MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v sou­vis­los­ti s aktu­ál­ní situ­a­cí oko­lo šíře­ní koro­na­vi­ru při­pra­vi­lo plán, jak pro­běh­nou jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly, závě­reč­né zkouš­ky a matu­ri­ta. Hlavní infor­ma­cí je, že ter­mín výše uve­de­ných zkou­šek se bude odví­jet od data, kdy bude zru­še­no kri­zo­vé opat­ře­ní vlá­dy ohled­ně uza­vře­ní základ­ních a střed­ních škol. Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky pro­běh­nou nejdří­ve 14 dní po umož­ně­ní stu­den­tům vrá­tit se do škol, v pří­pa­dě matu­ri­ty a závě­reč­ných zkou­šek to pak budou tři týd­ny.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvlášt­ních pra­vi­dlech pro při­jí­má­ní k někte­rým dru­hům vzdě­lá­vá­ní a k jejich ukon­čo­vá­ní ve škol­ním roce 2019/2020 byl při­jat vlá­dou i Parlamentem ČR a násled­ně pode­psán pre­zi­den­tem republiky.

Zákon v podo­bě, jak vyšel ve Sbírce záko­nů, nalez­ne­te ZDE.

Nikdo v sou­čas­né době neví, kdy budou při­ja­tá epi­de­mi­o­lo­gic­ká opat­ře­ní smě­rem ke ško­lám odvo­lá­na. Jisté však je, že ter­mí­ny při­jí­ma­cích, matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek tak, jak jsou uve­de­ny ve škol­ském záko­ně, není mož­né dodr­žet. Bylo tedy nut­né, abychom s kole­gy na minis­ter­stvu škol­ství při­stou­pi­li k legisla­tiv­ním úpra­vám, kte­ré by výše uve­de­né zkouš­ky umož­ni­ly konat v náhrad­ních ter­mí­nech a v nezbyt­ných pří­pa­dech i s upra­ve­nou orga­ni­za­cí a podo­bou. V krát­kém čase, kte­rý jsme ale také věno­va­li inten­ziv­ním deba­tám a kon­zul­ta­cím, jsme při­ja­li práv­ní úpra­vu. Prioritou pro nás bylo zacho­vá­ní rov­no­váhy mezi zájmem dětí, rodi­čů, škol a všech dal­ších návaz­ných kro­ků, jako jsou napří­klad při­jí­ma­cí zkouš­ky na vyso­ké ško­ly v pří­pa­dě matu­rit­ních zkou­šek. Je zřej­mé, že odbor­né i osob­ní názo­ry někte­rých z Vás nemu­sí všech­na při­ja­tá řeše­ní pova­žo­vat za ide­ál­ní. Přesto jsem toho názo­ru, že tato situ­a­ce je nato­lik mimo­řád­ná, že nelze najít řeše­ní, kte­ré by vyho­vo­va­lo úpl­ně všem. Řešení jsme zpra­co­va­li po důklad­ném zvá­že­ní všech okol­nos­tí a růz­ných mož­ných vari­ant řeše­ní s tím, že za nej­dů­le­ži­těj­ší v tuto chví­li pova­žu­ji uklid­nit žáky a vrá­tit jim nezbyt­ný klid na pří­pra­vu – jak na při­jí­ma­cí, tak závě­reč­né i matu­rit­ní zkouš­ky,“ říká k nově při­ja­té­mu záko­nu minis­tr škol­ství Robert Plaga.

Resort do škol roze­slat pře­hled­nou meto­di­ku k záko­nu, kte­rou nalez­ne­te ZDE.

Jednotná při­jí­ma­cí zkouš­ka na střed­ní ško­ly pro škol­ní rok 2020/2021 tak pro­běh­ne nejdří­ve 14 dnů ode dne obno­ve­ní osob­ní pří­tom­nos­ti žáků při vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách. Konkrétní ter­mín, kte­rý bude letos jen jeden, poté sta­no­ví MŠMT. Obsah a for­ma při­jí­ma­cí zkouš­ky se nemě­ní, a stej­ně zůsta­nou beze změ­ny kri­té­ria při­jí­má­ní sta­no­ve­ná ředi­te­lem ško­ly. Stále tak pla­tí, že zkouš­ka pro­běh­ne i ve spo­leč­né čás­ti – tedy jed­not­ná zkouš­ka – z písem­né­ho tes­tu z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a písem­né­ho tes­tu z mate­ma­ti­ky. „Oproti minu­lým letům budou zkrá­ce­ny ter­mí­ny pro vyhod­no­ce­ní výsled­ků zkouš­ky, aby se ucha­ze­či o stu­di­um dozvě­dě­li vzhle­dem k okol­nos­tem výsle­dek co mož­ná nejdří­ve,“ vysvět­lu­je minis­tr škol­ství Robert Plaga. Ředitelé, kte­ří se roz­hod­li dělat i škol­ní část při­jí­ma­cí zkouš­ky, sta­no­ví jejich nové ter­mí­ny v sou­la­du s har­mo­no­gra­mem, kte­rý určí MŠMT.

Přehledné sché­ma prů­bě­hu při­jí­ma­cí zkouš­ky nalez­ne­te ZDE.

Maturitní zkouš­ka pak pro­běh­ne nejdří­ve 21 dnů po zno­vu­o­te­vře­ní střed­ních škol. Po kon­zul­ta­cích s Asociací ředi­te­lů gym­ná­zií a zástup­ci dal­ších aso­ci­a­cí i s ohle­dem na časo­vé hle­dis­ko bude letos ze spo­leč­né čás­ti matu­ri­ty vypuš­tě­na písem­ná část z čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka. „U matu­rit je klí­čo­vé, zda se ško­ly ote­vřou do 1. červ­na 2020. Pokud ano, budou matu­ri­ty pro­bí­hat sice ve zjed­no­du­še­né, ale obdob­né podo­bě jako kaž­dý rok. Pro pří­pad, že se ško­ly do 1. červ­na 2020 neo­te­vřou, obsa­hu­je návrh v zájmu jis­to­ty matu­ran­tů náhrad­ní řeše­ní,“ říká minis­tr škol­ství. Nově při­ja­tý zákon totiž říká, že pokud nebu­de k 1. červ­nu škol­ní docház­ka na střed­ní ško­ly obno­ve­na, bude matu­rit­ní vysvěd­če­ní vysta­ve­no na zákla­dě stu­dij­ních výsled­ků žáka z posled­ních tří vysvěd­če­ní. Pokud žák v posled­ním roč­ní­ku v polo­le­tí nepro­spěl, ško­la mu umož­ní vyko­nat komi­si­o­nál­ní pře­zkou­še­ní, aby mohl v pří­pa­dě úspě­chu matu­rit­ní vysvěd­če­ní zís­kat také.

Přehledné sché­ma prů­bě­hu matu­rit­ní zkouš­ky nalez­ne­te ZDE.

Závěrečné zkouš­ky u učeb­ních obo­rů pak pod­le záko­na pro­běh­nou pod­le podob­ných pod­mí­nek, jako zkouš­ky matu­rit­ní, včet­ně totož­né­ho náhrad­ní­ho řeše­ní, pokud by ško­ly neby­ly zno­vu­o­te­vře­ny do 1. červ­na 2020.

Přehledné sché­ma prů­bě­hu závě­reč­né zkouš­ky nalez­ne­te ZDE.

Důvodem před­lo­že­ní záko­na ze stra­ny MŠMT bylo řeše­ní mimo­řád­né situ­a­ce vznik­lé v sou­vis­los­ti se záka­zem osob­ní pří­tom­nos­ti žáků ve ško­lách v sou­vis­los­ti s koro­na­vi­ro­vou náka­zou a násled­ným vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu v České repub­li­ce. Účinnost toho­to záko­na je časo­vě ome­ze­na pou­ze na ten­to škol­ní rok 2019/2020.

zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni