Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Omlouváme se, ale z důvo­du epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce jsme nuce­ni zru­šit všech­ny ter­mí­ny pří­prav­ných kurzů.

Do 20. 11. 2020 trvá nou­zo­vý stav, tak­že kur­zy usku­teč­nit nemů­že­me. Jaká bude situ­a­ce po tom­to ter­mí­nu, zatím neví­me. Z důvo­du zacho­vá­ní rov­nos­ti pod­mí­nek k pří­pra­vě na talen­to­vé zkouš­ky ruší­me všech­ny ter­mí­ny, i kdy­by teo­re­tic­ky byly ty posled­ní už dostup­né. Z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti a pro­sto­ro­vých kapa­cit nemů­že­me všech­ny zájem­ce slou­čit do posled­ních dvou termínů.

Jako urči­tou náhra­du vám na vaše mai­lo­vé kon­tak­ty pošle­me infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vých zkou­šek a ukáz­ky pra­cí z minu­lých zkou­šek. Dále vám poskyt­ne­me základ­ní infor­ma­ce jak kres­lit a malo­vat úko­ly, kte­ré budou zadá­ny při talen­to­vé zkouš­ce, včet­ně uká­zek a popi­sů jakým chy­bám se vyhnout.

Tyto infor­ma­ce vám bude­me postup­ně zasí­lat dle pořa­dí vašich při­hlá­šek na kur­zy. Všichni je obdr­ží nej­poz­dě­ji do dvou týdnů.

Děkujeme za pochopení,

za SŠUP ak. mal. Jaroslav Habrman