Provoz školy v době zákazu výuky

Aktualizace k 16. 3. 2020 13.00 hod.

 • Dle naří­ze­ní vlá­dy ČR je výu­ka zru­še­na včet­ně odbor­né­ho výcvi­ku – od stře­dy 11. břez­na 2020 do odvolání.
 • Pro komu­ni­ka­ci se ško­lou pou­ží­vej­te pro­sím před­nost­ně e-mai­lo­vou komu­ni­ka­ci (ssup@ssup.cz), během dne dochá­zí k výpad­kům tele­fon­ní sítě.
 • Provoz sekre­ta­ri­á­tu ško­ly je nově sta­no­ven (s plat­nos­tí od 16. 3. 2020) na pon­dě­lí a stře­du 8–11 hod.
 • Přijímací říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro­bí­há zatím beze změ­ny (dopo­ru­ču­je­me sle­do­vat webo­vé strán­ky ško­ly, CERMAT, MŠMT).
 • Harmonogram matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek v jar­ním zku­šeb­ním obdo­bí zůstá­vá beze změ­ny. V pří­pa­dě úprav budou žáci nepro­dle­ně infor­mo­vá­ni (dopo­ru­ču­je­me sle­do­vat e-mai­lo­vé schrán­ky).
  Termíny matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek 2019:
 • Termíny dokla­si­fi­ka­cí a kon­t­rol­ních pře­zkou­še­ní, kte­ré spa­da­jí do obdo­bí uza­vře­ní ško­ly budou po obno­ve­ní pro­vo­zu aktualizovány.
 • Domov mlá­de­že a škol­ní jídel­na je pro žáky do odvo­lá­ní mimo pro­voz.
  Platba za uby­to­vá­ní žáků v Domově mlá­de­že se při­mě­ře­ně sní­ží, z důvo­du mimo­řád­né­ho opat­ře­ní vlá­dy ze dne 11. 3. 2020 a od vyhlá­še­ní nou­zo­vé­ho sta­vu (12. 3. 2020) nemů­že­me uby­to­vá­ní zajišťovat.
 • Žáci jsou povin­ni sle­do­vat svo­ji škol­ní e-mai­lo­vou poš­tu (office.com).
  Jednoduchý návod k pří­stu­pu do e-mai­lo­vé schrán­ky pro žáky a zaměst­nan­ce školy.
 • V pří­pa­dě zdra­vot­ních obtí­ží spo­je­ných s pří­zna­ky koro­na­vi­ro­vé náka­zy
  žádá­me žáky a zákon­né zástup­ce aby postu­po­va­li dle plat­ných naří­ze­ní vlá­dy ČR a MZ ČR