Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsazeny. 

V pří­pa­dě zájmu poskyt­ne­me odkaz na základ­ní infor­ma­ce o tom, co se od talen­to­vé zkouš­ky oče­ká­vá, jak při­stou­pit ke kresbě a mal­bě a také kri­té­ria hod­no­ce­ní. Budou tam také pří­kla­dy pro domá­cí pří­pra­vu. Pro infor­ma­ce piš­te jhabrman@ssup.cz.

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech pro­běh­nou pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro regis­tro­va­né účast­ní­ky a jsou vhod­né pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

» kres­ba – všech­ny ter­mí­ny jsou již obsa­ze­ny
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.
Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 12. 11. 2022 | 26. 11. 2022 | 10. 12. 2022.

» mal­ba – všech­ny ter­mí­ny jsou již obsa­ze­ny
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou. Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, papí­ry pro mal­bu poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 12. 11. 2022 | 26. 11. 2022 | 10. 12. 2022.

» ter­mí­ny

Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsazeny. 

V pří­pa­dě zájmu poskyt­ne­me odkaz na základ­ní infor­ma­ce o tom, co se od talen­to­vé zkouš­ky oče­ká­vá, jak při­stou­pit ke kresbě a mal­bě a také kri­té­ria hod­no­ce­ní. Budou tam také pří­kla­dy pro domá­cí pří­pra­vu. Pro infor­ma­ce piš­te jhabrman@ssup.cz.

Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu od 9.30 – 13.00 hod. (regis­tra­ce 9.00 – 9.30).

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 2 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a jeden kurz kres­by, nebo dva kur­zy kres­by či mal­by. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkoušky.

V pří­pa­dě opa­ko­vá­ní někte­ré­ho kur­zu bude zájem­cům věno­ván indi­vi­du­ál­ní pří­stup dle jeho potřeb.

» cena 
300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kurzu.

» místo koná­ní kur­zu
ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

» při­hláš­ky – už nelze, všech­ny ter­mí­ny jsou obsazeny

  • tele­fo­nic­ky na čís­le 465 518 111;
  • e-mai­lem na adre­se: jhabrman@ssup.cz (zájem­ce obdr­ží e-mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném termínu);
  • sta­čí uvést jmé­no účast­ní­ka, tele­fon, ter­mín a náplň kurzu.

» přihlá­še­ní je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájemcům.

Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman