Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb. o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je dnem 30. 9. 2021 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
datum koná­ní talen­to­vé zkoušky *
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
15 úte­rý 4. leden 2022 *
stře­da 5. leden 2022 *
82-41-M/04 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
15
82-41-M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
28 čtvr­tek 6. leden 2022 *
pátek 7. leden 2022 *
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15

* ucha­zeč si pro kaž­dý obor vybe­re jeden z uve­de­ných termínů.

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2021

 

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Den otevřených dveří 15. a 16. října 2021

Den otevřených dveří 15. a 16. října 2021

Den otevřených dveří 15. a 16. října 2021

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek. Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111

  • pátek 15. říj­na 2021 – od 13 do 17 hodin 
  • sobo­ta 16. říj­na 2021 – od 9 do 13 hodin 

 

V jed­né sku­pi­ně bude maxi­mál­ně 8 ucha­ze­čů (s kaž­dým ucha­ze­čem povo­len vstup jed­né oso­by doprovodu). 

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech chys­tá­me pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

» kres­ba
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.  Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021.

» mal­ba
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou. Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, papí­ry pro mal­bu poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021.

» ter­mí­ny
6. 11. 2021 | 20. 11. 2021 | 4. 12. 2021
všech­ny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu  od 9.30 do 13.00 hod.

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 2 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a jeden kurz kres­by, nebo dva kur­zy kres­by či mal­by. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkoušky.

V pří­pa­dě opa­ko­vá­ní někte­ré­ho kur­zu bude zájem­cům věno­ván indi­vi­du­ál­ní pří­stup dle jeho potřeb.

» cena 
300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kurzu.

» místo koná­ní kur­zu
ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

Do pří­prav­né­ho kur­zu se ucha­ze­či mohou přihlásit:

  • Telefonicky na čís­le 465 518 111;
  • e-mai­lem na adre­se: jhabrman@ssup.cz (zájem­ce obdr­ží e-mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném termínu);
  • sta­čí uvést jmé­no účast­ní­ka, tele­fon, ter­mín a náplň kurzu.

Přihlášení je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájemcům.

Vzhledem k vývo­ji epi­de­mie koro­na­vi­ru, je nut­né ome­zit počet sku­pin a účast­ní­ků. Z důvo­dů zabez­pe­če­ní maxi­mál­ní bez­peč­nos­ti bude pohyb rodi­čů (dopro­vo­du účast­ní­ků) v pro­sto­rách ško­ly ome­zen, při regis­tra­ci všech osob ve vstup­ní hale je nut­né mít rouš­ku, rouš­ku dopo­ru­ču­je­me i v prů­bě­hu samot­né­ho kurzu.

Uskutečnění kur­zů v uve­de­ných ter­mí­nech závi­sí na aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci. Sledujte pro­to, pro­sím, naše strán­ky a soci­ál­ní sítě.

Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Česká Třebová – Dlouholetý part­ner prů­mys­lo­vých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, fir­ma LDM Valves Česká Třebová, sla­ví 30. narozeniny.

Českotřebovský výrob­ce prů­mys­lo­vých arma­tur pat­ří již dese­ti­le­tí k význam­ným zaměst­na­va­te­lům orlic­ké­ho regi­o­nu, ke kula­té­mu jubi­leu při­pra­vil na sobo­tu 4. září návštěv­ní­kům are­á­lu boha­tý pro­gram. Zahrnoval i návště­vu pre­zen­tač­ní­ho stán­ku umprum­ky, pro kte­rou je dlou­ho­le­té part­ner­ství s fir­mou LDM pří­nos­né.
“Naše spo­lu­prá­ce zahr­nu­je odbor­ný výcvik, stá­že i exkur­ze, pro fir­mu jsou naši kva­li­fi­ko­va­ní absol­ven­ti víta­nou posi­lou,” dopl­ňu­je ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.