Výstava NPC

Dne 27.9. se na ate­li­é­rech naší ško­ly kona­la výsta­va s názvem NPC pod pro­jek­tem Umělecký Manifest. Vystavovali Jáchym Zamazal, Ella Nová a Samuel Zamazal. Jednotlivé sochy byly kom­bi­na­cí vše­mož­ných tech­nik a všed­ních věcí.

Všechny sochy byly spo­lu­pra­cí vysta­vu­jí­cích, tudíž jde sku­teč­ně o dílo pou­ze Uměleckého Manifestu, niko­liv jed­not­liv­ců. Každá socha kon­cep­tu­ál­ně nava­zu­je na jed­not­li­vé hudeb­ní sto­py, kte­ré v rám­ci pro­jek­tu vzni­ka­ly už před rokem. Výstavu také dopl­nil Samuel Zamazal o své ani­ma­ce. V poza­dí ver­ni­sá­že bylo mož­né zaslech­nout někte­ré z těch­to hudeb­ních poči­nů. U kaž­dé­ho díla divák nalez­ne popi­sek s názvem sochy a QR kódem, kte­rý jej zave­de pří­mo k pís­ni, kte­rou byla socha inspi­ro­vá­na. Tyto umě­lec­ká díla při­ná­ší spí­še myš­len­ky Uměleckého Manifestu než-li sofis­ti­ko­va­né funkč­ní objek­ty. Jelikož hudeb­ní vyjá­d­ře­ní Manifestu svým kon­cep­tem nava­zu­je na jed­not­li­vá zvo­le­ná povo­lá­ní, sochy je urči­tým způ­so­bem ztvár­ňu­jí – občas spe­ci­fic­ky, občas vel­mi konceptuálně. 

V rám­ci výsta­vy při­pra­vil Umělecký Manifest i men­ší pře­kva­pe­ní pro návštěv­ní­ky v podo­bě 3D tisk­nu­tých ovcí, kte­ré si moh­li odnést jako suve­nýr s sebou domů. Na počin Manifestu se ozý­va­lo dosti pozi­tiv­ních ohla­sů, za což byli vysta­vu­jí­cí rádi – ,,Celý pro­stor jsme totiž poja­li úpl­ně jinak, než je zvy­kem. Rozdělili jsme ho na něko­lik čás­tí a vytvo­ři­li tak dyna­mic­kou prů­cho­zí ver­ni­sáž” vysvět­lo­val Jáchym Zamazal, zatím­co jeho bra­tr Samuel se anga­žo­val ve vysvět­lo­vá­ní svých ani­ma­cí. „Abych prav­du řek­la, hod­ně jsem se výsta­vy obá­va­la. Je to hod­ně jiné, než na co jsme na téhle ško­le zvyklí, ale vět­ši­na divá­ků (a hlav­ně uči­te­lů) ji při­ja­la vel­mi pozi­tiv­ně, tak­že jsme s výsled­kem spo­ko­je­ní” sdě­lu­je Ella Nová. Jelikož jde spí­še o happening/performance, bude se konat reprí­za ver­ni­sá­že pro ty, kte­ří nemoh­li výsta­vu vidět vče­ra. Datum je pro­za­tím nezná­mé, ale urči­tě půjde o říj­no­vý termín.