Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

V sou­la­du s opat­ře­ním obec­né pova­hy MŠMT (MSMT-40610/2020-1) je tím­to roz­hod­nu­tím zru­šen pokyn ředi­te­le č. 42/2020, č. j. 579/2020/SSUP k orga­ni­za­ci voleb škol­ské rady Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Rozhodnutí o zru­še­ní voleb PDF

Opatřením obec­né pova­hy MŠMT PDF

 

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel školy.

Termín voleb:

1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin ve sbo­rov­ně školy.

2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 9.00 do 12.00 hodin ve sbo­rov­ně školy

Oprávnění voli­či a peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci mohou navr­ho­vat kan­di­dá­ty pro vol­by do škol­ské rady do 2.11.2020. Návrhy zašlou písem­ně na adre­su ško­ly nebo je pře­da­jí osob­ně v sekre­ta­ri­á­tu ško­ly. Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný souhlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lístek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

  • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
  • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du ztotožnění.
  • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voliči.