Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Informace k prů­bě­hu Talentové zkouš­ky zde.

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb. o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je dnem 30. 9. 2021 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
datum koná­ní talen­to­vé zkoušky *
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
15 4. nebo 5. led­na 2022 *
82-41-M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
28 4. nebo 5. led­na 2022 *
82-41-M/04 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *

* ucha­zeč si pro kaž­dý obor vybe­re jeden z uve­de­ných termínů.

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2021

Přihlášky ke sta­že­ní zde:

   

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Omlouváme se, ale vzhledem k vývoji koronavirové epidemie rušíme přípravný kurz 4. 12. 2021. Jako náhradu všem přihlášeným zašleme základní informace o průběhu talentové zkoušky a jak se na ni připravit.

Všechny termíny kurzů jsou již obsazeny! Lze zaslat informce o průběhu talentové zkoušky.

Kdo má zájem zís­kat základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky, poža­dav­cích na ucha­ze­če, kri­té­ri­ích hod­no­ce­ní a jak se při­pra­vit na kresbu a mal­bu ať napí­še na tuto adre­su: jhabrman@ssup.cz.
Zájemcům bude zaslán odkaz na tex­to­vé a obra­zo­vé infor­ma­ce, kte­ré se týka­jí talen­to­vé zkoušky.

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech pro­běh­nou pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro regis­tro­va­né účast­ní­ky a jsou vhod­né pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

» kres­ba – kapa­ci­ta napl­ně­na
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.  Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021.

» mal­ba – kapa­ci­ta napl­ně­na
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou. Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, papí­ry pro mal­bu poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021.

» ter­mí­ny – již obsa­ze­ny, lze zís­kat infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu řízení

Kdo má zájem zís­kat základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky, poža­dav­cích na ucha­ze­če, kri­té­ri­ích hod­no­ce­ní a jak se při­pra­vit na kresbu a mal­bu ať napí­še na tuto adre­su: jhabrman@ssup.cz.
Zájemcům bude zaslán odkaz na tex­to­vé a obra­zo­vé infor­ma­ce, kte­ré se týka­jí talen­to­vé zkoušky.


Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu  od 9.30 do 13.00 hod.

» cena 
300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kurzu.

» místo koná­ní kur­zu
ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájemcům.

Vzhledem k vývo­ji epi­de­mie koro­na­vi­ru, je nut­né ome­zit počet sku­pin a účast­ní­ků. Z důvo­dů zabez­pe­če­ní maxi­mál­ní bez­peč­nos­ti bude pohyb rodi­čů (dopro­vo­du účast­ní­ků) v pro­sto­rách ško­ly ome­zen, při regis­tra­ci všech osob ve vstup­ní hale je nut­né mít rouš­ku, rouš­ku dopo­ru­ču­je­me i v prů­bě­hu samot­né­ho kurzu.

Uskutečnění kur­zů v uve­de­ných ter­mí­nech závi­sí na aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci. Sledujte pro­to, pro­sím, naše strán­ky a soci­ál­ní sítě.

Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Česká Třebová – Dlouholetý part­ner prů­mys­lo­vých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, fir­ma LDM Valves Česká Třebová, sla­ví 30. narozeniny.

Českotřebovský výrob­ce prů­mys­lo­vých arma­tur pat­ří již dese­ti­le­tí k význam­ným zaměst­na­va­te­lům orlic­ké­ho regi­o­nu, ke kula­té­mu jubi­leu při­pra­vil na sobo­tu 4. září návštěv­ní­kům are­á­lu boha­tý pro­gram. Zahrnoval i návště­vu pre­zen­tač­ní­ho stán­ku umprum­ky, pro kte­rou je dlou­ho­le­té part­ner­ství s fir­mou LDM pří­nos­né.
„Naše spo­lu­prá­ce zahr­nu­je odbor­ný výcvik, stá­že i exkur­ze, pro fir­mu jsou naši kva­li­fi­ko­va­ní absol­ven­ti víta­nou posi­lou,“ dopl­ňu­je ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.