Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Česká Třebová – Dlouholetý part­ner prů­mys­lo­vých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, fir­ma LDM Valves Česká Třebová, sla­ví 30. narozeniny.

Českotřebovský výrob­ce prů­mys­lo­vých arma­tur pat­ří již dese­ti­le­tí k význam­ným zaměst­na­va­te­lům orlic­ké­ho regi­o­nu, ke kula­té­mu jubi­leu při­pra­vil na sobo­tu 4. září návštěv­ní­kům are­á­lu boha­tý pro­gram. Zahrnoval i návště­vu pre­zen­tač­ní­ho stán­ku umprum­ky, pro kte­rou je dlou­ho­le­té part­ner­ství s fir­mou LDM pří­nos­né.
„Naše spo­lu­prá­ce zahr­nu­je odbor­ný výcvik, stá­že i exkur­ze, pro fir­mu jsou naši kva­li­fi­ko­va­ní absol­ven­ti víta­nou posi­lou,“ dopl­ňu­je ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.