KRAJSKÝ RADNÍ A VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ ZAVÍTALI NA UMPRUMKU

KRAJSKÝ RADNÍ A VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ ZAVÍTALI NA UMPRUMKU

KRAJSKÝ RADNÍ A VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ ZAVÍTALI NA UMPRUMKU

Desátý úno­ro­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní návštěvy kraj­ské­ho rad­ní­ho pro oblast škol­ství Josefa Kozla a vedou­cí­ho odbo­ru škol­ství Pardubického kra­je Martina Kisse. Jednání s ředi­te­lem naší umprum­ky Zdeňkem Salingerem se toči­lo zejmé­na kolem plá­no­va­né výstav­by nových ate­li­é­rů umě­lec­kých obo­rů v are­á­lu býva­lé tex­til­ky Perla.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY – přihlášky do 1. 3. 2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY – přihlášky do 1. 3. 2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY – přihlášky do 1. 3. 2022

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 12. 1. 2022 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 ŠVP – Reklama a pro­pa­ga­ce
(RVP – Obalová technika)
30
23-45-L/01 ŠVP – Mechanik seři­zo­vač
(RVP – Mechanik seřizovač)
30
23-52-H/01 ŠVP – Nástrojař
(RVP – Nástrojař)
24

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 1. břez­na 2022

Přihláška ke stažení:

Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele:

Lyžařský kurz – zrušen

Lyžařský kurz – zrušen

Lyžařský kurz – zrušen

Ředitelství ško­ly ozna­mu­je zru­še­ní LVZ z důvo­du COVIDU. Složené zálo­hy budou vra­ce­ny v ter­mí­nu od 3. 2. 2022.