Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Litomyšl/Ústí n. O. – Velká věc se poved­la stu­den­tům matu­rit­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ti od vče­rej­ší­ho dne vysta­vu­jí svo­je klau­zur­ní prá­ce – návrhy rede­sig­nu lito­myšl­ské knihov­ny – pří­mo v mís­tě samot­ném! K vidě­ní bude jejich tvor­ba pou­ze do 2. říj­na, tak nevá­hej­te a vyraz­te! Výstava se navíc koná v rám­ci oslav Světového dne archi­tek­tu­ry Archimyšl.

Více k expo­zi­ci i spo­lu­prá­ci samot­né při­dá­vá vedou­cí umě­lec­kých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky Jaroslav Habrman: 

Vernisáž výsta­vy klau­zur­ních pra­cí obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design byla vyvr­cho­le­ním spo­lu­prá­ce se Zámeckým návr­ším v Litomyšli, kte­rá zača­la v červ­nu toho­to roku. Tehdy se na uči­te­le toho­to obo­ru obrá­ti­li pra­cov­ní­ci ze Zámeckého návr­ší s přá­ním, jest­li by se stu­den­ti poku­si­li navrh­nout rede­sign inte­ri­é­ru knihov­ny, kte­rá nyní slou­ží pro bese­dy, semi­ná­ře, worksho­py a různá ško­le­ní,“ říká náš vyu­ču­jí­cí a dopl­ňu­je: „Rekonstrukce celé­ho are­á­lu zámec­ké­ho pivo­va­ru pro­běh­la v minu­lých letech pod vede­ním archi­tek­ta Josefa Pleskota. Pivovaru se poved­lo dát nové vyu­ži­tí s tím, že byl skvě­le zacho­ván cha­rak­ter industri­ál­ní stav­by. Jenom pro­stor knihov­ny se teh­dy zásad­ně neře­šil a stal se tedy téma­tem klau­zur­ní prá­ce. Pro naše stu­den­ty to byla vel­ká výzva, poku­sit se vyře­šit pro­stor pod­le reál­né­ho zadá­ní a v tak atrak­tiv­ním prostředí.“ 

Výstava pra­cí se usku­teč­ni­la v pro­sto­ru knihov­ny, tedy pří­mo v mís­tě, kte­ré bylo zadá­ním pro­jek­tu. Měla poměr­ně vel­kou účast, naši ško­lu zastu­po­va­li auto­ři pra­cí včet­ně jejich tříd­ní uči­tel­ky Ivany Franzové, při­jel se podí­vat i ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger. Za Litomyšl byli pří­tomni pra­cov­ní­ci Zámeckého návr­ší, pro­gra­mo­vá vedou­cí Helena Marie Hendrych, také ředi­tel David Zandler a pře­de­vším mís­tosta­ros­ta Litomyšle Radomil Kašpar. 

Z roz­ho­vo­rů, kte­ré se nad vysta­ve­ný­mi návrhy ode­hrá­va­ly, vyply­nu­lo, že někte­ré nápa­dy našich stu­den­tů se v budouc­nu mož­ná budou realizovat! 

 

Foto: Jaroslav Habrman

Výstava NPC

Výstava NPC

Výstava NPC

Dne 27.9. se na ate­li­é­rech naší ško­ly kona­la výsta­va s názvem NPC pod pro­jek­tem Umělecký Manifest. Vystavovali Jáchym Zamazal, Ella Nová a Samuel Zamazal. Jednotlivé sochy byly kom­bi­na­cí vše­mož­ných tech­nik a všed­ních věcí.

Všechny sochy byly spo­lu­pra­cí vysta­vu­jí­cích, tudíž jde sku­teč­ně o dílo pou­ze Uměleckého Manifestu, niko­liv jed­not­liv­ců. Každá socha kon­cep­tu­ál­ně nava­zu­je na jed­not­li­vé hudeb­ní sto­py, kte­ré v rám­ci pro­jek­tu vzni­ka­ly už před rokem. Výstavu také dopl­nil Samuel Zamazal o své ani­ma­ce. V poza­dí ver­ni­sá­že bylo mož­né zaslech­nout někte­ré z těch­to hudeb­ních poči­nů. U kaž­dé­ho díla divák nalez­ne popi­sek s názvem sochy a QR kódem, kte­rý jej zave­de pří­mo k pís­ni, kte­rou byla socha inspi­ro­vá­na. Tyto umě­lec­ká díla při­ná­ší spí­še myš­len­ky Uměleckého Manifestu než-li sofis­ti­ko­va­né funkč­ní objek­ty. Jelikož hudeb­ní vyjá­d­ře­ní Manifestu svým kon­cep­tem nava­zu­je na jed­not­li­vá zvo­le­ná povo­lá­ní, sochy je urči­tým způ­so­bem ztvár­ňu­jí – občas spe­ci­fic­ky, občas vel­mi konceptuálně. 

V rám­ci výsta­vy při­pra­vil Umělecký Manifest i men­ší pře­kva­pe­ní pro návštěv­ní­ky v podo­bě 3D tisk­nu­tých ovcí, kte­ré si moh­li odnést jako suve­nýr s sebou domů. Na počin Manifestu se ozý­va­lo dosti pozi­tiv­ních ohla­sů, za což byli vysta­vu­jí­cí rádi – ,,Celý pro­stor jsme totiž poja­li úpl­ně jinak, než je zvy­kem. Rozdělili jsme ho na něko­lik čás­tí a vytvo­ři­li tak dyna­mic­kou prů­cho­zí ver­ni­sáž” vysvět­lo­val Jáchym Zamazal, zatím­co jeho bra­tr Samuel se anga­žo­val ve vysvět­lo­vá­ní svých ani­ma­cí. „Abych prav­du řek­la, hod­ně jsem se výsta­vy obá­va­la. Je to hod­ně jiné, než na co jsme na téhle ško­le zvyklí, ale vět­ši­na divá­ků (a hlav­ně uči­te­lů) ji při­ja­la vel­mi pozi­tiv­ně, tak­že jsme s výsled­kem spo­ko­je­ní” sdě­lu­je Ella Nová. Jelikož jde spí­še o happening/performance, bude se konat reprí­za ver­ni­sá­že pro ty, kte­ří nemoh­li výsta­vu vidět vče­ra. Datum je pro­za­tím nezná­mé, ale urči­tě půjde o říj­no­vý termín. 

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Ústí n. O. – Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie – tak pojme­no­va­ly již desá­tý cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní jeho pro­ta­go­nist­ky, peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Jak jinak než v Malé scé­ně zahá­ji­la úvod­ní před­náš­kou v úte­rý 13. září Jitka Kuběnková… a jak jinak než ohléd­nu­tím za prázd­ni­no­vým kun­sthis­to­ric­kým puto­vá­ním – ten­ton­krát po pámát­kách střed­ních Čech. Mezi návštěv­ní­ky nechy­bě­li tra­dič­ní účast­ní­ci před­ná­šek, stej­ně tak stu­den­ti napříč vše­mi roč­ní­ky umě­lec­kých oborů.