Provoz školy – prezenční výuka

aktu­a­li­za­ce k 6. 5. 2021

  • Nadále pro­bí­há distanč­ní výu­ka ve vše­o­bec­ně-vzdě­lá­va­cích předmětech.
  • Zůstává v plat­nos­ti mož­nost indi­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí (1 žák + 1 peda­gog). Zde není povin­nost tes­to­vá­ní žáků.
  • Zůstává v plat­nos­ti mož­nost sku­pi­no­vých kon­zul­ta­cí (2–6 žáků + 1 peda­gog). Zde je povin­nost tes­to­vá­ní žáků. 
  • Výuka OVK žáků stro­jí­ren­ských obo­rů a před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí bude pro­bí­hat pod­le upra­ve­né­ho roz­vr­hu (viz. pří­lo­ha). Zde je povin­nost tes­to­vá­ní žáků.
  • V pří­pa­dě potře­by uby­to­vá­ní je nezbyt­né kon­tak­to­vat s dosta­teč­ným před­sti­hem vedou­cí vycho­va­tel­ku DM Ing. Dagmar Hodasovou. Zde je povin­nost tes­to­vá­ní žáků.

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 10. 5. 2021

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 3. 5. 2021

Informace pro ško­ly a škol­ská zaří­ze­ní 20. 4. 2021 (SkUE17)

MO MZDR ško­ly od 26. 4. 2021 do odvolani.pdf