Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Velkou radost udě­la­la peda­go­gům orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a nejen jim stu­dent­ka 4. roč­ní­ku obo­ru Design pro­duk­tů a oba­lů Ella Nová. Talentovaná uměl­ky­ně totiž zís­ka­la jed­nu z cen udí­le­ných v rám­ci 24. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Designblok v Praze! 

Jednalo se o mezi­ná­rod­ní sou­těž Master of crys­tal, kte­rou zaš­ti­ťu­je fir­ma Preciosa. Osvětlovadlo naší stu­dent­ky zís­ka­lo oce­ně­ní sklář­ské­ho muzea v Jablonci, nej­vět­ší­ho své­ho dru­hu na svě­tě. Úspěch o to vět­ší, že Ella byla jedi­nou oce­ně­nou stře­do­ško­lač­kou, tím pádem ved­le osob­ní­ho úspě­chu je to i vyni­ka­jí­cí vysvěd­če­ní pro naši ško­lu,” komen­tu­je úspěch své svě­řen­ky­ně vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu Bohuslav Horák. 

Spokojenost vlád­la také ve sbo­rov­ně, jak doklá­da­jí slo­va ředi­te­le SŠUP Zdeňka Salingera: „Další z úspě­chů, navíc tak­to význam­ný, doklá­dá kva­lit­ní prá­ci celé­ho ate­li­é­ru. Věřím, že pro naši stu­dent­ku bude oce­ně­ní moti­va­cí do dal­ší tvor­by, a děku­ji jí za vzor­nou repre­zen­ta­ci školy.“