PRO STUDENTY A RODIČE: SOUHRN INFORMACÍ Z TISKOVÉ KONFERENCE MŠMT

Ministr škol­ství Robert ve svém dopo­led­ním vystou­pe­ní sezná­mil veřej­nost s dal­ší­mi kro­ky, kte­ré resort plá­nu­je, a mož­ný­mi scénáři.

Přinášíme sou­hrn těch nejdůležitějších:

  • ško­ly by moh­ly být ote­vře­ny nejdří­ve v polo­vi­ně května;
  • pokud nezačne výu­ka do 1. červ­na, je ve hře zru­še­ní matu­rit­ních zkoušek;
  • u matu­rit­ních zkou­šek (přes­ně­ji řeče­no jejich spo­leč­né – stát­ní čás­ti) bylo roz­hod­nu­to o zru­še­ní písem­ných pra­cí z čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka – s ohle­dem na časo­vou nároč­nost oprav;
  • úst­ní zkouš­ky a didak­tic­ké tes­ty by měly být zacho­vá­ny, u tes­tů se ovšem před­po­klá­dá jejich vyhod­no­ce­ní pří­mo ve ško­lách (kvů­li úspo­ře času);
  • u při­jí­ma­cích zkou­šek na střed­ní ško­ly je nově počí­tá­no pou­ze s jed­ním ter­mí­nem namís­to dosa­vad­ních dvou;
  • zatím­co při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly by se měly konat 2 týd­ny po zno­vu­o­te­vře­ní škol, u matu­rit­ních zkou­šek se počí­tá se lhů­tou 3 týdny;
  • minis­tr zatím nepo­čí­tá se zkrá­ce­ním dvou­mě­síč­ních let­ních prázdnin.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/…/3065928-maturity-se-mely-us…

https://www.idnes.cz/…/koronavirus-opatreni-plaga-ministers…

https://zpravy.aktualne.cz/…/r~4c7213da6cd711ea80e60cc47ab…/

Celá tisková zpráva z MŠMT k dispozici zde:

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v sou­vis­los­ti s aktu­ál­ní situ­a­cí oko­lo šíře­ní koro­na­vi­ru před­sta­vi­lo plán, jak by moh­ly pro­běh­nout jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly, závě­reč­né zkouš­ky a matu­ri­ta. Hlavní infor­ma­cí je, že ter­mín výše uve­de­ných zkou­šek se bude odví­jet od data, kdy bude zru­še­no kri­zo­vé opat­ře­ní vlá­dy ohled­ně uza­vře­ní základ­ních a střed­ních škol. Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky pro­běh­nou nejdří­ve 14 dní po umož­ně­ní stu­den­tům vrá­tit se do škol, v pří­pa­dě matu­ri­ty to pak budou tři týdny.

Pokud návrh dnes schvá­lí vlá­da, pošle jej minis­ter­stvo škol­ství k pro­jed­ná­ní Poslanecké sně­mov­ně v nej­bliž­ším mož­ném ter­mí­nu. Je prav­dě­po­dob­né, že se jím poslan­ci budou zabý­vat již zít­ra,“ říká minis­tr škol­ství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je sou­čas­ná situ­a­ce psy­chic­ky nároč­ná pro žáky, jejich rodi­če i peda­go­gy škol. Předložené řeše­ní jsme zpra­co­va­li po důklad­ném zvá­že­ní všech okol­nos­tí a růz­ných mož­ných vari­ant řeše­ní s tím, že za nej­dů­le­ži­těj­ší v tuto chví­li pova­žu­ji uklid­nit žáky a vrá­tit jim nezbyt­ný klid na pří­pra­vu – jak na při­jí­ma­cí, tak závě­reč­né i matu­rit­ní zkouš­ky,“ dodá­vá minis­tr Plaga.

Jednotná při­jí­ma­cí zkouš­ka na střed­ní ško­ly pro škol­ní rok 2020/2021 by tak moh­la pro­běh­nout nejdří­ve 14 dnů ode dne obno­ve­ní osob­ní pří­tom­nos­ti žáků při vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách. Konkrétní ter­mín, kte­rý bude letos jen jeden, poté sta­no­ví MŠMT. Obsah a for­ma při­jí­ma­cí zkouš­ky se nemě­ní, a stej­ně tak by zůsta­la beze změ­ny kri­té­ria při­jí­má­ní sta­no­ve­ná ředi­te­lem ško­ly. Stále tak pla­tí, že by zkouš­ka pro­běh­la i ve spo­leč­né čás­ti – tedy jed­not­ná zkouš­ka – z písem­né­ho tes­tu z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a písem­né­ho tes­tu z mate­ma­ti­ky. „Oproti minu­lým letům budou zkrá­ce­ny ter­mí­ny pro vyhod­no­ce­ní výsled­ků zkouš­ky, aby se ucha­ze­či o stu­di­um dozvě­dě­li vzhle­dem k okol­nos­tem výsle­dek co mož­ná nejdří­ve.“ vysvět­lu­je minis­tr škol­ství Robert Plaga. Ředitelé, kte­ří se roz­hod­li dělat i škol­ní část při­jí­ma­cí zkouš­ky, sta­no­ví jejich nové ter­mí­ny v sou­la­du s har­mo­no­gra­mem, kte­rý určí MŠMT.

Maturitní zkouš­ka by pak pro­běh­la nejdří­ve 21 dnů po zno­vu­o­te­vře­ní střed­ních škol. Maturitní tes­ty by vyhod­no­ti­la samot­ná ško­la a niko­liv CERMAT, jako tomu je ve stan­dard­ním módu. CERMAT ško­lám pře­dá doku­men­ta­ci a pod­kla­dy pro vyhod­no­ce­ní,“ říká minis­tr škol­ství. Po kon­zul­ta­cích s Asociací ředi­te­lů gym­ná­zií a zástup­ci dal­ších aso­ci­a­cí i s ohle­dem na časo­vé hle­dis­ko bude letos ze spo­leč­né čás­ti matu­ri­ty vypuš­tě­na písem­ná část z čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka. „U matu­rit bude klí­čo­vé, zda se ško­ly ote­vřou do 1. červ­na 2020. Pokud ano, budou matu­ri­ty pro­bí­hat sice ve zjed­no­du­še­né, ale obdob­né podo­bě jako kaž­dý rok. Pro pří­pad, že se ško­ly do 1. červ­na 2020 neo­te­vřou, obsa­hu­je návrh v zájmu jis­to­ty matu­ran­tů náhrad­ní řeše­ní,“ říká minis­tr škol­ství. Návrh totiž říká, že pokud nebu­de k 1. červ­nu škol­ní docház­ka na střed­ní ško­ly obno­ve­na, bude matu­rit­ní vysvěd­če­ní vysta­ve­no na zákla­dě stu­dij­ních výsled­ků žáka z posled­ních tří vysvěd­če­ní. Pokud žák v posled­ním roč­ní­ku v polo­le­tí nepro­spěl, ško­la mu umož­ní vyko­nat komi­si­o­nál­ní pře­zkou­še­ní, aby mohl v pří­pa­dě úspě­chu matu­rit­ní vysvěd­če­ní zís­kat také.

Závěrečné zkouš­ky u učeb­ních obo­rů by pak pod­le návr­hu pro­běh­ly pod­le podob­ných pod­mí­nek, jako zkouš­ky matu­rit­ní, včet­ně totož­né­ho náhrad­ní­ho řeše­ní, pokud by ško­ly neby­ly zno­vu­o­te­vře­ny do 1. červ­na 2020.

Důvodem před­lo­že­ní záko­na ze stra­ny MŠMT je řeše­ní mimo­řád­né situ­a­ce vznik­lé v sou­vis­los­ti se záka­zem osob­ní pří­tom­nos­ti žáků ve ško­lách v sou­vis­los­ti s koro­na­vi­ro­vou náka­zou a násled­ným vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu v České repub­li­ce. Účinnost toho­to záko­na bude časo­vě ome­ze­na pou­ze na ten­to škol­ní rok.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni