Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsazeny. 

V pří­pa­dě zájmu poskyt­ne­me odkaz na základ­ní infor­ma­ce o tom, co se od talen­to­vé zkouš­ky oče­ká­vá, jak při­stou­pit ke kresbě a mal­bě a také kri­té­ria hod­no­ce­ní. Budou tam také pří­kla­dy pro domá­cí pří­pra­vu. Pro infor­ma­ce piš­te jhabrman@ssup.cz.

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech pro­běh­nou pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro regis­tro­va­né účast­ní­ky a jsou vhod­né pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

» kres­ba – všech­ny ter­mí­ny jsou již obsa­ze­ny
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.
Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 12. 11. 2022 | 26. 11. 2022 | 10. 12. 2022.

» mal­ba – všech­ny ter­mí­ny jsou již obsa­ze­ny
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou. Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, papí­ry pro mal­bu poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 12. 11. 2022 | 26. 11. 2022 | 10. 12. 2022.

» ter­mí­ny

Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsazeny. 

V pří­pa­dě zájmu poskyt­ne­me odkaz na základ­ní infor­ma­ce o tom, co se od talen­to­vé zkouš­ky oče­ká­vá, jak při­stou­pit ke kresbě a mal­bě a také kri­té­ria hod­no­ce­ní. Budou tam také pří­kla­dy pro domá­cí pří­pra­vu. Pro infor­ma­ce piš­te jhabrman@ssup.cz.

Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu od 9.30 – 13.00 hod. (regis­tra­ce 9.00 – 9.30).

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 2 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a jeden kurz kres­by, nebo dva kur­zy kres­by či mal­by. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkoušky.

V pří­pa­dě opa­ko­vá­ní někte­ré­ho kur­zu bude zájem­cům věno­ván indi­vi­du­ál­ní pří­stup dle jeho potřeb.

» cena 
300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kurzu.

» místo koná­ní kur­zu
ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

» při­hláš­ky – už nelze, všech­ny ter­mí­ny jsou obsazeny

  • tele­fo­nic­ky na čís­le 465 518 111;
  • e-mai­lem na adre­se: jhabrman@ssup.cz (zájem­ce obdr­ží e-mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném termínu);
  • sta­čí uvést jmé­no účast­ní­ka, tele­fon, ter­mín a náplň kurzu.

» přihlá­še­ní je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájemcům.

Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Předpokládaný ter­mín: 3. – 6. led­na 2023
Pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní je mož­né podat 2 při­hláš­ky do obo­ru vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou.

Pokud se ucha­zeč hlá­sí do dvou obo­rů vzdě­lá­ní na jed­né ško­le, musí podat dva for­mu­lá­ře při­hláš­ky. 

V dal­ších kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní není počet při­hlá­šek omezen. 

Termíny podá­ní při­hláš­ky pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho řízení:

  • obo­ry vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou: nej­poz­dě­ji do stře­dy 30. lis­to­pa­du 2022

Od roku 2020 je na zad­ní stra­nu tisko­pi­su dopl­něn údaj o škol­ním roce absol­vo­va­né­ho roč­ní­ku, jehož vysvěd­če­ní je pro úče­ly při­jí­ma­cí­ho říze­ní před­lo­že­no, a to pro ozna­če­ní nehod­no­ce­né­ho dru­hé­ho polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020. Tiskopisy z před­cho­zích let jsou plat­né za pod­mín­ky dopl­ně­ní všech infor­ma­cí, zejmé­na o při­lo­že­ní Doporučení škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní pro úpra­vu pod­mí­nek při­jí­má­ní ke vzdě­lá­vá­ní a dopl­ně­ní výše uve­de­né­ho škol­ní­ho roku.

Formuláře při­hlá­šek:

Podrobnější infor­ma­ce naleznete:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-a-v-konzervatorich-platne-ve-skolnim-roce-20222023

Přihlášku je mož­né doru­čit na poda­tel­nu střed­ní ško­ly osob­nězaslat poš­tou, osob­ní dato­vou schránkou

Uchazeči se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, kte­ří poža­du­jí úpra­vu pod­mí­nek při­jí­ma­cí­ho říze­ní, musí spo­lu s při­hláš­kou ode­vzdat také dopo­ru­če­ní škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní. 

Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Velkou radost udě­la­la peda­go­gům orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a nejen jim stu­dent­ka 4. roč­ní­ku obo­ru Design pro­duk­tů a oba­lů Ella Nová. Talentovaná uměl­ky­ně totiž zís­ka­la jed­nu z cen udí­le­ných v rám­ci 24. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Designblok v Praze! 

Jednalo se o mezi­ná­rod­ní sou­těž Master of crys­tal, kte­rou zaš­ti­ťu­je fir­ma Preciosa. Osvětlovadlo naší stu­dent­ky zís­ka­lo oce­ně­ní sklář­ské­ho muzea v Jablonci, nej­vět­ší­ho své­ho dru­hu na svě­tě. Úspěch o to vět­ší, že Ella byla jedi­nou oce­ně­nou stře­do­ško­lač­kou, tím pádem ved­le osob­ní­ho úspě­chu je to i vyni­ka­jí­cí vysvěd­če­ní pro naši ško­lu,” komen­tu­je úspěch své svě­řen­ky­ně vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu Bohuslav Horák. 

Spokojenost vlád­la také ve sbo­rov­ně, jak doklá­da­jí slo­va ředi­te­le SŠUP Zdeňka Salingera: „Další z úspě­chů, navíc tak­to význam­ný, doklá­dá kva­lit­ní prá­ci celé­ho ate­li­é­ru. Věřím, že pro naši stu­dent­ku bude oce­ně­ní moti­va­cí do dal­ší tvor­by, a děku­ji jí za vzor­nou repre­zen­ta­ci školy.“ 

TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

Celostátní akce má za cíl ule­vit naší krás­né pří­ro­dě a záro­veň pro­pa­go­vat eko­lo­gic­ký pří­stup. Naše ško­la se neú­čast­ni­la popr­vé, na pře­lo­mu září a říj­na pro­bě­hl dob­ro­vol­nic­ký úklid v rám­ci hodin před­mě­tu Základy eko­lo­gie. „Žáci do akce zapo­ji­li nejen sebe, ale i rodi­če, sou­ro­zen­ce, přá­te­lé… tak­že sbí­ra­lo, uklí­ze­lo dale­ko více lidí. Všichni měli za úkol poslat foto, kolik toho nasbí­ra­li, kde a kdo,“ při­blí­ži­la vyu­ču­jí­cí Lenka Karbulková, kte­rá měla koor­di­na­ci na starost.
Děkujeme všem, kdo se zapojili👏