Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

V sou­la­du s opat­ře­ním obec­né pova­hy MŠMT (MSMT-40610/2020-1) je tím­to roz­hod­nu­tím zru­šen pokyn ředi­te­le č. 42/2020, č. j. 579/2020/SSUP k orga­ni­za­ci voleb škol­ské rady Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Rozhodnutí o zru­še­ní voleb PDF

Opatřením obec­né pova­hy MŠMT PDF

 

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel školy.

Termín voleb:

1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin ve sbo­rov­ně školy.

2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 9.00 do 12.00 hodin ve sbo­rov­ně školy

Oprávnění voli­či a peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci mohou navr­ho­vat kan­di­dá­ty pro vol­by do škol­ské rady do 2.11.2020. Návrhy zašlou písem­ně na adre­su ško­ly nebo je pře­da­jí osob­ně v sekre­ta­ri­á­tu ško­ly. Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný souhlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lístek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

  • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
  • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du ztotožnění.
  • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voliči.
Dny otevřených dveří – zrušeny

Dny otevřených dveří – zrušeny

Dny otevřených dveří – zrušeny

Vzhledem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci jsme říj­no­vé ter­mí­ny Dnů ote­vře­ných dve­ří zrušili.

  • Nabízíme  mož­nost indi­vi­du­ál­ní tele­fo­nic­kých konzultací
obor kon­takt­ní osoba tele­fon ter­mín
Grafický design tiskovin Mgr. Bohuslav Špaček 602 351 770 čtvr­tek 9.00–11.30
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design akad. mal. Jaroslav Habrman 776 897 903

úte­rý 9.00–12.00

stře­da 9.00–12.00

Design oděvů MgA. Kateřina Sýkorová 604 370 568 pon­dě­lí 10.00–11.30
Design pro­duk­tů a obalů akad. arch. Bohuslav Horák 602 113 100 stře­da 13.00–15.00
Užitá foto­gra­fie a média Mgr. et MgA. Martina Novozámská 723 972 953 stře­da 13.00–15.00
Reklama a propagace Ing. Jana Nagyová 465 518 137 čtvr­tek 12.00–14.00

Mechanik seři­zo­vač

Nástrojař

Ing. Milan Sahliger

465 518 127

777 002 115

čtvr­tek 8.00–9.30

pátek 8.00–9.30

Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí řízení RNDr. Hana Havlová

465 518 113

777 007 792

čtvr­tek 10.00–11.00
Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí řízení Ing. Jan Nagy

465 518 115

776 016 438

úte­rý 10.00–11.30

čtvr­tek 12.00–14.00

 

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Další termíny opravných závěrečných zkoušek

Další termíny opravných závěrečných zkoušek

  • písem­ná zkouš­ka:  7. pro­sin­ce 2020
  • prak­tic­ká zkouš­ka: 7.–8. pro­sin­ce 2020
  • úst­ní zkouš­ka: 10. pro­sin­ce 2020

všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní ulici

 

Pokyn k oprav­ným zkouškám: