Dodávka souborového serveru včetně zálohovacíhozařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Dodávka souborového serveru včetně zálohovacího
zařízení NAS a nepřerušitelného zdroje napájení.

Výzva k podá­ní nabí­dek na dodáv­ku sou­bo­ro­vé­ho ser­ve­ru včet­ně zálo­ho­va­cí­ho zaří­ze­ní NAS a nepře­ru­ši­tel­né­ho zdro­je napájení.

Výzva k podá­ní nabídek:

Zadávací doku­men­ta­ce:

Technická spe­ci­fi­ka­ce:

Výstava NPC

Výstava NPC

Výstava NPC

Dne 27.9. se na ate­li­é­rech naší ško­ly kona­la výsta­va s názvem NPC pod pro­jek­tem Umělecký Manifest. Vystavovali Jáchym Zamazal, Ella Nová a Samuel Zamazal. Jednotlivé sochy byly kom­bi­na­cí vše­mož­ných tech­nik a všed­ních věcí.

Všechny sochy byly spo­lu­pra­cí vysta­vu­jí­cích, tudíž jde sku­teč­ně o dílo pou­ze Uměleckého Manifestu, niko­liv jed­not­liv­ců. Každá socha kon­cep­tu­ál­ně nava­zu­je na jed­not­li­vé hudeb­ní sto­py, kte­ré v rám­ci pro­jek­tu vzni­ka­ly už před rokem. Výstavu také dopl­nil Samuel Zamazal o své ani­ma­ce. V poza­dí ver­ni­sá­že bylo mož­né zaslech­nout někte­ré z těch­to hudeb­ních poči­nů. U kaž­dé­ho díla divák nalez­ne popi­sek s názvem sochy a QR kódem, kte­rý jej zave­de pří­mo k pís­ni, kte­rou byla socha inspi­ro­vá­na. Tyto umě­lec­ká díla při­ná­ší spí­še myš­len­ky Uměleckého Manifestu než-li sofis­ti­ko­va­né funkč­ní objek­ty. Jelikož hudeb­ní vyjá­d­ře­ní Manifestu svým kon­cep­tem nava­zu­je na jed­not­li­vá zvo­le­ná povo­lá­ní, sochy je urči­tým způ­so­bem ztvár­ňu­jí – občas spe­ci­fic­ky, občas vel­mi konceptuálně. 

V rám­ci výsta­vy při­pra­vil Umělecký Manifest i men­ší pře­kva­pe­ní pro návštěv­ní­ky v podo­bě 3D tisk­nu­tých ovcí, kte­ré si moh­li odnést jako suve­nýr s sebou domů. Na počin Manifestu se ozý­va­lo dosti pozi­tiv­ních ohla­sů, za což byli vysta­vu­jí­cí rádi – ,,Celý pro­stor jsme totiž poja­li úpl­ně jinak, než je zvy­kem. Rozdělili jsme ho na něko­lik čás­tí a vytvo­ři­li tak dyna­mic­kou prů­cho­zí ver­ni­sáž” vysvět­lo­val Jáchym Zamazal, zatím­co jeho bra­tr Samuel se anga­žo­val ve vysvět­lo­vá­ní svých ani­ma­cí. „Abych prav­du řek­la, hod­ně jsem se výsta­vy obá­va­la. Je to hod­ně jiné, než na co jsme na téhle ško­le zvyklí, ale vět­ši­na divá­ků (a hlav­ně uči­te­lů) ji při­ja­la vel­mi pozi­tiv­ně, tak­že jsme s výsled­kem spo­ko­je­ní” sdě­lu­je Ella Nová. Jelikož jde spí­še o happening/performance, bude se konat reprí­za ver­ni­sá­že pro ty, kte­ří nemoh­li výsta­vu vidět vče­ra. Datum je pro­za­tím nezná­mé, ale urči­tě půjde o říj­no­vý termín. 

Provoz školy – prezenční výuka

Provoz školy – prezenční výuka

Provoz školy – prezenční výuka

aktu­a­li­za­ce plat­ná od 24. 5. 2021

  • 24. a 25. 5. 2021 pro­bí­ha­jí matu­rit­ní didak­tic­ké tes­ty žáků 4. ročníků
  • sou­čas­ně pro­bí­há pre­zenč­ní výu­ka urče­ných tříd pod­le upra­ve­né­ho harmonogramu
  • ve stře­du 26. 5. 2021 budou v době od 8.00 do 9.35 hod. pro­bí­hat tříd­nic­ké hodi­ny s povin­ným tes­to­vá­ní anti­gen­ní­mi tes­ty těch žáků, kte­ří neby­li na výu­ce v pon­dě­lí 24. 5. 2021 nebo úte­rý 25. 5. 2021
  • od stře­dy 26. 5. 2021 od 9.55 je obno­ve­na běž­ná výu­ka pod­le stá­va­jí­cí­ho roz­vr­hu, plat­né­ho na dru­hé polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21
  • pro žáky, uby­to­va­né na DM, pla­tí tes­to­vá­ní v den nástu­pu na DM, pokud žák nastou­pí na DM den před zahá­je­ním výuky

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 24. 5. 2021

Informace pro studenty

Informace pro studenty

Informace pro studenty

Vzhledem k tomu, že je zacho­vá­na mož­nost rea­li­za­ce kon­zul­ta­cí 1 – 1 (jeden žák – jeden peda­gog) koná­ní komi­si­o­nál­ních oprav­ných a komi­si­o­nál­ních náhrad­ních zkou­šek na střed­ních ško­lách, ale s ohle­dem na nut­nost pro­ká­zá­ní nut­nos­ti ces­ty vydá ško­la na žádost (poda­nou tele­fo­nic­ky nebo e-mai­lem na sekre­ta­ri­át ško­ly) zákon­né­ho zástup­ce žáka nebo zle­ti­lé­ho žáka potvr­ze­ní o stu­diu (a tím sou­čas­ně o nezbyt­nos­ti této ces­ty pokud má trva­lé byd­liš­tě mimo síd­lo ško­ly). Náhradou může být pozván­ka ke zkouš­ce ve kte­ré je uve­de­no datum a čas její­ho konání.

 V sou­la­du s plat­ným usne­se­ním vlá­dy pla­tí pro žáky povinnost:

Používat ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest (nos, ústa), kte­rým je respi­rá­tor (FFP2/KN 95) nebo zdra­vot­nic­ká obli­čejo­vá mas­ka ve všech vnitř­ních pro­sto­rech sta­veb.
Ve výji­meč­ných pří­pa­dech, kdy je nezbyt­né, aby žák nebo stu­dent při výu­ce viděl na ústa uči­te­le, je mož­né, aby uči­tel pou­žil jako ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest ochran­ný štít, a to za pod­mín­ky, že dodr­žu­je vzdá­le­nost ale­spoň 2 met­ry od žáků nebo stu­den­tů.  

Informace pro studenty

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2021

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2021

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

jar­ní zku­šeb­ní obdo­bí 2021

a

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 škol­ní rok: 2020/2021

 

1. Termíny matu­rit­ních zkou­šek v jar­ním zku­šeb­ním obdo­bí roku 2021: 

Didaktické tes­ty (spo­leč­ná část MZ):       3. – 4. květ­na 2021
(kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky (pro­fi­lo­vá část MZ):
umě­lec­ké obo­ry                                   9. dub­na – 7. květ­na 2021
(z toho deset pra­cov­ních dnů prá­ce na prak­tic­kých zkouš­kách na pra­co­viš­tích ško­ly mís­to běž­né výu­ky, tyto dny budou kon­krét­ně urče­ny do 31. 3. 2021)
obor Obalová tech­ni­ka             10.–12. květ­na 2021
obor Mechanik seři­zo­vač         12.–14. květ­na 2021

Písemné prá­ce (pro­fi­lo­vá část MZ):           neko­na­jí se 

Ústní zkouš­ky (pro­fi­lo­vá část MZ):                                

4.F                              27. – 28. květ­na 2021
4.G                              31. květ­na – 4. červ­na 2021
4.IP                             21. – 26. květ­na 2021 (21. 5. pre­zen­ta­ce, 24. – 26. 5. úst­ní zkouš­ky)
4.RM                           31. květ­na – 4. červ­na 2021
4.FDO 2019/20        27. – 28. květ­na 2021

2. Termíny závě­reč­ných zkou­šek ve škol­ním roce 2020/2021 (pla­tí i pro oprav­né zkouš­ky):

Praktická zkouš­ka:      7.–8. červ­na 2021
Písemná zkouš­ka:         9. červ­na 2021

Oznámení výsled­ků a pře­dá­ní výuč­ních lis­tů:    15. červ­na 2021

Ústní zkouš­ky:
3.N 2020/21                                                 neko­na­jí se
oprav­né zkouš­ky ze šk. roku 2019/20    10. červ­na 2021

Celý pokyn ke stažení:

 

Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou indi­vi­du­ál­ní konzultace.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly 465 518 111. 

Termíny:

  • pátek 22. led­na 2021 – od 12 do 17 hodin
  • sobo­ta 23. led­na 2021 – od 9 do 14 hodin
  • pátek 29. led­na 2021 – od 9 do 14 hodin
    (polo­let­ní prázdniny)

Informace budou podá­vá­ny for­mou kon­zul­ta­cí pro násle­du­jí­cí obory:

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly 465 518 111.