Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Omlouváme se, ale vzhledem k vývoji koronavirové epidemie rušíme přípravný kurz 4. 12. 2021. Jako náhradu všem přihlášeným zašleme základní informace o průběhu talentové zkoušky a jak se na ni připravit.

Všechny termíny kurzů jsou již obsazeny! Lze zaslat informce o průběhu talentové zkoušky.

Kdo má zájem zís­kat základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky, poža­dav­cích na ucha­ze­če, kri­té­ri­ích hod­no­ce­ní a jak se při­pra­vit na kresbu a mal­bu ať napí­še na tuto adre­su: jhabrman@ssup.cz.
Zájemcům bude zaslán odkaz na tex­to­vé a obra­zo­vé infor­ma­ce, kte­ré se týka­jí talen­to­vé zkoušky.

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech pro­běh­nou pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro regis­tro­va­né účast­ní­ky a jsou vhod­né pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

» kres­ba – kapa­ci­ta napl­ně­na
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.  Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021.

» mal­ba – kapa­ci­ta napl­ně­na
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou. Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, papí­ry pro mal­bu poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021.

» ter­mí­ny – již obsa­ze­ny, lze zís­kat infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu řízení

Kdo má zájem zís­kat základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky, poža­dav­cích na ucha­ze­če, kri­té­ri­ích hod­no­ce­ní a jak se při­pra­vit na kresbu a mal­bu ať napí­še na tuto adre­su: jhabrman@ssup.cz.
Zájemcům bude zaslán odkaz na tex­to­vé a obra­zo­vé infor­ma­ce, kte­ré se týka­jí talen­to­vé zkoušky.


Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu  od 9.30 do 13.00 hod.

» cena 
300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kurzu.

» místo koná­ní kur­zu
ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájemcům.

Vzhledem k vývo­ji epi­de­mie koro­na­vi­ru, je nut­né ome­zit počet sku­pin a účast­ní­ků. Z důvo­dů zabez­pe­če­ní maxi­mál­ní bez­peč­nos­ti bude pohyb rodi­čů (dopro­vo­du účast­ní­ků) v pro­sto­rách ško­ly ome­zen, při regis­tra­ci všech osob ve vstup­ní hale je nut­né mít rouš­ku, rouš­ku dopo­ru­ču­je­me i v prů­bě­hu samot­né­ho kurzu.

Uskutečnění kur­zů v uve­de­ných ter­mí­nech závi­sí na aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci. Sledujte pro­to, pro­sím, naše strán­ky a soci­ál­ní sítě.

Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman