi kro­ky, kte­ré resort plá­nu­je, a mož­ný­mi scénáři.

Přinášíme sou­hrn těch nejdůležitějších:

 • ško­ly by moh­ly být ote­vře­ny nejdří­ve v polo­vi­ně května;
 • pokud nezačne výu­ka do 1. červ­na, je ve hře zru­še­ní matu­rit­ních zkoušek;
 • u matu­rit­ních zkou­šek (přes­ně­ji řeče­no jejich spo­leč­né – stát­ní čás­ti) bylo roz­hod­nu­to o zru­še­ní písem­ných pra­cí z čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka – s ohle­dem na časo­vou nároč­nost oprav;
 • úst­ní zkouš­ky a didak­tic­ké tes­ty by měly být zacho­vá­ny, u tes­tů se ovšem před­po­klá­dá jejich vyhod­no­ce­ní pří­mo ve ško­lách (kvů­li úspo­ře času);
 • u při­jí­ma­cích zkou­šek na střed­ní ško­ly je nově počí­tá­no pou­ze s jed­ním ter­mí­nem namís­to dosa­vad­ních dvou;
 • zatím­co při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly by se měly konat 2 týd­ny po zno­vu­o­te­vře­ní škol, u matu­rit­ních zkou­šek se počí­tá se lhů­tou 3 týdny;
 • minis­tr zatím nepo­čí­tá se zkrá­ce­ním dvou­mě­síč­ních let­ních prázdnin.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3065928-maturity-se-mely-us…

https://www.idnes.cz/…/koronavirus-opatreni-plaga-ministers…

https://zpravy.aktualne.cz/…/r~4c7213da6cd711ea80e60cc47ab…/

Celá tisková zpráva z MŠMT k dispozici zde:

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v sou­vis­los­ti s aktu­ál­ní situ­a­cí oko­lo šíře­ní koro­na­vi­ru před­sta­vi­lo plán, jak by moh­ly pro­běh­nout jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly, závě­reč­né zkouš­ky a matu­ri­ta. Hlavní infor­ma­cí je, že ter­mín výše uve­de­ných zkou­šek se bude odví­jet od data, kdy bude zru­še­no kri­zo­vé opat­ře­ní vlá­dy ohled­ně uza­vře­ní základ­ních a střed­ních škol. Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky pro­běh­nou nejdří­ve 14 dní po umož­ně­ní stu­den­tům vrá­tit se do škol, v pří­pa­dě matu­ri­ty to pak budou tři týdny.

Pokud návrh dnes schvá­lí vlá­da, pošle jej minis­ter­stvo škol­ství k pro­jed­ná­ní Poslanecké sně­mov­ně v nej­bliž­ším mož­ném ter­mí­nu. Je prav­dě­po­dob­né, že se jím poslan­ci budou zabý­vat již zít­ra,“ říká minis­tr škol­ství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je sou­čas­ná situ­a­ce psy­chic­ky nároč­ná pro žáky, jejich rodi­če i peda­go­gy škol. Předložené řeše­ní jsme zpra­co­va­li po důklad­ném zvá­že­ní všech okol­nos­tí a růz­ných mož­ných vari­ant řeše­ní s tím, že za nej­dů­le­ži­těj­ší v tuto chví­li pova­žu­ji uklid­nit žáky a vrá­tit jim nezbyt­ný klid na pří­pra­vu – jak na při­jí­ma­cí, tak závě­reč­né i matu­rit­ní zkouš­ky,“ dodá­vá minis­tr Plaga.

Jednotná při­jí­ma­cí zkouš­ka na střed­ní ško­ly pro škol­ní rok 2020/2021 by tak moh­la pro­běh­nout nejdří­ve 14 dnů ode dne obno­ve­ní osob­ní pří­tom­nos­ti žáků při vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách. Konkrétní ter­mín, kte­rý bude letos jen jeden, poté sta­no­ví MŠMT. Obsah a for­ma při­jí­ma­cí zkouš­ky se nemě­ní, a stej­ně tak by zůsta­la beze změ­ny kri­té­ria při­jí­má­ní sta­no­ve­ná ředi­te­lem ško­ly. Stále tak pla­tí, že by zkouš­ka pro­běh­la i ve spo­leč­né čás­ti – tedy jed­not­ná zkouš­ka – z písem­né­ho tes­tu z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a písem­né­ho tes­tu z mate­ma­ti­ky. „Oproti minu­lým letům budou zkrá­ce­ny ter­mí­ny pro vyhod­no­ce­ní výsled­ků zkouš­ky, aby se ucha­ze­či o stu­di­um dozvě­dě­li vzhle­dem k okol­nos­tem výsle­dek co mož­ná nejdří­ve.“ vysvět­lu­je minis­tr škol­ství Robert Plaga. Ředitelé, kte­ří se roz­hod­li dělat i škol­ní část při­jí­ma­cí zkouš­ky, sta­no­ví jejich nové ter­mí­ny v sou­la­du s har­mo­no­gra­mem, kte­rý určí MŠMT.

Maturitní zkouš­ka by pak pro­běh­la nejdří­ve 21 dnů po zno­vu­o­te­vře­ní střed­ních škol. Maturitní tes­ty by vyhod­no­ti­la samot­ná ško­la a niko­liv CERMAT, jako tomu je ve stan­dard­ním módu. CERMAT ško­lám pře­dá doku­men­ta­ci a pod­kla­dy pro vyhod­no­ce­ní,“ říká minis­tr škol­ství. Po kon­zul­ta­cích s Asociací ředi­te­lů gym­ná­zií a zástup­ci dal­ších aso­ci­a­cí i s ohle­dem na časo­vé hle­dis­ko bude letos ze spo­leč­né čás­ti matu­ri­ty vypuš­tě­na písem­ná část z čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka. „U matu­rit bude klí­čo­vé, zda se ško­ly ote­vřou do 1. červ­na 2020. Pokud ano, budou matu­ri­ty pro­bí­hat sice ve zjed­no­du­še­né, ale obdob­né podo­bě jako kaž­dý rok. Pro pří­pad, že se ško­ly do 1. červ­na 2020 neo­te­vřou, obsa­hu­je návrh v zájmu jis­to­ty matu­ran­tů náhrad­ní řeše­ní,“ říká minis­tr škol­ství. Návrh totiž říká, že pokud nebu­de k 1. červ­nu škol­ní docház­ka na střed­ní ško­ly obno­ve­na, bude matu­rit­ní vysvěd­če­ní vysta­ve­no na zákla­dě stu­dij­ních výsled­ků žáka z posled­ních tří vysvěd­če­ní. Pokud žák v posled­ním roč­ní­ku v polo­le­tí nepro­spěl, ško­la mu umož­ní vyko­nat komi­si­o­nál­ní pře­zkou­še­ní, aby mohl v pří­pa­dě úspě­chu matu­rit­ní vysvěd­če­ní zís­kat také.

Závěrečné zkouš­ky u učeb­ních obo­rů by pak pod­le návr­hu pro­běh­ly pod­le podob­ných pod­mí­nek, jako zkouš­ky matu­rit­ní, včet­ně totož­né­ho náhrad­ní­ho řeše­ní, pokud by ško­ly neby­ly zno­vu­o­te­vře­ny do 1. červ­na 2020.

Důvodem před­lo­že­ní záko­na ze stra­ny MŠMT je řeše­ní mimo­řád­né situ­a­ce vznik­lé v sou­vis­los­ti se záka­zem osob­ní pří­tom­nos­ti žáků ve ško­lách v sou­vis­los­ti s koro­na­vi­ro­vou náka­zou a násled­ným vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu v České repub­li­ce. Účinnost toho­to záko­na bude časo­vě ome­ze­na pou­ze na ten­to škol­ní rok.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

 

Provoz školy v době zákazu výuky

Provoz školy v době zákazu výuky

Provoz školy v době zákazu výuky

Aktualizace k 16. 3. 2020 13.00 hod.

 • Dle naří­ze­ní vlá­dy ČR je výu­ka zru­še­na včet­ně odbor­né­ho výcvi­ku – od stře­dy 11. břez­na 2020 do odvolání.
 • Pro komu­ni­ka­ci se ško­lou pou­ží­vej­te pro­sím před­nost­ně e-mai­lo­vou komu­ni­ka­ci (ssup@ssup.cz), během dne dochá­zí k výpad­kům tele­fon­ní sítě.
 • Provoz sekre­ta­ri­á­tu ško­ly je nově sta­no­ven (s plat­nos­tí od 16. 3. 2020) na pon­dě­lí a stře­du 8–11 hod.
 • Přijímací říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro­bí­há zatím beze změ­ny (dopo­ru­ču­je­me sle­do­vat webo­vé strán­ky ško­ly, CERMAT, MŠMT).
 • Harmonogram matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek v jar­ním zku­šeb­ním obdo­bí zůstá­vá beze změ­ny. V pří­pa­dě úprav budou žáci nepro­dle­ně infor­mo­vá­ni (dopo­ru­ču­je­me sle­do­vat e-mai­lo­vé schrán­ky).
  Termíny matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek 2019:
 • Termíny dokla­si­fi­ka­cí a kon­t­rol­ních pře­zkou­še­ní, kte­ré spa­da­jí do obdo­bí uza­vře­ní ško­ly budou po obno­ve­ní pro­vo­zu aktualizovány.
 • Domov mlá­de­že a škol­ní jídel­na je pro žáky do odvo­lá­ní mimo pro­voz.
  Platba za uby­to­vá­ní žáků v Domově mlá­de­že se při­mě­ře­ně sní­ží, z důvo­du mimo­řád­né­ho opat­ře­ní vlá­dy ze dne 11. 3. 2020 a od vyhlá­še­ní nou­zo­vé­ho sta­vu (12. 3. 2020) nemů­že­me uby­to­vá­ní zajišťovat.
 • Žáci jsou povin­ni sle­do­vat svo­ji škol­ní e-mai­lo­vou poš­tu (office.com).
  Jednoduchý návod k pří­stu­pu do e-mai­lo­vé schrán­ky pro žáky a zaměst­nan­ce školy.
 • V pří­pa­dě zdra­vot­ních obtí­ží spo­je­ných s pří­zna­ky koro­na­vi­ro­vé náka­zy
  žádá­me žáky a zákon­né zástup­ce aby postu­po­va­li dle plat­ných naří­ze­ní vlá­dy ČR a MZ ČR

 

Provoz školy v době zákazu výuky

Příprava na maturitní zkoušku z domova

Příprava na maturitní zkoušku z domova

Informace k 19. 3. 2020 www.cermat.cz

Žáci a jejich uči­te­lé mohou při pří­pra­vě na matu­rit­ní zkouš­ku z domo­va vyu­žít webo­vé strán­ky Centra

Maturanti, kte­ří se za sou­čas­né situ­a­ce při­pra­vu­jí ke zkouškám spo­leč­né čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky z domo­va, popř. uči­te­lé, kte­ří žákům s pří­pra­vou pomá­ha­jí, mohou při stu­diu a výu­ce na dál­ku vyu­ží­vat didak­tic­ké tes­ty, zadá­ní písem­ných pra­cí, pra­cov­ní lis­ty k úst­ním zkouškám a dal­ší infor­ma­ce zve­řej­ně­né na webo­vých strán­kách Centra.

Zkoušky společné části

Na webu maturita.cermat.cz jsou uve­de­ny všech­ny potřeb­né infor­ma­ce o orga­ni­za­ci a koná­ní matu­rit­ní zkouš­ky. Každému zku­šeb­ní­mu před­mě­tu spo­leč­né čás­ti, popř. jeho díl­čím zkouškám, jed­ná-li se o zkouš­ku kom­plex­ní, je věno­vá­na samo­stat­ná část webu, kte­rá obsa­hu­je infor­ma­ce o ově­řo­va­ných vědo­mos­tech a doved­nos­tech, struk­tu­ře jed­not­li­vých zkou­šek, povo­le­ných pomůc­kách, kri­té­ri­ích hod­no­ce­ní a mno­ho dalšího.

Provoz školy v době zákazu výuky

Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit – Aktualizováno

Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit – Aktualizováno

Aktualizacek 19. 3. 2020 21.30 hod.

Maturity budou po návra­tu stu­den­tů do škol, navrh­ne Plaga

Více viz člá­nek Novinky.cz: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/maturity-budou-po-navratu-studentu-do-skol-navrhne-plaga-40317374

Aktualizace k 18. 3. 2020 9.00 hod.

K výše uve­de­né­mu datu nemá­me nadá­le infor­ma­cí, jak bude­me postu­po­vat při koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek a stát­ních a prak­tic­kých matu­rit­ních zkouškách.

Poslední infor­ma­ce z MŠMT (17. 3. 2020)
Odklad při­jí­ma­cích zkou­šek, stát­ních matu­rit atd. 

Nejprve je nut­né počkat na vyhod­no­ce­ní opat­ře­ní smě­rem ke ško­lám vzhle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci, jak o tom na počát­ku opat­ře­ní hovo­řil náměs­tek minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví Roman Prymula, kte­rý sto­jí v čele Ústředního kri­zo­vé­ho štá­bu. V tuto chví­li neu­mí­me říct, jak dlou­hou dobu budou ško­ly zavře­né. Nicméně je mož­né říci, že minis­ter­stvo škol­ství již od počát­ku opat­ře­ní pra­cu­je na zpra­co­vá­ní mož­ných vari­ant dal­ší­ho postu­pu. Doporučujeme sle­do­vat strán­ky MŠMT a média. 

zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru