NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

S ohle­dem na nedo­sta­tek ochran­ných pro­střed­ků je jed­nou z víta­ných forem pomo­ci šití rou­šek, do kte­ré­ho se někte­ré ústec­ké ško­ly zapo­ji­ly již v pon­dě­lí dopoledne.

Naše umprum­ka také nezů­stá­vá stra­nou dění!
Rozhodli jsme se vypo­mo­ci kva­lit­ní bavl­nou a plát­nem, kte­ré máme ve skladech. 

Ve čtvr­tek ráno byly expe­do­vá­ny stov­ky met­rů mate­ri­á­lu, kte­ré budou nyní zpra­co­vá­ny v pro­sto­rách ZŠ Třebovská.

Tam si jej mohou vyzved­nout také dal­ší pří­pad­ní zájem­ci, kte­ří by se chtě­li do akce zapojit.👍

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!
Kontaktní oso­ba: ředi­tel ZŠ Třebovská Mgr. Pavel Svatoš
(736 601 052)

Zprovoznění programů Adobe pro žáky školy

Zprovoznění programů Adobe pro žáky školy

Zprovoznění programů Adobe pro žáky školy

Pro všech­ny žáky umě­lec­kých obo­rů a obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce jsou k dis­po­zi­ci v rám­ci výu­ky zdar­ma všech­ny pro­gra­my Adobe i pro domá­cí výuku.

Níže uvá­dí­me jed­no­du­chý návod, jak si pro­gra­my stáh­nout a pou­ží­vat ve svém počítači.

  1. Navštivte strán­ku Adobe.com  (vyber­te naši zemi)
  2. V pra­vém hor­ním rohu je Přihlášení
  3. Přihlaste se pomo­cí stej­ných úda­jů jako ve ško­le tj. e-mail prijmeni.jmeno@zaci.ssup.cz a hes­lo do apli­ka­cí ADOBE (niko­liv do sítě školy)
  4. Po úspěš­ném při­hlá­še­ní si v pra­vém rohu vyber­te vol­bu “Podpora / Stahování a insta­la­ce“.
  5. Vyberte si pou­ze jed­nu apli­ka­ci, kte­rou chce­te stáh­nout a naista­luj­te si je do své­ho PC.
  6. Spolu s vybra­nou apli­ka­cí se stáh­ne i obsluž­ný pro­gram Creative Cloud Desktop, kte­rý slou­ží k obslu­ze (insta­la­ce, odin­sta­la­ce, aktu­a­li­ze­ce) dal­ších pro­gra­mů Adobe.

Jednoduchý obra­zo­vý návod:

V pří­pa­dě pro­blé­mů kon­tak­tuj­te p. uč. Pavla Vomáčku pvomacka@ssup.cz .

 

 

 

Přístup na školní e-mail

Přístup na školní e-mail

Přístup na školní e-mail

Pro žáky i zaměst­nan­ce ško­ly je k dis­po­zi­ci webo­vý kli­ent pro pří­stup k e-mai­lo­vé poš­tě a dal­ším služ­bám Office365.

Adresa pro pří­stup na email: www.office.com

1. V pro­hlí­že­či ote­vře­te strán­ku www.office.com

2. Odkaz Přihlásit

3.  Zadejte svůj e-mail
Pro žáky pla­tí ten­to způ­sob tvo­ře­ní emai­lu prijmeni.jmeno@zaci.ssup.cz

4. Heslo k e-mai­lu je stej­né jako při při­hla­šo­vá­ní do PC ve škole

5. Vyberte poš­tov­ní­ho kli­en­ta Outlook (zde nalez­ne­te své e-maily).

 

Rychlý obra­zo­vý návod:

 

 

 

VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

Vláda vyhlá­si­la na dal­ších tři­cet dnů výji­meč­ný stav. Situaci vyhod­no­cu­je­me, o dal­ším postu­pu bude­me žáky a jejich zákon­né zástup­ce infor­mo­vat. Po peda­go­gic­ké pora­dě v pon­dě­lí 16. břez­na sdě­lí­me mož­nos­ti ohled­ně e-lear­nin­gu a posky­to­vá­ní výu­ko­vých mate­ri­á­lů.
Prosíme, nadá­le sle­duj­te web a Facebook naší školy.

Prohlášení hejtma­na Martina Netolického k vyhlá­še­ní nou­zo­vé­ho stavu

Vláda České repub­li­ky s účin­nos­tí od 12. břez­na 2020 14 hodin při­stou­pi­la k vyhlá­še­ní nou­zo­vé­ho sta­vu. Jedná se jed­no­znač­ně o mimo­řád­né a potřeb­né opat­ře­ní, jehož cílem je maxi­ma­li­zo­vat ochra­nu veřej­né­ho zdra­ví a pře­de­vším usnad­nit záso­bo­vá­ní oby­va­tel­stva ochran­ný­mi pomůc­ka­mi a dez­in­fek­cí. Jedná se také o zjed­no­du­še­ní všech pro­ce­sů uvnitř stá­tu. Tento pojem může sám o sobě vytvá­řet v lidech růz­né před­sta­vy, avšak jde pře­de­vším o urych­le­ní kri­zo­vé­ho říze­ní na všech úrov­ních stá­tu. Vláda nyní může při­jí­mat opat­ře­ní s uklá­dá­ním povin­nos­tí pro práv­nic­ké, ale i fyzic­ké osoby.

Osobně bych chtěl ape­lo­vat na všech­ny obča­ny nejen Pardubického kra­je, aby dodr­žo­va­li základ­ní hygi­e­nic­ké zása­dy a sna­ži­li se být maxi­mál­ně zod­po­věd­ní ke své­mu oko­lí.
V tuto chví­li není důvod k pani­ce, ale je důle­ži­té, abychom všich­ni vní­ma­li, že toto opat­ře­ní je potřeb­né pro ochra­nu zdra­ví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman a před­se­da Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Uzavření školy

Uzavření školy

Uzavření školy

Na zákla­dě roz­hod­nu­tí vlá­dy se ruší výu­ka ve všech ško­lách, vyjma mateř­ských od 11. břez­na 2020 na dobu neurčitou.

Sledujte pro­sím infor­ma­ce v médi­ích i na webu školy.

 

Nařízení Ministerstva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol:

Nařízení  Ministerstva zdra­vot­nic­tví ČR o záka­zu akcí nad 100 lidí:

Dopis hejtma­na – Mimořádné opatření