Provoz školy – prezenční výuka

aktu­a­li­za­ce plat­ná od 24. 5. 2021

  • 24. a 25. 5. 2021 pro­bí­ha­jí matu­rit­ní didak­tic­ké tes­ty žáků 4. ročníků
  • sou­čas­ně pro­bí­há pre­zenč­ní výu­ka urče­ných tříd pod­le upra­ve­né­ho harmonogramu
  • ve stře­du 26. 5. 2021 budou v době od 8.00 do 9.35 hod. pro­bí­hat tříd­nic­ké hodi­ny s povin­ným tes­to­vá­ní anti­gen­ní­mi tes­ty těch žáků, kte­ří neby­li na výu­ce v pon­dě­lí 24. 5. 2021 nebo úte­rý 25. 5. 2021
  • od stře­dy 26. 5. 2021 od 9.55 je obno­ve­na běž­ná výu­ka pod­le stá­va­jí­cí­ho roz­vr­hu, plat­né­ho na dru­hé polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21
  • pro žáky, uby­to­va­né na DM, pla­tí tes­to­vá­ní v den nástu­pu na DM, pokud žák nastou­pí na DM den před zahá­je­ním výuky

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 24. 5. 2021